ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” – ПЛЕВЕН

гр. Плевен кв. „Сторгозия” ул.”Д-р Петър Берон” №2 тел.064 / 850086, 850295,email: beron_pl@abv.bg

Утвърждавам: ………….. / п / ……………….

Ваня Дражева

Директор на ОУ „Д-р П. Берон“ – Плевен

 

 Стратегия за развитие

на

Основно училище „Д-р Петър Берон“

гр. Плевен

 

за периода

септември 2016 – септември 2020 г.

 

 


 

Плевен

2016 г.

 

ВЪВЕДЕНИЕ

 Стратегията за развитие на Основно училище „Д-р Петър Берон“ – Плевен за периода 2016 – 2020 г. е разработена в отговор на динамичните промени в социално-икономическите условия на Република България и потребностите от нов подход при реализиране на държавната политика в образованието. Създадена е в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование, Национални стратегии и програми за развитие на образованието, Стратегията за развитие на образованието и Плана за действие на Община Плевен за периода 2014-2020 г.

Основните принципи при разработването на Стратегията произтичат от Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето, Националната стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г., Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 2013-2020 г.Стратегия за ефективно прилагане на информационните и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България 2014-2020 г., Национална стратегия за насърчаване на грамотността 2014-2020 г. и Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри.

 I. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И НА ВЪНШНАТА СРЕДА

ОУ ”Д-р Петър Берон”, гр. Плевен  e създадено през 1972 г. на базата на съществуващото от 1962 г. ОУ „Г. С. Раковски”. От 1972г. то се помещава в настоящата сграда. През 1982 година е открит и втори физкултурен салон, детска градина, лекарски кабинет и библиотека.

Днес ОУ ”Д-р Петър Берон” е училище с традиции, градени в продължение на четиридесет и пет години.

Цялостната дейност на ОУ “Д-р Петър Берон” протича съгласно утвърдените от МОН учебни планове и програми. Резултатите от дейността му показват, че училището заема челно място в системата на образование в региона и общината.
Участници в учебно-възпитателния процес

Най-голямото богатство на ОУ ”Д-р Петър Берон” са неговите ученици – умни, талантливи, любознателни, възпитани, както и учителите, които ги обучават. Педагогическият колектив се състои от правоспособни и квалифицирани учители.

Постигнати са успехи в следните направления:

 • подобрено е качеството на образователния процес, доказателство за което е по-високият успех по много учебни предмети спрямо минали учебни години;
 • педагогическите кадри търсят възможности да се квалифицират активно и целенасочено;
 • учениците участват успешно в областни и национални кръгове на олимпиади и състезания и заемат призови места;
 • значителни са постиженията на училището в областта на спорта;
 • непрекъснато се обогатява и обновява материалната база, въпреки недостатъчните финансови средства;
 • регистрирано е училищно настоятелство, подобрено е взаимодействието с него и родителската общественост, които са съпричастни към проблемите на училището и оказват ефективно съдействие за решаването им;
 • разработен е интерактивен училищен сайт, който осигурява допълнителни възможности за взаимодействие и обмен на информация между учители, ученици и родители;
 • заздравява се взаимодействието между ОУ ”Д-р Петър Берон” и детските градини в района, като по този начин се осъществява приемственост детска градина – първи клас и се съдейства за безпроблемната адаптация на първокласниците;
 • разширена е съвместната работа на училището с НПО и др. институции;
 • разработени и спечелени са проекти за подобряване на материалната база в училището и за развитие на целодневната организация на обучение в прогимназиален етап;
 • подобрена е рекламната дейност и взаимодействието с медиите – отразяват се изявите на училището и се популяризира дейността му.

Приемането на ученици в първи клас става по местоживеене и по утвърдени от педагогическия съвет критерии, като  на среща през месец март всяка година, училищното ръководство запознава родителите на бъдещите първокласници с материалната база и изискванията на учебното заведение.

Напуснали ученици в ОУ ”Д-р Петър Берон” за миналата учебна няма. Причините за наложените наказания са свързани основно с отсъствия на учениците от училище  и нарушаване на  Правилника за дейността и  вътрешния ред в училище.

В училището се обучават 12 деца и ученици със специални образователни потребности, за чийто образователен процес се грижат допълнително ресурсни учители, психолог и логопед.

Кадрови ресурс: директор – 1; заместник-директор – 1; учители – 4; старши учители – 22; психолог – 1, ресурсни учители – 2; непедагогически персонал – 8; медицинска сестра – 1. От педагогическия персонал 14 учители са с ІІ ПКС; 3 – с V ПКС.

Учебно-възпитателна дейност

Образование и възпитание в ОУ ”Д-р Петър Берон”  получават 300 ученици, разпределени в 8 паралелки от начален етап и 6 паралелки от прогимназиален етап. Към училището има полудневна детска градина – 1 група с 15 деца и 8 полуинтернатни групи – 7 в начален етап и 1 в прогимназиален етап.

Всяка учебна година училището осъществява рекламно-информационна дейност.

ОУ ”Д-р Петър Берон”  е прието от обществеността и родителите със своя собствен облик, който отговаря на променящите се потребности на учениците и е съобразен с новите тенденции и методи на образованието.

В училището се дава възможност на учениците да участват в извънкласни и извънучилищни дейности.

Ежегодно повече от 80 % от завършващите седмокласници постъпват в профилирани и професионални гимназии с прием след седми клас. Успехът от приемните изпити доказва много добра подготовка на учениците ни и конкурентната им способност за развитие в средните училища. Учениците, завършващи осми клас, се реализират в средни учебни заведения 100%.

През последните години средният успех на учениците от прогимназиалния етап в края на учебната година винаги е бил много добър и показва стабилност. Значително по-висок е успехът на учениците от началния етап.

Работата за личностното развитие на учениците се реализира по отделните учебни предмети и в разнообразната извънкласна и извънучилищна дейност. Цялостната извънкласна дейност на учениците е една от най-силните страни на училището, а многобройните спечелени награди и грамоти от състезания и олимпиади са признание за труда на децата и техните учители.

Материално-техническа база

ОУ ”Д-р Петър Берон”  се състои от  4 сгради –  масивна двуетажна учебна сграда, масивна едноетажна сграда – административна част със сутерен, масивна триетажна учебна сграда със сутерен, масивен едноетажен физкултурен салон и колонада – топла връзка. В училището има две специализирани работилници по готварство  и електротехника, които се използват изключително и само за нуждите на учебния процес, както и функционален кабинет по изобразително изкуство.

Материално-техническата база се модернизира постепенно. Училището придобива все по-добър естетически вид. Сменена е дограмата на вратите и на прозорците в  класните стаи в стария учебен корпус. Оборудвани са класни стаи с нови маси, столове и чинове. Шест класни стаи са с ново обзавеждане. Във всички класни стаи са поставени бели дъски. Оборудвани са два компютърни кабинета с общо 24 работни  места, както и със съвременни средства на информационните технологии. Книжният фонд на училищната библиотека се попълва ежегодно. Оборудвана е игротека за учениците от начален етап. За нуждите на работата с учениците със СОП е налична ресурсна стая. Осигурено е обедно хранене. В училището има два физкултурни салона, на които е извършен ремонт. Оборудвана напълно е мултимедийна зала.

Оборудвана е занималня по НП „Училището – територия на учениците“, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап“. Училището е изпълнило и проект по НП „ИКТ в училище“, като са закупени три интерактивни стационарни и три мобилни дъски, три мултимедийни проектора и един лаптоп.

Анализ на заобикалящата среда и взаимодействие с извънучилищни институции, организации и партньори

ОУ ”Д-р Петър Берон”  има свой облик и традиции. Като положителен се очертава фактът, че училището e разположено в тих и спокоен квартал. Пътният трафик не е натоварен, което е улеснение както за учениците, така и за родителите им.

Работата с родителите на учениците се осъществява по време на родителски срещи и индивидуални разговори с тях при възникнали проблеми. Класните ръководители осъществяват постоянна и своевременна връзка с родителите на учениците и до голяма степен са запознати със семейната среда, в която те растат.

В ОУ ”Д-р Петър Берон” има регистрирано училищно настоятелство, с което училищното ръководство работи  много добре и поддържа непрекъсната връзка.

