ЦЕННОСТ

Главната ценност в ОУ «Д-р Петър Берон» – Плевен са децата и учениците от подготвителна група до осми клас. Поведението, нагласите и нуждите на останалите участници от училищната общност се подчиняват на основната цел – осигуряване на равен достъп и качествено образование за всички ученици в училището.

ГЛОБАЛНА ЦЕЛ

Осигуряване и поддържане на високо качество на обучението чрез личностно-ориентиран подход към ученика като се използват съвременни образователни средства и технологии, съобразени с държавните образователни стандарти.

Основни цели

 1. Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;
 2. Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;
 3. Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности;
 4. Придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие;
 5. Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на развитието и реализацията им;
 6. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;
 7. Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното гражданско участие;
 8. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;
 9. Формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;
 10. Познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции;
 11. Придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и техните взаимовръзки;
 12. Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз.

ІІ. Водещи принципи

  1. Ориентираност към личността – Най-важната задача за нас е успехът на отделната личност.
  2. Равен достъп – Всеки ученик постъпил в училището има право да получи качествено образование, което отговаря на нуждите и способностите му.
  3. Сътрудничество – Успешната образователна и възпитателна политика се основава на широко участие в сътрудничество с други институции – от концепцията до изпълнението.
  4. Отговорност – Всички членове на педагогическата общност, ангажирани в образователната, възпитателната и обслужващата дейност, осъществявана в училището, носят отговорност за постигане на трайни положителни ефекти с дългосрочно въздействие.
  5. Гъвкавост – Образователната и възпитателната дейност е ориентирана към многообразните личностни потребности и предоставя възможности за свободен избор на обучаваните.
  6. Единство в многообразието – Обучението, подготовката и възпитанието на децата и учениците се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на училищната образователна политика и общо културно-езиково пространство.
  7. Новаторство – Административното ръководство и педагогическата колегия демонстрира воля и възможности за възприемане и прилагане на нови и иновативни подходи и философии с цел постигане на по-добри резултати.
  8. Автономност – Училището, като част от  системата на образованието ползва автономия да провежда собствена политика, отговаряща на държавните образователни стандарти.
  9. Отчетност – Всички участници в училищната общност отговарят и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на ефикасност, ефективност и резултатност на политиките.
  10. Ефективност – Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с конкретни резултати, оценка на миналия опит и бъдещото въздействие.
  11. Законосъобразност – Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия съответстват на Конституцията на Република България, на законите и другите нормативни актове.