Начало

  

Добре дошли на официалната интернет-страница 

на Основно училище „Д-р Петър Берон“ – Плевен!

 

 

ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Учителите и ръководството на ОУ „Д-р Петър Берон“ – Плевен канят на родителска среща всички родители / настойници на учениците от І до VІІІ клас, на 09.03.2017 г. (четвъртък), от 18.00 ч. Родителските срещи ще се проведат по класни стаи.

 

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

 Ръководството на ОУ „Д-р Петър Берон“ – Плевен най-учтиво Ви кани на заседание на Обществения съвет към училището на 10.03.2017 г. (петък) от 18.00 ч., което ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разглеждане на разпределението на бюджета на училището по дейности за 2017 година;
 2. Съгласуване на избора от учителите на учебници и учебни комплекти за ПГ, І и V клас;
 3. Запознаване с училищния план-прием за учебната 2017/18 година и даване на становище

 ВАНЯ ДРАЖЕВА

Директор

 

ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Уважаеми родители,

           Каним Ви на заседание, което ще се проведе на 24.11.2016 г. от 18 ч.в  Актовата зала на училището, при  следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Учредяване на обществен съвет към ОУ „Д-р Петър Берон” – гр. Плевен.
 2. Избор на членове – четирима редовни членове от родителите, двама резервни членове от родителите, един представител на финансиращия орган.
 3. Избор на председател за срок от 3 години.
 4. Запознаване с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
 5. Попълване на декларация, с която лицето удостоверява липсата на обстоятелства по чл. 5, ал. 1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
 6. Други.

Дата:17.11.2016 г.                                                                 ВАНЯ ДРАЖЕВА – ДИРЕКТОР

 

 

 

 

Списък на записаните ученици в Іа клас за учебната 2016/2017 година

Списък  на записаните ученици в Іб клас за учебната 2016/2017 година

Свободни места след първо класиране: 3 (три).

 

 

 

 

 

 

ПОКАНА

за свикване на Учередително събрание на сдружение „Успяваме заедно“ – Училищно настоятелство към ОУ „Д-р Петър Берон“ – Плевен

Инициативен комитет в състав:

Мирослав Петров Петков, Ваня Георгиева Дражева и Любимка Красимирова Петкова – Вутова свиква учередително събрание с цел учередяване на Училищно настоятелство при ОУ „Д-р Петър Берон“ – Плевен.

Каним всички граждани и заинтересовани лица в град Плевен,  на 23.03.2016 година от 18.00 ч.  в сградата на ОУ „Д-р Петър Берон“ – Плевен – ж.к. „Сторгозия“ ул. „Д-р Петър Берон“ № 2, при следния дневен ред:

 1. Подготовка и приемане на Устав на Училищното настоятелство
 2. Избор на Съвет на настоятелите
 3. Избор на Контролен съвет
 4. Други

Събранието ще се счита за редовно при присъствието на най-малко 7 (седем) физически или юридически лица.

 

Инициативен комитет

28.01.2016 г.

гр. Плевен