Училището осъществява постоянно връзки и взаимодействия с институциите, от които пряко зависи финансирането и наблюдението на учебно-възпитателния процес в него:

 • съвместна дейност с община Плевен, МОН, РУО – гр. Плевен;
 • Партньорство с учебни заведения  – Детски градини № 1, 3, 5, 7 в ж.к. „Сторгозия“
 • ЦНСТ – Плевен;
 • взаимодействие с неправителствени организации, специализирани образователни звена, Училищно настоятелство;
 • взаимодействие със синдикални организации.
Силни страни

·         дългогодишни традиции и високи резултати в учебната дейност, съобразена със съвременните тенденции в държавната политика и в Община Плевен;

·         високи резултати и постижения на учениците при участието им в извънучилищни дейности (олимпиади, състезания, конкурси, кандидатстване след седми клас);

·         съобразяване с интересите и потребностите на учениците;

·         целенасочена допълнителна работа за развиване заложбите и способностите на учениците;

·         оптимално и ефективно разпределяне на задължения и отговорности, свързани с организацията на извънкласните и извънучилищни дейности;

·         наличие на психолог в училището

·         висока активност на методическите обединения;

·         паралелки с оптимална пълняемост;

·         приемственост детска градина/първи клас;

·         целогодишно осигуряване на условия за ученически отдих и туризъм;

·         взаимоотношения „учител-ученик” – белязани с активност, доверие, подкрепа и добронамерена критика;

·         квалифициран човешки ресурс;

·         наличие на ресурсни учители;

·         качествено преподаване и систематично използване на обратната връзка за оптимизиране на процеса на обучение;

·         отговорно отношение на учителите към работния процес и служебните задължения;

·         разнообразен, взаимно достъпен и използван по предназначение потенциал от знания и способности на всички членове на колегиума;

·         здрави, конструктивни, издържащи на конфликт работни взаимоотношения;

·         ясно регулирани компетентности на органите на управление (педагогически съвет, методически обединения);

·         наличие на регистрирано и активно работещо училищно настоятелство;

·         ефикасни взаимодействия при външни контакти;

·         редовна обмяна на мнения със социалните партньори (родители, служби, социални звена и др.) и поемане на импулса им;

·         конструктивни отношения с родителите;

·         разработена и приета „Политика за закрила на детето”

·         едносменен режим на обучение на учениците в прогимназиален етап и целодневна организация на обучението за учениците от първи до седми клас;

·         популяризиране на училищните празници и ритуали;

·         изрядна документация;

·         благоприятно местоположение;

·         функционална материална база;

·         библиотека;

·         специализирани кабинети по общообразователните дисциплини;

·         мултимедийна зала;

·         сгради и инфраструктура, оптимално пригодени за учебна дейност.

Слаби страни

·         недостатъчна дейност на ученическия съвет;

·         недостатъчни финансови средства за провеждане на извънурочни и извънкласни дейности.

·         недостатъчна мотивация на учениците;

·         намалява броят на заинтересованите и активни родители.

Рискове

 • Ниска раждаемост (застаряващ микрорайон);
 • Недостиг на финансиране;
 • Конкурентни училища в района;
 • Миграция на родители и икономическа несигурност;
 • Обедняване на населението.

 

Възможности

 • Привеждане на план-приема на училището в съответствие с демографските тенденции;
 • Преодоляване на кампанийния характер на дейността по приема за следващата учебна година и превръщането й в първостепенна задача;
 • Изграждане на система за проследяване реализацията на учениците;
 • Повишаване на квалификацията и обмяна на добри педагогически практики сред учителите;
 • Разширяване на партньорствата с културни институции и икономически субекти в общината;
 • Осъвременяване на МТБ;
 • Прилагане на иновативни методи и подходи в учебната и възпитателната работа с учащите се;
 • Активно включване на педагози и ученици в разработване и реализиране на проекти;
 • Обогатяване на извънкласната, спортната и художествената дейност на учениците;
 • Създаване на оптимални условия за изучаване на чужди езици и ИКТ.

МИСИЯ  НА  УЧИЛИЩЕТО

Мисията на ОУ „Д-р Петър Берон” е чрез иновативно, гъвкаво и личностно-ориентирано обучение:

 • учениците да получат пълноценни знания, умения и компетентности;
 • да се изградят като свободни и морални личности, способни да живеят и работят заедно, да общуват помежду си, да поемат отговорности в демократично гражданско общество;
 • да развиват творческите си заложби и способности;
 • да изградят умения и навици за здравословен начин на живот;
 • да се осигури пълен обхват и задържане на децата и учениците.

Училището да се утвърди като конкурентноспособен и привлекателен център за всички деца от района, подлежащи на задължително обучение.

Чрез оптимална защитена училищна среда, усъвършенстващи се учители, партньорство с родителите и поддържане на искрения интерес и уважение към потребностите и интересите на децата ще се формират умения за пълноценен и самостоятелен живот  в социалната среда, с проява на уважение към гражданските права на другите и отговорно собствено поведение.

ВИЗИЯ  НА  УЧИЛИЩЕТО

Добрите традиции и ясната ни визия за бъдещето дава увереност, че ОУ „Д-р Петър Берон” – Плевен ще бъде:

 • Средище за формиране на автономни личности, уважаващи другите, владеещи полезни компетентности, осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват и прилагат за себе си и в полза на общността;
 • Училище, обучаващо на високо ниво, с използване на иновативни и информационни технологии;
 • Училище, подготвящо учениците за здравословен начин на живот;
 • Реализиращо дейности, насочени към удовлетворяване  на желанията и потребностите на учениците
 • Разполагащо с висококвалифицирани и мотивирани преподаватели, работещи като екип от отговорни и развиващи се личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство;
 • Училище, работещо с талантливи деца, с деца в неравностойно социално положение, с деца с различна етническа принадлежност, осигуряващо подкрепяща среда за обучение и развитие;
 • Училище, осигуряващо уютна и функционална образователна среда и възпитаващо положително отношение към учебния труд.

ЦЕННОСТ

Главната ценност в ОУ «Д-р Петър Берон» – Плевен са децата и учениците от подготвителна група до осми клас. Поведението, нагласите и нуждите на останалите участници от училищната общност се подчиняват на основната цел – осигуряване на равен достъп и качествено образование за всички ученици в училището.

ГЛОБАЛНА ЦЕЛ

Осигуряване и поддържане на високо качество на обучението чрез личностно-ориентиран подход към ученика като се използват съвременни образователни средства и технологии, съобразени с държавните образователни стандарти.

Основни цели:

 1. Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;
 2. Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;
 3. Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности;
 4. Придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие;
 5. Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на развитието и реализацията им;
 6. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;
 7. Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното гражданско участие;
 8. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;
 9. Формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;
 10. Познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции;
 11. Придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и техните взаимовръзки;
 12. Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз.

ІІ. Водещи принципи при изпълнението на Стратегията:

  1. Ориентираност към личността – Най-важната задача за нас е успехът на отделната личност.
  2. Равен достъп – Всеки ученик постъпил в училището има право да получи качествено образование, което отговаря на нуждите и способностите му.
  3. Сътрудничество – Успешната образователна и възпитателна политика се основава на широко участие в сътрудничество с други институции – от концепцията до изпълнението.
  4. Отговорност – Всички членове на педагогическата общност, ангажирани в образователната, възпитателната и обслужващата дейност, осъществявана в училището, носят отговорност за постигане на трайни положителни ефекти с дългосрочно въздействие.
  5. Гъвкавост – Образователната и възпитателната дейност е ориентирана към многообразните личностни потребности и предоставя възможности за свободен избор на обучаваните.
  6. Единство в многообразието – Обучението, подготовката и възпитанието на децата и учениците се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на училищната образователна политика и общо културно-езиково пространство.
  7. Новаторство – Административното ръководство и педагогическата колегия демонстрира воля и възможности за възприемане и прилагане на нови и иновативни подходи и философии с цел постигане на по-добри резултати.
  8. Автономност – Училището, като част от  системата на образованието ползва автономия да провежда собствена политика, отговаряща на държавните образователни стандарти.
  9. Отчетност – Всички участници в училищната общност отговарят и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на ефикасност, ефективност и резултатност на политиките.
  10. Ефективност – Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с конкретни резултати, оценка на миналия опит и бъдещото въздействие.
  11. Законосъобразност – Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия съответстват на Конституцията на Република България, на законите и другите нормативни актове.

ІІІ. Стратегически цели на училището:

 • Придобива и непрекъснато усъвършенства знанията и уменията на учениците по общообразователните предмети;
 • Формира обща култура на основата на националните и общочовешки ценности;
 • Формира нов тип поведенчески модели на учениците, в основата на които да залегнат взаимното зачитане и умение да остояват правата си, достойнство и толерантност, национална идентичност и зачитане правата на всеки;
 • Създава условия за перманентно повишаване квалификацията на преподавателите с оглед на новите изисквания, които се поставят пред образованието;
 • Завоюва все по-голямо доверие сред обществеността;
 • Повишава качеството и ефективността на учебно-възпитателната работа;
 • Участва в общински, национални и международни програми и проекти на Европейския съюз и тяхното реализиране на практика;
 • Утвърждава чувството за принадлежност и дълг към училището от всеки ученик и учител.

ІV. Приоритетни направления:

Приоритетно направление 1: Утвърждаване на училището като институция, научно и културно средище.

Приоритетно направление 2: Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и подготовка и въвеждане на система за оценка и самооценка на персонала по ЗПУО.

Приоритетно направление 3: Усъвършенстване системата за квалификация, преквалификация и перманентно обучение

Приоритетно направление 4: Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците. Подобряване на работата с ученици с емоционални и интелектуални затруднения и с необходимост от обща, допълнителна и специална подкрепа.

Приоритетно направление 5: Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на децата и учениците и създаване на условия за тяхната личностна изява, инициатива и творчество.

Приоритетно направление 6: Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата и учениците в училището

Приоритетно направление 7: Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с общественост, неправителствени организации, детските градини, училища от гр. Плевен и региона, центровете за подкрепа на личностното развитие и специализираните обслужващи звена; с Община Плевен и други заинтересовани страни.

Приоритетно направление 8: Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на училището

Приоритетно направление 9: Участие в национални и общински програми и проекти Приоритетно направление 10: Училищна имиджова политика: е-политика, работа с медии и външни звена изграждащи имидж на учебното заведение.

