В подкрепа на организацията на работата за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за изготвени образци на документи, които могат да се ползват в следните случаи:

  1. След оценката на индивидуалните способности на детето или ученика със специални образователни потребности, екипът за подкрепа на личностно развитие на детето или ученика предлага чрез директора на училището на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие да одобри/не одобри предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците (Образец №1).
  2. В случай, че училището не може да осигури някой от специалистите за извършването на оценката,  директорът на училището изпраща заявление за осигуряването им от регионален център за подкрепа на личностно развитие, включително център за специална образователна подкрепа (понастоящем помощно училище), специално училище за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания и/или доставчици на социални услуги в общността, получили лиценз за предоставяне на социални услуги за деца по реда на Закона за закрила на детето (Образец №2).
  3. Когато в училището не е възможно да се формира екип за оценка на индивидуалните потребности, в изпълнение на функцията по чл. 190, ал.3, т.2 от ЗПУО, директорът на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование определя мобилен екип от състава на регионалния екип за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности, който на място в училището извършва оценка на индивидуалните потребности на детето или ученика със специални образователни потребности. За целта се изпраща заявление (Образец №3).
  4. При несъгласие на родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето/ с оценката на индивидуалните потребности на детето или ученика със специални образователни потребности, извършена в училището, той може да подаде заявление до съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование за повторна оценка на образователните потребности на детето или ученика в 14-дневен срок от извършването на оценката. В този случай директорът на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование организира извършването на повторна оценка на образователните потребности на детето или ученика (Образец №4).
  5. Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие приема от родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето/ или от директора на училището заявление за насочване на детето или ученика със специални образователни потребности в специални училища за ученици със сензорни увреждания или в центрове за специална образователна подкрепа (понастоящем помощни училища) (Образец №5).
  6. Регионалният екип за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности отлага по обективни причини от задължително обучение в първи клас за една учебна година деца със специални образователни потребности след постъпило заявление от родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето (Образец №6).

 Образец №1: zaqvlenie_1-190-3-1

Образец №2: zaqvlenie_2-190-3

Образец №3: zaqvlenie_3-190-3

Образец №4: zaqvlenie_4-190-3

Образец №5: zaqvlenie_5-190

Образец №6: zaqvlenie_6-190