МИСИЯ  НА  УЧИЛИЩЕТО

Мисията на ОУ „Д-р Петър Берон” е чрез иновативно, гъвкаво и личностно-ориентирано обучение:

 • учениците да получат пълноценни знания, умения и компетентности;
 • да се изградят като свободни и морални личности, способни да живеят и работят заедно, да общуват помежду си, да поемат отговорности в демократично гражданско общество;
 • да развиват творческите си заложби и способности;
 • да изградят умения и навици за здравословен начин на живот;
 • да се осигури пълен обхват и задържане на децата и учениците.

Училището да се утвърди като конкурентноспособен и привлекателен център за всички деца от района, подлежащи на задължително обучение.

Чрез оптимална защитена училищна среда, усъвършенстващи се учители, партньорство с родителите и поддържане на искрения интерес и уважение към потребностите и интересите на децата ще се формират умения за пълноценен и самостоятелен живот  в социалната среда, с проява на уважение към гражданските права на другите и отговорно собствено поведение.

ВИЗИЯ  НА  УЧИЛИЩЕТО

Добрите традиции и ясната ни визия за бъдещето дава увереност, че ОУ „Д-р Петър Берон” – Плевен ще бъде:

 • Средище за формиране на автономни личности, уважаващи другите, владеещи полезни компетентности, осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват и прилагат за себе си и в полза на общността;
 • Училище, обучаващо на високо ниво, с използване на иновативни и информационни технологии;
 • Училище, подготвящо учениците за здравословен начин на живот;
 • Реализиращо дейности, насочени към удовлетворяване  на желанията и потребностите на учениците
 • Разполагащо с висококвалифицирани и мотивирани преподаватели, работещи като екип от отговорни и развиващи се личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство;
 • Училище, работещо с талантливи деца, с деца в неравностойно социално положение, с деца с различна етническа принадлежност, осигуряващо подкрепяща среда за обучение и развитие;
 • Училище, осигуряващо уютна и функционална образователна среда и възпитаващо положително отношение към учебния труд.