Приоритетно направление 11: Финансова стабилност на училищната институция

Приоритетно направление 12:  Оцеляване на училището в извънредни ситуации.

 

ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ,

ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО

По Приоритетно направление 1: Утвърждаване на училището като институция, научно и културно средище:

ЦЕЛИ:

 1. Откликване на изискванията на обществото за устойчива образователна система като се прилага публичност и прозрачност на управление и състояние.
 2. Чрез творческото развитие на учениците да се работи ак­тивно в посока утвърждаване на училището не само като образо­вателен, но и като духовен и културен център.
 3. Издигане и укрепване авторитета на учителите и училището като институция.
 4. Разнообразяване на дейностите по спортния календар в училище.

ДЕЙНОСТИ:

 1. Дейности по нормативното и кадрово осигуряване на училищната институция
 2. Популяризиране на дейността на изявените учители.
 3. Участие в съвместни проекти с НПО, спортни организации, културни и образователни институции.
 4. Подобряване дейността на учителя във връзка с попълване на училищната документация – подготовка и попълване на готови бланки и изготвяне на примерни планове с цел преодоляване на пропуски и грешки.
 5. Поддържане и актуализиране на библиотечния фонд с художествена и справочна литература.
 6. Поддържане на актуална база данни на ученици и служители в системата Админ
 7. Поддържане на актуални данни за издадените документи от училището в националната система на МОН.

По Приоритетно направление 2: Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и подготовка и въвеждане на система за оценка и самооценка на персонала по ЗПУО.

ЦЕЛИ:

 1. Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати.
 2. Успешно участие във външното и доразвиване и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване.
 3. Засилване на възпитателната работа с децата и учениците с оглед пълноценно личностно развитие.
 4. Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт.
 5. Постигане на положително отношение към училището и предлаганото образование.
 6. Намаляване дела на преждевременно напусналите училище и прибиране и задържане на учениците подлежащи на задължително обучение.
 7. Развитие на компютърните умения на училищната общност.
 8. По-широко навлизане на нови и иновативни методи на преподаване.

ДЕЙНОСТИ:

 1. Издигане качеството на обучение по всеки учебен предмет и съществено повишаване нивото на познавателните умения, адаптирани към различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание и овладяване на компетентности.
 2. Изграждане на училищна система за качество
 3. Изготвяне на механизъм за стимулиране и поощряване на изявени и успели учители в училището.
 4. Издигане равнището на подготовката по български език и литература. Акцент върху грамотността (български език и математика).
 5. Утвърждаване на чуждоезиковото обучение от втори до последния клас на основното образование, въвеждане на повече чужди езици като избираеми.
 6. Подготовка на учениците за успешно полагане на изпитите от НВО.
 7. Създаване на условия за изяви на  учениците и конкретизиране на работата с ученици с необходимост от обща и допълнителна подкрепа, ученици, срещащи затруднения в усвояването на учебния материал.
 8. Осъществяване на допълнителна работа с учениците. Откриване на заложбите на всяко дете и насочване на развитието му в област, в която то ще изяви най-добре своя потенциал. Развиване и подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с учениците.
 9. Демократизиране и хуманизиране на дейността в училище с цел постигане на висока успеваемост от страна на учениците.
 10. Насърчаване на публичните изяви на учениците. Подкрепа на изявата и развитието на даровитите деца и ученици.
 11. Реализиране на целодневно обучение за учениците от 1. до 7. клас.
 12. Реализиране на гражданско и здравно образование, изграждане на навици за здравословен начин на живот в детска и юношеска възраст.
 13. Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити образователни модели, свързани с повишаване успеваемостта на учениците в обучението:
 • поставяне на ученика в активна позиция по отношения на усвояването на нови знания и практическа приложимост на преподавания материал
 • използване на иновативни педагогически методи и форми за предаване, преподаване и научаване на учебни знания;
 • ефективна диференцирана работа с учениците с намалена успеваемост;
 • реализация на дейности за повишаване на резултатите от външното оценяване;
 1. Подготовка на учениците за продължаване на образованието. Професионално ориентиране на учениците, завършващи основно образование, съобразно техните интереси и възможности.
 2. Стриктно спазване на изискванията:
 • за безопасност на труда и правилника за вътрешния ред, водещи закони и наредби, свързани с образованието, опазване на живота и здравето на децата;
 • на заложените основни принципи в „Етичен кодекс за работа с деца” и „Етичен кодекс на училищната общност“;
 • за превенция на различни форми на дискриминация сред учащи, педагогически и непедагогически персонал;
 • за здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд;
 1. Използване на създадено електронно учебно съдържание и интерактивни уроци.
 2. Развитие на капацитета на учителите за работа в Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование;
 3. Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на физическото, социалното и личностното им развитие.
 4. Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт.
 5. Създаване на положителна училищна атмосфера, влияеща благоприятно върху развитието на учениците.
 6. Системна работа върху учителското портфолио и върху портфолиото на учениците.

По Приоритетно направление 3: Усъвършенстване системата за квалификация, преквалификация и перманентно обучение

ЦЕЛИ:

 1. Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите, работещи в училището.
 2. Продължаване на изградената система за квалификация.
 3. Продължаване на изградената система за кариерно развитие на учителите.
 4. Синхронизиране на квалификациите в училището с потребностите на учителите.
 5. Предоставяне на възможности за получаване на индивидуална квалификация при интерес и нужда.

ДЕЙНОСТИ:

 1. Усъвършенстване на създадената система за квалификация, повишаване личната квалификация от всеки учител. Провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическата колегия и административен персонал.
 2. Използване на разнообразни форми на квалификационна работа – проблемна група, практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научна-практическа конференция, информация от библиотека, интернет.
 3. Създаване на възможност за повишаване на постигнатата професионално-квалификационна степен за всеки член на педагогическата колегия.
 4. Обвързване на постигната професионално-квалификационна степен с допълнително материалното стимулиране предвидени във вътрешните правила за работна заплата.
 5. Квалификация на учителите по въвеждането на нови учебни програми.
 6. Усъвършенстване на уменията на учителите за работа с приложни компютърни програми и изготвяне на продукти, предполагащи интегрирането на отделни предметни области и междупредметни връзки чрез интерактивни методи на преподаване и информационните технологи.
 7. Квалификация на учителите за работа с деца и ученици в риск и с необходимост от обща и допълнителна подкрепа.
 8. Обвързване на кариерно развитие, квалификацията и резултатите от учебния процес и дейности с учениците със системата за диференцирано заплащане.
 9. Обучение на учителите за работа с програми в областите – превенция на употребата на наркотици, инфектиране с ХИВ/СПИН, насилието над и между децата в училищна среда, опазване на околната среда.
 10. Усъвършенстване на условията и реда за провеждане на вътрешното оценяване, в това число квалификация на учителите за прилагане на нови форми за оценяване на знанията и уменията на учениците.

По Приоритетно направление 4: Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците. Подобряване на работата с ученици с емоционални и интелектуални затруднения и с необходимост от обща, допълнителна и специална подкрепа.

ЦЕЛИ:

 1. Създаване на условия за изява на всички ученици в съответствие с техните желания и възможности.
 2. Създаване на условия за приемственост между различните класове и степени.
 3. Развиване ефективността на връзката учител-родител.
 4. Възпитаване на качества за работа в конкурентна среда чрез участието в извънкласни форми.

ДЕЙНОСТИ:

 1. Задоволяване желанията на учениците за допълнително обучение в СИП и ЗИП, в избираеми и факултативни часове.
 2. Изграждане на подкрепяща среда и диференцирана работа с учениците с необходимост от обща и допълнителна подкрепа.
 3. Създаване на подкрепяща среда за деца и ученици, склонни към насилие и агресия.
 4. За постигане на по-добър диалог с учениците и родителите им е необходимо и осъществяване на подготовка за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа, за общуване и социализация.
 5. Изграждане система за връзка с родителите чрез електронната поща по схемата: училищно ръководство – класен ръководител – родител.
 6. Информиране на родителите чрез електронната поща, сайта на училището и социалните мрежи за възможностите за участие на техните деца в национални, регионални и училищни състезания и конкурси.
 7. Взаимодействие с центрове за подкрепа на личностно развитие.

По Приоритетно направление 5: Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на децата и учениците и създаване на условия за тяхната личностна изява, инициатива и творчество.

ЦЕЛИ:

 1. Създаване на условия за активна извънкласна дейност с учениците.
 2. Развиване форми на ученическо самоуправление.
 3. Привличане и мотивиране на учениците за участие в извънкласни дейности.
 4. Популяризиране постиженията на учениците и учителите.

ДЕЙНОСТИ:

 1. Осъществяване оптимално ниво на вътрешна мотивация у учениците чрез съдържателна учебно-възпитателна работа, свързана с училищни и извънучилищни мероприятия и дейности:
 • състезания, екскурзии, излети и походи с учебно-възпитателна цел, участие в олимпиади, изложби, спортни форуми;
 • отбелязване на тържествени събития и ритуали от националния и училищния календар;
 • подчертаване на националната и училищна символика – знаме, химн;
 • участие в обявени обищски, регионални и национални конкурси и състезания.
 1. Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците.
 2. Активно съдействие, стимулиране и подпомагане инициативите на учениците от педагогическата колегия.
 3. Избор на иновативни и съдържателни форми за представяне на резултатите от работата с децата пред родителите.
 4. Организация за представяне и популяризиране на резултатите на учениците от състезания и олимпиади
 5. Проучване и реализиране желанията на учителите за организиране на регионални и общински състезания по различни направления.
 6. Стимулиране работата на ученически съвет, който да обобщава предложенията и мненията на всички ученици за осмисляне и организиране на свободното им време.

По Приоритетно направление 6: Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата и учениците в училището

ЦЕЛИ:

 1. Реализация на училищната „Политика за закрила на детето“.
 2. Провеждане на дългосрочни действия, касаещи здравното образование, физическата култура, гражданските права и творческите дейности на подрастващите, отнасящи се до непосредствената сигурност и безопасност на децата в училището.
 3. Реализиране на конкретни мерки, основаващи се на принципите на превантивен контрол и дейности за ограничаване и преодоляване на опасностите.
 4. Създаване  на  устойчиви   механизми   и   инструменти  за   гарантиране   на сигурността и здравето на децата и учениците.

ДЕЙНОСТИ:

 1. Ежегодно изготвяне на раздел от плана на училището в изпълнение на този приоритет.
 2. Стриктно спазване системата на дежурство в училище.
 3. Подготовката  на училищните нормативни актове да е съобразена с целта – постигане на яснота и стабилност на училищната организация.
 4. Засилен контрол по изпълнение дейностите, свързани с осигуряване безопасни условия на обучение, дейността на комисиите по безопасност на движението, противопожарна охрана, гражданска защита и провеждане часа на класа.
 5. Реализиране превенция на насилието и агресията сред учениците и утвърждаване на позитивни модели на поведение.
 6. Спазване на Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд в училището.
 7. Възпитаване на умения и поведение при кризи и екстремни ситуации. Периодично, провеждане на практическо обучение – проиграване на основни бедствени ситуации (земетресение, наводнение, пожар, производствена авария, терористичен акт). Изпълнение на Графици за обучение на учениците за действия при бедствия, аварии, катастрофи и  пожари.
 8. Адекватно здравно обслужване в училището.
 9. Възпитаване на устойчиви навици и умения за здравословно хранене. Прилагане на европейска схема и национално участие за предоставяне на плодове и зеленчуци.
 10. Организиране на информационни кампании чрез тематични изложби, брошури, плакати и видеофилми, свързани със здравословното хранене.
 11. Изграждане на навици за здравословен начин на живот.
 12. Изпълнение на Графици за провеждане на обучението по безопасност на движението.
 13. Въвеждане на сутрешна спортна гимнастика в рамките на 15 минути за успешен старт на предстоящия учебен ден.

По Приоритетно направление 7: Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с общественост, неправителствени организации, детските градини, училища от гр. Плевен и региона, центровете за подкрепа на личностното развитие и специализираните обслужващи звена; с Община Плевен и други заинтересовани страни.

ЦEЛИ:

 1. Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите им.
 2. Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията в съответствие със ЗПУО.
 3. Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на гражданското образование.
 4. Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна информация за поведението и успеваемостта на учениците.
 5. Работа по училищна система за регистриране на присъствието на ученици в учебни часове в ОУ „Д-р Петър Берон“ – Плевен и действията на длъжностни лица по прилагане на ЗПОУ, Правилника на училището и други вътрешноучилищни нормативни документи

ДЕЙНОСТИ:

 1. Развиване на способностите и нагласите за конструктивно решаване на проблемни ситуации.
 2. Създаване на информационна банка с данни и координати за връзка с ученика и неговите родители.
 3. Изпълнение на Правилника за дейността на училището в частта за регламентиране на отсъствията.
 4. Стриктно спазване графика за консултации и приемно време.
 5. Планиране на съвместни дейности с родителите.
 6. Училището ще търси мнението на родителите по различни въпроси и ще ги отчита/взима предвид.
 7. Педагогическата колегия периодично и своевременно ще предоставя информация:
  • за успеха и развитието на учениците в образователно-възпитателния процес;
  • за спазването на училищната дисциплина;
  • за уменията на децата за общуване с учениците и учителите и за интегрирането им в училищната среда;
 • за отсъствията на ученика от учебни часове,
 • когато започне процедура за налагане на наказание;
 • консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;
 • редовно информиране за напредъка и проблеми на децата им.
 1. Училището ще предоставя възможност и ще оказва необходимото съдействие на родителите за:
 • да се срещат с класния ръководител и преподавателите по предмети в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 • да участват в родителските срещи;
 • да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;
 • да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето им;
 • да участват в училищното настоятелство и в Обществения съвет;
 • да бъдат консултирани от специалист по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците;
 • да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището при записване на детето или ученика;
 • да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора;
 • намиране на нови форми за общуване;
 • участие на родителя в процедурата по налагане на наказание на ученика;
 • присъствие на родител при изслушване на ученик и да изрази мнение при налагане на наказания на ученик.
 1. Училището ще търси сътрудничество и ще поддържа активни връзки по различни въпроси на образователно-възпитателния процес с:
 • РУО и МОН;
 • Областна управа;
 • Общински съвет – Плевен;
 • Общинска администрация – Плевен;
 • Районно полицейско управление и Детска педагогическа стая ;
 • местна общественост;
 • неправителствени организации, дарители и спонсори;
 • културни и образователни институции.

По Приоритетно направление 8: Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на училището

ЦЕЛИ:

 1. Създаване  на условия за активна образователно – възпитателна дейност с учениците.
 2. Подобряване състоянието на външната и вътрешната среда.
 3. Естетизация на околната среда.

ДЕЙНОСТИ:

 1. Изграждане на Училищен център по природни науки и математика
 2. Оборудване на стая за занимания на ученици в целодневна организация на учебния ден – V – VІІ клас
 3. Частичен ремонт на санитарни помещения
 4. Периодично освежаване на класни стаи и общи помещения
 5. Благоустрояване на училищния двор

По Приоритетно направление 9: Участие в национални и общински програми и проекти

ЦЕЛИ:

 1. Участие на училищната общност във всички проекти и национални програми обявени от МОН и покриващи наши потребности.
 2. Развитие на конкурентноспособността на училището.

ДЕЙНОСТИ:

 1. Участие в националните програми на МОН:
 • „Квалификация“ с двата модула „Квалификация на учители” и  „Квалификация на директори”, чрез която осъществяваме конкретни действия за подготовка на училището за въвеждане на в действие на новата нормативна уредба на българското образование и новата философия на изграждане на училищното обучение.
 • „Информационни   и   комуникационни   технологии (ИКТ) в училище“, чиито цели са свързани с бързото и навременно въвеждане на съвременните технологии в образователния процес и интернет свързаност.
 • „Училището – територия на учениците“, която цели да задържи учениците по-дълго време в училище, чрез предоставяне на възможност за работа по различни интерактивни инициативи, събития, проекти.
 • „Оптимизация на училищната мрежа“, Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните   общежития”, за възстановяване на средства при изплащане на обезщетения на персонала.
 • „Система за национално стандартизирано външно оценяване“, чиято основна цел е задължителното оценяване на знанията и уменията на учениците в края на всеки образователен етап (IV, VII клас) чрез национални стандартизирани изпити.
 • „Ученически олимпиади и състезания“ за организиране и финансиране на допълнителната работа с ученици, участвали в националните кръгове на олимпиадите и състезанията по календара на МОН.
 • „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“, благодарение на която ще се подобри базата и осигури по-добра нагледност в часовете по природни науки и екология.
 • „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците”, чиято реализация ще подпомогне заниманията по интереси и спортните дейности на учениците от прогимназиален етап, включени в целодневна организация на учебния ден.
 • „Без свободен час в училище“, осигуряваща допълнително средства за заместващи учители по време на учебни занятия.
 • „Достъпно и сигурно училище“, Модул „Сигурност“, за изграждане на пропускателни съоръжения в училището
 1. По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ – осигуряване на възможност за извънкласни и извънучилищни занимания на деца и ученици по проект „Твоят час“
 2. „Училища на бъдещето“ на Фондация „Америка за България“ – изграждане на училищен център по природни науки и математика – с цел развитието и по-пълноценната работа по биология, химия, здравно образование и екология, математика и математическа лингвистика.

По Приоритетно направление 10: Училищна имиджова политика: е-политика, работа с медии и външни звена изграждащи имидж на учебното заведение.

ЦЕЛИ:

 1. Утвърждаване на училището като институция с позитивен имидж, като средище на научна, културна и спортна дейност.
 2. Привличане на родителската общност към училищните дейности
 3. Увеличаване приема на ученици за всички класове и паралелки

ДЕЙНОСТИ:

 1. Поддържане на уеб сайт на училището
 2. Отразяване на дейности от училищния живот в социалните мрежи
 3. Съвместни дейности с културни и образователни институции в град Плевен и отразяването им в местни и национални медии.
 4. Популяризиране дейността на изявени учители и ученици

По Приоритетно направление 11:  Финансова стабилност на училищната институция.

ЦЕЛИ:

 1. Осигуряване на финансова стабилност
 2. Гарантиране на прозрачност и предвидимост на разходите

ДЕЙНОСТИ:

 1. Ефективно управление на бюджета и човешкия ресурс.
 2. Създаване на условия за участие в национални, европейски и други международни програми и проекти.
 3. Осигуряване на законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно управление на училищния бюджет.
 4. Реализиране на собствени приходи на училището

По Приоритетно направление 12:  Оцеляване на училището в извънредни ситуации.

ЦЕЛИ:

 1. Създаване на механизъм за действие при възникнала извънредна ситуация.
 2. Опазване на човешкия живот и максимално съхраняване на материални ценности.

ДЕЙНОСТИ:

 1. Ежегодна инвентаризация на учрежденския архив на училището. Съвместна дейност на Експертната комисия на училището с ДА „Архиви“ – клон Плевен.
 2. Изготвяне на планове за действие на училищната общност при заплаха от тероризъм и набелязване на мерки за предотвратяване на кризисни ситуации.
 3. Актуализиране на училищния план за действие на пребиваващите при бедствия, аварии, катастрофи и пожари.
 4. Действия по осигуряване на индивидуалните средства за защита
 5. Провеждане на учебни евакуации на училищния състав.

V. Финансово обезпечаване на дейностите

 1. Средства от бюджета на училището
 2. Средства, набрани от УН
 3. Дарения от спонсори
 4. Собствен труд и труда на родителите за осъществяване на вътрешни текущи ремонти и естетизиране на помещения

VІ. Заключение:

 • Част от настоящата Стратегия е Програмната система на подготвителна група към училището
 • Срок за изпълнение на тази стратегия са учебните 2016-2020 година.
 • Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година и в случаи на значителни промени в организацията на работа в училището или на нормативни актове за системата на предучилищното и училищното образование
 • Със стратегията за развитието на училището са запознати всички членове на колектива, учениците и родителите.

Стратегията е приета на Педагогически съвет с Протокол № 18 от 01.09.2016 г.

 

 

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 ГОДИНА

 

Планът за реализация на Стратегията за развитие на ОУ „Д-р Петър Берон“ – Плевен  е съгласуван с целите на Стратегията на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, „Европа 2020”, Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година и Закона за предучилищното и училищно образование.

Дейности Отговорни лица, институции и организации; срокове Финансиране Индикатори
срок отговорник
Приоритетно направление 1. Утвърждаване на училището като институция, научно и културно средище
1.1.
Изготвяне на анализ на образователната реформа в страната в контекста на европейските политики и стратегически цели за превръщането на образованието като национален приоритет и намиране мястото на образователната институция в контекста на промените. Квалификация на ръководния персонал по проблемите, свързани

с образователната реформа и адаптирането на училищните политики към новите образователни цели.

Август 2016 г. Директор Не се изисква Изготвена стратегия за развитието на училището, планове за действие и финансиране.
1.2. Създаване на актуална вътрешна нормативна уредба за изпълнение дейностите. Август-Септември 2016 г. Директор, зам.-директор, гл.счетоводител, председатели на комисии към ПС и МО Не се изисква Актуализиране на вътрешноучилищни нормативни актове
1.2.1. Разработване на училищни учебни планове за всяка паралелка – всяка година. съгласно изискванията на Стандарта за учебния план, приемането им с решение на педагогическия съвет, съгласуване с обществения съвет към училището при условията и по реда на чл. 269, ал. 2 и 3 от Закона за предучилищното и училищното образование.Утвърждаване от директора на училището. До 5 септември 2016 г. ПС- приемане

Директор-утвърждаване

не  се изисква Разработени и утвърдени училищни учебни планове – по

паралелки за 1 и 5 клас / за 2016-2017 год./

 

1.2.2. Изготвяне на мерки за повишаване качеството на образованието в училището Септември 2016 Училищна комисия, ПС Не се изисква Разработени
1.2.3. Изготвяне на програма за превенция на ранното напускане на училище Септември 2016 Училищна комисия, ПС Не се изисква Разработена училищна програма
1.2.4. Изготвяне и приемане на училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи Септември 2016 Училищна комисия, ПС Не се изисква Разработена училищна програма
1.2.5. Изготвяне на училищна програма за целодневна организация на учебния ден в съответствие със Стратегията и спецификата на училището Септември 2016 Училищна комисия, ПС Не се изисква Разработена и утвърдена програма за целодневна организация за учебната 2016 / 17 г.
1.2.6. Изготвяне на Етичен кодекс на институцията Септември 2016 Училищна комисия, ПС Не се изисква Разработен Етичен кодекс
1.3. Осигуряване на достъп до законовата и подзаконовата нормативна уредба за осъществяване дейността на училището 2016-2020 г. Директор, зам.-директор не изискват средства

или само за поддръжка на училищен уеб сайт

1.3.1. Изграждане на вътрешна система за движение на информацията и документите в образователната институция /справка СФУК/

– Инструкция за вътрешна комуникация;

– Правилник за документооборота

Февруари 2017 Директор, зам.-директор, гл. счетоводител не се изисква Утвърден правилник за движение на информацията
1.3.3. Запознаване на педагогическия екип със Стандарта за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване и Стандарта за информация и документите. Октомври 2016 Директор, зам.-директор не се изисква Изградена вътрешна система за движение на информацията и документите в образователната институция.
1.4. Осигуряване на правилно водене на училищната документация 2016-2020 г. Директор, зам.-директор Средства за класьори, папки, стелажи
1.4.1. Осъществяване на текущ контрол по правилно водене на училищната документация 2016-2020 г. Директор, зам.-директор Не се изисква Брой осъществени проверки;

Брой констативни протоколи без препоръки

1.4.2. Съхраняване и архивиране на училищната документация съгласно изискванията на Стандарта за информация и документите. 2016-2020 г. Училищна експертна комисия по архивиране Наличие на училищен архив;

Актуализиран правилник за архивиране на документите;

Изработена номенклатура на делата съгласно изискванията на Държавен архив

1.5. Поддържане състоянието на библиотечната информация съгласно изискванията на Стандарта за физическата среда, информационното и библиотечно обслужване 2017 г. Д. Милчева, зам.-директор В зависимост от нуждите Набавени библиотечни единици; проведена инвентаризация
1.6. Дейности по кадровото осигуряване и работа с персонала на институцията 2016-2020 г. Директор Не се изисква
1.6.1. Вътрешни указания за осъществяване на подбор при назначаване на персонал, за сключване и прекратяване на трудови договори. 2017 г. Директор Не се изисква Утвърдени вътрешни правила и процедури за назначаване и съкращаване на персонал
1.6.2. Създаване на механизъм за откритост и прозрачност при вземане на управленски решения; 2017 г. Директор Не се изисква Утвърден механизъм
1.6.3. Политика на сътрудничество със заинтересованите лица при вземане на управленски решения, свързани с развитието на образователната институция. 2017 г. Педагогически съвет, обществен съвет, УН Не се изисква Утвърден механизъм за откритост и прозрачност при вземане на управленски решения.
1.6.4. Изграждане на система за менторство на новоназначени педагогически специалисти и условия за приемственост при заместване. 2017 г. Комисия Не  се изисква Утвърдена система
1.6.5. Създаване на правила за делегиране на права 2017 г. Директор Не се изисква Утвърдени правила
1.7. Създаване на правила за качество на административното обслужване:

–          Антикорупционна програма;

–          Регистриране и разглеждане на сигнали

2017 г. Комисия Не се изисква Утвърдена програма
1.8. Утвърждаване и актуализиране на Списък Образец№1 за учебната година По ДОС Директор, зам.-директор, гл.счетоводител Такса за абонамент По ДОС
1.9. Поддържане на актуална база данни за издадените документи в училището По ДОС за физическата среда, информационното и библиотечно обслужване Директор, зам.-директор Не се изисква
Приоритетно направление 2. Повишаване качеството и ефективността на училищното образование и подготовка и въвеждане на система за самооценка на персонала по ЗПУО
2.1. Изграждане на училищна система за качество: Март 2017 г. Директор, зам.-директор Не се изисква Изградена и въведена система за качество
2.1.1. Разработване на общи и специфични училищни стандарти за качество Февруари 2017 Директор, зам.-директор Не се изисква Разработен и утвърден училищен стандарт. Публикуване на интернет-страницата на училището на вътрешна система за управление на качеството.
2.1.2. Адаптиране на политики за постигането на образователните цели спрямо ЗПУО и държавните стандарти Септември 2017 Директор, зам.-директор, председатели на комисии към ПС и МО Не се изисква Разработени актуални вътрешни нормативни актове
2.2. Осигуряване на капацитет за оценка на състоянието на качеството на предлаганото образование 2017 г. Комисия за управление на  качеството Не се изисква
2.2.1. Изграждане на комисия за управление на качеството на образованието като помощен, консултативен и постоянен работен орган към директора на училището за оказване на подкрепа при управление на качеството в институцията 2017 г. Комисия за управление на  качеството Не се изисква  
2.2.2. Регламентиране на задължения, правомощия, състав и време за заседания на комисията в правилника за устройството и дейността на образователната институция. 2017 г. Комисия за управление на  качеството Не се изисква Правилник на комисията
2.3. Изработване на критерии за оценка труда на учителите и служителите 2017 г. Комисия по качество, Директор, зам.-директор, гл.счетоводител Не се изисква Утвърдени критерии за оценка труда на учителите и служителите
2.3.1. Изработване на критерии за поощряване на педагогическите специалисти с морални и материални награди за високи постижения в предучилищното и училищното образование  2017 г. Комисия по качество, Директор, зам.-директор, гл.счетоводител Не се изисква Утвърдени критерии
2.3.2. Адаптирани критерии за диференцирано заплащане труда на педагогическите и непедагогически специалисти съгласно стандарта за финансиране 2017 г. Комисия, главен счетоводител Не се изисква Разработени критерии
2.3.3. Адаптиране на вътрешните правила за работната заплата спрямо стандарта за финансиране. 2017 г. Главен счетоводител Не се изисква Вътрешни правила
2.4. Разработване и въвеждане на модел за подготовка и планиране на уроците, включващ:

-Разработване и утвърждаване на тематични планове, съобразине с ДОС и учебния план на училището;

-Предварително планиране целите на урока;

-Съобразяване с резултатите от входяща, изходяща диагностика и текущо оценяване и възможност за гъвкава промяна при необходимост;

-Мерки за индивидуална и диференцирана работа с ученици; адаптиране на урочните планове към равнището на различните паралелки и потребностите на учениците;

-Подготовка на учебни материали за урока;

-Включване на учениците в предварителната подготовка

2016-2020 г.

 

Педагогически специалисти Не се изисква
2.5. Изграждане на ясна и методически обоснована структура на урока:

-Активно участие на учениците в значителна част от урока;

-Открояване на структурни елементи, предпочитани от учениците;

-Целесъобразно управление на учебното време с цел постигане на баланс между отделните елементи;

-Осъвременяване и актуализиране на учебното съдържание от страна на учителя.

2016-2020 г. Педагогически специалисти Не се изисква
2.6. Планиране и използване на ИКТ в урока. 2016-2020 г. Педагогически специалисти При необходимост – средства за допълнителна техника
2.7. Използване на разнообразни форми за проверка и оценка на ученици:

-Запознаване и спазване на ДОС за оценяване на резултатите от обучението;

-Прилагане на разнообразни форми за проверка и оценка на постиженията на учениците;

-установяване на входното равнище в триседмичен срок от началото на годината, анализ на пропуските  и предприемане на мерки за преодоляването им; установяване на изходно ниво на учениците – две седмици преди оформянето на годишната оценка по учебните предмети, по които не се провежда класна работа и не се провежда външно оценяване.

-Изготвяне на график за датите за тестовете и класните работи предварителното му оповестяване на учениците и на родителите.

-Изграждане на умения у учениците за самооценяване чрез използване на адекватни критерии и показатели.

2016-2020 г. Педагогически специалисти Не се изисква
2.8. Осъществяване на контрол за ритмичност на оценяването. 2016-2020 г. Директор и зам.-директор Не се изисква Протоколи от проверки
2.9. Подготовка на учениците за успешно полагане на изпитите от НВО. 2016-2020 г. Педагогически специалисти Не се изисква Анализ на резултатите от НВО
2.10. Създаване на условия за изяви  на  учениците и конкретизиране на работата с ученици с необходимост от обща и допълнителна подкрепа, ученици, срещащи затруднения в усвояването на учебния материал. Изграждане на училищни екипи за подкрепа на личностното развитие на детето и ученика Септември 2016 г.

и при възникване на необходимост

ПС, екипи Не се изисква Изградени екипи, заповед за определяне
2.11. Осъществяване на допълнителна работа с учениците. Откриване на заложбите на всяко дете и насочване на развитието му в област, в която то ще изяви най-добре своя потенциал. Развиване и подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с учениците:
2.11.1. Изготвяне на графици за консултативна дейност с учениците Септември 2016 Преподаватели, зам.-директор Не се изисква Утвърден график
2.11.2. Изготвяне на графици за провеждане на факултативни предмети и часове за СИП в прогимназиален етап Септември 2016 Преподаватели, зам.-директор Не се изисква Утвърден график
2.11.3. Включване на максимален брой ученици с разнообразни дейности в проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ Октомври 2016 Преподаватели, Директор Съгласно Проекта Брой и вид групи и брой включени ученици
2.12. Сформиране на ученическо самоуправление с цел демократизиране и хуманизиране на дейността в училището и за повишаване мотивацията за работа на учениците. Октомври 2016 Зам.-директор, отговорници по паралелки Не се изисква Заповед за утвърден състав на ученическото самоуправление
2.13. Изграждане на система от морални стимули за изявени и талантливи деца и ученици Септември 2016 Директор Не се изисква Включване на стимулите в Правилника на училището
2.14. Максимален обхват на учениците в целодневна организация на обучение – от І до VІІ клас Септември 2016 Учители в ПИГ Не се изисква Брой ученици, обхванати в ПИГ
2.15. Реализиране на гражданско и здравно образование, изграждане на навици за здравословен начин на живот в детска и юношеска възраст:
2.15.1. Реализиране на дейности за възпитание в национални и общочовешки ценности:

-Работа по утвърждаване дейността на училищните клубове „Млад възрожденец“;

– Участие в олимпиадата по гражданско образование

2016 -2020 г. Ст. Евстатиева, Г. Иванова Дарения, фондация „Васил Левски“ Брой участници
2.15.2. Реализиране на дейности за екологичното възпитание на учениците:

-Ден на Земята

2016-2020 г. Комисия За материали по провеждането Брой участници, брой изготвени материали
2.15.3. Реализиране на дейности за формиране на знания и умения за здравословен начин на живот:

-Дейности по здравно образование – превенция на HIF / СПИН, тютюнопушене и злоупотреба с алкохол и наркотични вещества, здравословно хранене и др.

2016 – 2020 г. К. Георгиева За закупуване на канцеларски материали и печат Изготвени постери, брошури и др. материали
2.15.4. Ритуализация на училищния живот:

-Патронен празник – 45 години ОУ „Д-р П. Берон“ – Плевен

-Символи и ритуали.

2016-2020 г. Комисия За дейностите, изискващи външни услуги и за канцеларски материали Изготвени план-сметки за разходи
2.16. Подготовка на  учениците за продължаване на образованието. Професионално ориентиране на учениците, завършващи основно образование, съобразно техните интереси и възможности. Провеждане на разяснителна кампания, родителски срещи, индивидуална и групова консултативна дейност. Март 2017 г. Зам.-директор, учители на VІІ и VІІІ клас Не се изисква Изготвяне на информационно табло за ученици и родители
2.17. Осигуряване на условия за интерактивно учене 2016-2020 г. Директор, зам.-директор Осигурени условия
2.17.1. Създадени възможности за приложение на ИКТ в образователния процес по всички учебни предмети

 

2016-2020 г. Директор, зам.-директор Мултимедийни проектори, екрани, лаптопи, средства за софтуер Наличие на достъпни източници:

-Научна литература за подготовка на педагогическите специалисти;

-Методически помагала на електронен и хартиен носител;

-Интернет платформа за справочна литература;

-Кабинети и стаи с интерактивна образователна среда.

2.17.2. Разработване от страна на педагогическите специалисти на свои модели на интерактивни добри педагогически практики 2016-2020 г. Педагогически специалисти Не се изисква Банка с електронни ресурси
2.17.3 Осъществяване на контрол по планирането на материала по учебните предмети и разработване на различни образователни материали (вкл. интерактивни методи на преподаване) 2016-2020 г. Директор, зам.-директор не се изисква Брой проверки за педагогически контрол, свързан с интерактивния образователен процес.
2.18. Попълване на базата с електронни уроци, презентации с образователна цел и изпитен инструментариум 2016-2020 г. Учители, председатели на МО Не се изисква База с електронно учебно съдържание
2.19. Организиране от училището на състезания, конкурси и др. 2016-2020 г. Педагогически специалисти За външни услуги – при необходимост
2.20. Планиране и реализация на дейности, мотивиращи учениците за усвояване на допълнителни знания и умения 2016-2020 г. Педагогически специалисти Не се изисква
2.21. Работа по портфолио на учителя постоянен Всички педагогически специалисти Не се изисква Брой учители с портфолио
2.22. Работа по портфолио на детето и ученика постоянен Всички педагогически специалисти Не се изисква Брой ученици  с портфолио
По приоритетно направление 3. Усъвършенстване системата за квалификация, преквалификация и перманентно обучение
3.1. Планиране, реализиране и документиране на квалификационната дейност за педагогическите специалисти на вътрешно училищно ниво; Септември 2017 Директор, ПС 1% от бюджета, съгласно КТД -Относителен дял (%) на педагогическите кадри, участвали през календарната година в продължаваща квалификация.

-Относителен дял (%) на педагогическите кадри, участвали през календарната година в 16 учебни часа .

-Относителен дял (%) на педагогическите кадри, участвали през календарната година в дългосрочни обучения над 60 учебни часа по видове образователни институции.

3.1.1. Запознаване на педагогическите специалисти с Наредбата за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и Глава XI от Закона –„Учители, директори и други педагогически специалисти“ и повишаването на тяхната квалификация в Раздел три от същата глава. 2016 Директор, зам.-директор Не се изисква Проведено обучение на педагогическия екип
3.1.2. Проучване на нагласите и потребностите от квалификация на персонала в училище и провеждане на ефективни обучения с доказан резултат съобразно придобитите нови компетентности. Септември 2016, 2017 председатели на МО не се изисква Проведени анкети за допитване
3.1.3. Изработване на План за

квалификация, съобразен с изискването педагогическите специалисти да повишават квалификацията си с не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране и не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки.

Септември 2016

 2017

Председатели на МО не се изисква Изработен план
3.1.4. Насочване повишаването на квалификацията на конкретния педагогически специалист към напредъка на децата и учениците, както и към подобряване на образователните им резултати. постоянен Комисия за квалификационна дейност не се изисква
3.1.5. Създаване на стимули за мотивация за повишаване квалификацията на кадрите чрез учене през целия живот. Постоянен Директор Съгласно предвидени в бюджета средства за награди Утвърден механизъм за мотивация
3.1.6. Мултиплициране и практическо приложение на добрия педагогически опит, получен по време на квалификационната дейност. Постоянен Всеки педагогически

специалист

Не се изисква Проведени дни на отворени врати, открити уроци
3.1.7. Изграждане на механизъм за популяризиране на добрия педагогически опит 2017 г. Председатели на комисии и МО Не се изисква Изграден механизъм
3.1.8. Споделяне на резултатите от обученията и мултиплициране на добрия педагогически опит чрез различни форми на изява:

– Дни на отворени врати, събирания на педагогическите екипи по ключови компетентности и др.

– Осигуряване на условия за популяризиране на добрия педагогически опит – по направления – /клубове, техника, постери и др.- по направления – хуманитарно, природонаучно, изкуства и спорт

постоянен  Всеки педагогически специалист За вътрешни практики – не се изисква; командировъчни – за мястото на посещение Проведени съвместни уроци с учители-новатори, проведени открити уроци
3.2. Планиране, реализиране и документиране на квалификационна дейност за педагогическите специалист, проведена от други институции Начало на учебна година Председатели на комисии не се изисква
3.2.1. Изграждане на система за външна квалификация. Март 2017 Директор, зам.-директор, председатели на МО, комисии не се изисква Изградена система за квалификация
3.2.2. Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти от специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации. постоянен Директор, зам.-директор, председатели на МО, комисии 1% от бюджета, съгласно КТД
3.3. Квалификация на учителите за работа с новите учебни програми постоянен Педагогически специалисти 1% от бюджета, съгласно КТД или целево от МОН Брой учители
3.4. Квалификация на учителите за работа с деца и ученици в риск и с необходимост от обща и допълнителна подкрепа постоянен Педагогически специалисти 1% от бюджета, съгласно КТД или целево от МОН Брой учители
По приоритетно направление 4. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците. Подобряване на работата с ученици с емоционални и интелектуални затруднения и с необходимост от обща, допълнителна  и специална подкрепа.
4.1. Създаване на условия за интегриране на ученици с необходимост от допълнителна подкрепа

-Превантивна, диагностична, корекционна и ресоциализираща работа с деца и ученици;

-Създаване на връзка с родителите по схемата: училищно ръководство – учител – родител;

-Педагогическа и психологическа подкрепа.

2017 г. Директор В зависимост от нуждите на училището
4.2. Преустановяване на индивидуалната учебна програма и продължаване на обучението по общата – при постигане изискванията на учебната програма При установяване на напредък Педагогически специалисти, ресурсни учители, психолог, логопед Не се изисква
4.3. Създаване на подкрепяща среда и ученици, склонни към насилие и агресия.

-Ранно откриване на ученици с асоциално поведение и предприемане на съответните мерки за работа с тях и семействата им;

-Индивидуално консултиране на ученици по проблеми, свързани с тяхното поведение, с взаимоотношенията с връстници, родители, учители или с психичното, личностното и интелектуалното им развитие;

– Създаване на връзка с родителите по схемата: училищно ръководство – учител – родител;

-Педагогическа и психологическа подкрепа.

2016-2020 г. Педагогически специалисти, ресурсни учители, психолог, логопед Не се изисква
4.4. Сформиране на групи за ЗИП, СИП, избираема и факултативна подготовка според желанията на учениците и възможностите на училището Септември 2016 г. Директор, преподаватели Не се изисква Брой групи
4.5. Взаимодействие с центровете за подкрепа за личностно развитие 2017 г. Директор Не се изисква
По приоритетно направление 5. Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на децата и учениците и създаване на условия за тяхната личностна изява, инициатива и творчество.
5.1. Разработване на политика за насърчаване и ресурсно подпомагане на извънкласни дейности 2017 г. Координиращ екип за подкрепа на личностното развитие Не се изисква
5.1.1. Вътрешни политики за допълнителна подкрепа и ресурсно подпомагане. 2016-17 г. Координиращ екип за подкрепа на Не се изисква
5.1.2. Регламентиране съвместната дейност на ръководството, класните ръководители и екипите за подкрепа на личностното развитие. 2016-2020 г. Координиращ екип за подкрепа на личностното развитие Не се изисква
5.2. Подготовка за участие на ученици в състезания, олимпиади, кокнурси и др. 2016-2020 г. Педагогически специалисти
5.3. Подкрепа инициативите на учителите за провеждане на извънкласни дейности по различни направления 2016-2020 г. Директор, зам.-директор, преподаватели
5.4. Проучване от ученическия съвет на предложения от учениците за организиране на дейности, осмислящи свободното време на учениците и разглеждане на педагогически съвет. В началото на учебната година Ученически съвет, педагогически съвет
По приоритетно направление 6. Осигураване на стабилност, ред и защита на децата и учениците в училището
6.1. Разработване на мерки за адаптиране на децата и учениците към училищната среда 2017 г.
6.1.1. Запознаване със Стандарта за физическата среда, информационното и библиотечно обслужване 2017 г. Директор, зам.-директор, гл.счетоводител, ПС Не се изисква
6.1.2. Изграждане на система за охрана и сигурност с видео-наблюдение и жива охрана. 2016-2020 г. Директор, външни консултанти Съобразно конкретните нужди. Изградена система за охрана и сигурност
6.1.3. Актуализация на Оценката на риска на физическата среда от Службите по трудова медицина и изпълнение на конкретните предписания спрямо Стандарта за физическата среда, информационното и библиотечно обслужване. 2017 г. Служби по трудова медицина Средства за такси Актуализирана оценка на риска
6.2. Изграждане на група по условия на труд и уреждане в правилник правата и задълженията им за предотвратяване на рисковете 2017 г. Директор, зам.-директор, група по условия на труд Не се изисква Действаща група по условия на труд
6.3. Изграждане на правила за разрешаване на възникнали конфликти:

– Изграждане на механизъм за превенцията и разрешаването на конфликти и търсене на подкрепа и партньорство в и извън общността;

– Създаване на правила в училищната общност за решаване на конфликти в дух на сътрудничество с цел постигане на бързи и обосновани резултати посредством използването на доказани стратегии за решаване на конфликти;

– Изграждане на училищна комисия за превенция на тормоза и насилието.

2016 г. Директор, зам.-директор, комисия Не се изисква Изработен механизъм за превенция и разрешаване на конфликти
6.4. Изграждане на взаимоотношения на партньорство между учителите и учениците:

-Работа по училищната „Политика за закрила на детето“;

-Изграждане на умения за работа в екип в паралелката и установяване на позитивна атмосфера;

Подпомагане на учениците за получаване на съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на тяхното мнение по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;

-Поощряване с морални и материални награди при показани високи постижения в областта на науката, изкуството и спорта;

-Участие в ритуализацията на училищния живот.

2016-2020 г. Педагогически специалисти, психолог, ученически съвет Не се изисква
6.5. Спазване системата за дежурство в училище 2016-2020 г. преподаватели Не се изисква
6.6. Провеждане на практическо обучение за действия при бедствени ситуации 2 пъти през учебната  година Комисия Не се изисква
6.7. Осигуряване на необходимите видове и количество медикаменти в медицинския кабинет в училището 2016-2020 г. Мед.сестра По Наредба
6.8. Дейности за осигуряване здравословно хранене на учениците

-Провеждане на информационна кампания;

-Работа по схема на МЗХ „Училищен плод“ и „Училищно мляко“;

-Прилагане на допълващия стандарт за подпомагане храненето на децата и учениците от подготвителна група и начален етап.

През годината Директор, учители Финансиране от НП и бюджета на училището на база брой присъстващи ученици
6.9. Въвеждане на сутрешна спортна гимнастика в рамките на 15 минути за успешен старт на предстоящия учебен ден. 2016-2020 г. Детски учител,

учители по ФВС, начални учители

Не се изисква
По приоритетно напвление 7. Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с общественост, неправителствени организации, детските градини, училища от гр. Плевен и региона, центровете за подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена; с Община Плевен и други заинтересовани страни.
7.1. Провеждане на родителски срещи за информиране на родителите с приоритетите на училището, вътрешноучилищните документи и визията за развитие на училището като институция Септември 2016 г. Класни ръководители Не изисква Протоколи от родителски срещи
7.2. Разработване и утвърждаване на система от специални мерки за училищно партньорство, създаваща социална ангажираност и отговорност на педагогическите специалисти при работа с родители, ученици и общественост:
7.2.1. Планиране на дейности и форми на сътрудничество за осигуряване на позитивен организационен климат, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички участници в процеса на образование 2017 г. Директор, училищна комисия, обществен съвет Не се изисква Училищен план
7.2.2. Изграждане на механизъм за ефективно партньорство на училищното ръководство с педагогическите екипи, училищното настоятелство и екипа на ученическото самоуправление 2017 г. Директор, УН Не се изисква Въведен механизъм
7.2.3. Формиране на нагласи у родителите за партньорство и сътрудничество чрез организиране на родителски срещи и тематични инициативи на паралелките 2017 г. Класни ръководители Не се изисква Брой проведени родителски срещи
7.2.4. Реализиране на дейности за удовлетворяване на родителите по конкретни въпроси – проучвания чрез анкети, интервюта и др. 2017 г.     Брой анкети идр.
7.2.5. Планиране и реализация на дейности за активно участие на родителите в организираните от училището извънкласни дейности. Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретната ситуация или поведение на ученика го прави необходимо.

–          Коледни и Великденски конкурси;

–          Празници на словото;

–          Училищни изложби;

–          Форуми за превенция на агресията и насилието;

–          Дарения за деца в тежко социално положение;

–          Изграждане на училищен център по природни науки и математика;

–          Патронен празник на училището и др.

2017 г. Директор, класни ръководители Не се изисква Брой проведени инициативи с включване на родителите
7.3. Провеждане на разяснителна кампания сред родителите на общи родителски срещи за механизма за осигурен достъп до учебната документация, техните права и задължения спряма ЗПОУ и държанвите стандарти 2017 г. Директор, класни ръководители Не се изисква Брой проведени родителски срещи в училището с отделните паралелки
7.4. Създаване на функциониращо „Училище за родители“ с превантивни функции 2017 – 2020 г. Директор, ПС Не се изисква Брой проведени срещи, брой публикации
7.5. Дейност на училищното настоятелство 2017 – 2020 г. Директор, Председател УН Не се изисква Брой заседания, подкрепени инициативи и др.
7.6. Взаимодействие с институциите в системата на образованието, териториалните органи на изпълнителната власт, органите за местно управление:
7.6.1. Партньорство с висши училища, община Плевен, РУО – Плевен при организирането  и провеждането на състезания, обучения и др.форуми, на които училището е домакин. 2017 -2020 г. Директор Не се изисква Брой проведени съвместни прояви
7.6.2. Партньорство с органите на местно самоуправление при подготовката, реализирането и управлението на национални и международне програми и проекти, подпомагащи дейности в областта на образованието. 2017 – 2020 г. Директор Не се изисква Получена реална подкрепа от общината, областната администрация
7.7. Взаимодействие с Агенция за закрила на детето и структурите на полицията 2017 – 2020 г. Директор Не се изисква Брой срещи с институциите
7.8. Взаимодействие с местната общественост – читалища, НПО и др. 2017-2020 г. Директор Не се изисква
7.9. Сътрудничество със социални партньори при разработване на концепции, вътрешнонормативни документи, предложения, мнения, становища за и по съвместни проекти, модернизиране на материалната база на институцията 2017 г. Директор Не се изисква Съвместно разработени и утвърдени Вътрешни правила за работната заплата, Училищни критерии за диференциране труда на учителя и др.
7.10. Представяне стратегията за развитието на училището пред родителската общност и разяснителна кампания за план – приема като традиции и нови тенденции.

 

2017 г. Директор Не се изисква -Проведени заседания на педагогическия съвет с присъствието на представители на родителската общност;

-Взети съвместни решения;

-Съгласуване и утвърдени училищни нормативни актове.

7.11. Удовлетвореност на училищните партньори по конкретни въпроси – проучвания чрез анкети, интервюта и др. 2016-2020 г. Директор Не се изисква Изготвени анкети за проучвания.

Установен дух на сътрудничество и взаимопомощ.

По приоритетно направление 8. Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на училището
8.1. Изграждане на Училищен център по природни науки и математика 2017 г. Директор, екип по проекта Фондация „Америка за България“ и 27000 лв. съфинансиране Център по природни науки и математика
8.2. Оборудване на стая за занимания в ПИГ – V – VІІ клас 2016 г. Директор, екип по проекта Национална програма на МОН Стая за занимания в ПИГ
8.3. Частично освежаване на класни стаи и общи пространства в училището 2017 г. Директор, гл.счетоводител, непедагогически персонал Бюджет на училището Извършени ремонти
8.4. Благоустройство на интериора в класните стаи и общи пространства – засаждане и отглеждане на цветя, тематични украси 2017 г. Директор, гл.счетоводител, непедагогически и педагогически персонал При необходимост за специализирана услуга
8.5. Поставяне и подмяна на пейки в училищния двор 2017 г. Гл.-счетоводител, непедагогически персонал Бюджет на училището или дарения
По приоритетно направление 9. Участие в национални и общински програми и проекти
9.1. Изграждане на екипи за работа по проекти:

-програми и проекти на МОН – зам.-директор, учител по ИТ и учители по предмети

Twinning – учители по английски език и др. преподаватели

9.2. Работа по проект за изграждане на Център за природни науки и математика 2016-17 г. Екип по проекта
9.3. Работа по проект за оборудване на стая за занимания на учениците в ПИГ – V – VІІ клас 2016 г. Екип по проекта
9.2. Разработване на училищен проект и дейности по проект на МОН „Твоят час“ 2016-2020 г. Директор, гл.счетоводител, педагогически специалисти
По приоритетно направление 10. Училищна имиждова политика: е-политика, работа с медии и външни звена, изграждащи имидж на учебното заведение
10.1. Изграждане на вътрешна информационна система за разпространяване на информация, свързана с дейността на училището:

-Електронна поща;

-Интернет станица на училището;

-Електронен дневник;

-Социални мрежи.

2017 г. Зам.-директор, учител ИТ Не се изисква Изграждане на вътрешна информационна система за разпространяване на информация, свързана с дейността на училището
10.2. Осигуряване на начини и средства за разпростаняване на информацията:

-Ефективна медийна политика;

-Поддържане на интернет страницата на училището и страници в социалните мрежи

-Организиране на учениците и ученическото самоуправление за участие в училищни медии – училищен вестник, ученически фотоклуб

2016-2020 г. Директор, зам.-директор, консултанти Такса за поддръжка на домейн
10.3. Поддържане на училищния сайт и разпространение до местни медии на актуална информация, свързана с дейността на училището. 2016-2020 г. Зам.-директор
По приоритетно направление 11. Финансова стабилност на училищната институция
11.1. Създаване на условия за участие в национални, европейски и други международни програми и проекти. Разработване на училищни проекти 2016-2020 Директор, зам.-директор не се изисква Осигурени помещения;

Обучения;

Техника;

Други необходими ресурси.

11.1.1. Изграждане на училищни екипи за разработване на проекти.

 

2016-17 г. ПС Не се изисква Изградени училищни екипи за разработване на проекти

 

11.1.2. Квалификация на екипите по разработване, управление и мониторинг на проекти.

 

2017-20

 

Комисия за квалификация 1 %, съгласно КТД Проведени обучения

на екипите по разработване, управление и мониторинг на проекти.

11.2. Осигуряване на законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно управление на бюджета. 2016-2020 г. Директор, главен счетоводител
11.2.1. Адаптиране на Системите за финансово управление и контрол в образователната институция спрямо Стандарта за финансиране към ЗПУО:

-Счетоводна политика на образователната институция.

-Процедура по разделянето на отговорностите по вземане на решение, осъществяване на контрол и изпълнение

-Процедура по осигуряването на пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции

-Система за двоен подпис

-Инструкция за вътрешния контрол във връзка с поемането на задължения и извършване на разход.

-Инструкция за предварителния контрол

във връзка със завеждането и изписването на краткотрайни и дълготрайни активи

-Работна инструкция за контрол върху общинската собственост.

Февруари 2017 Директор, главен счетоводител Не се изисква Разработени и актуализирани документи по СФУК / за 2016-2017 год./

 

За всеки документ поотделно.

11.2.2. Разработване на бюджета съобразно действащата нормативна уредба Декември 2016 –февруари 2017 – спрямо Стандарта за финансиране Директор, главен счетоводител, зам. Директор АСД Разработен и актуализиран бюджет от 01.01.2017 съгласно Стандарта за финансиране на институциите. Разработване на бюджета съобразно действащата нормативна уредба
11.2.3. Осигуряване на прозрачност и публично отчитане на средствата от бюджета и извън бюджетните приходи. постоянен Директор, главен счетоводител 1.Публикувани на сайта на училището:

-Бюджет на училището;

-Отчети по тримесечия, полугодия и календарна година;

2.Процедура за възлагане на обществена поръчка.

3.Обществени поръчки на училището /хранене, ремонти, доставки и др./

11.2.4. Разработване на процедури по постъпване и разходване на извънбюджетни средства от дарения, спонсорство, наеми, проекти и др. Февруари

2017

Директор, главен счетоводител не се изисква Разработени процедури по постъпване и разходване на извънбюджетните средства
11.3. Реализиране на собствени приходи на училището.
11.3.1. Осигуряване на инвестиции в образователната институция и тяхното законосъобразно, целесъобразно и икономично използване. постоянен Директор, главен счетоводител Относителен % приходи от наеми, проекти, спонсорства дарения спрямо общия бюджет.
11.3.2. Осигуряване на прозрачност на финансовото управление чрез публикуване на плана и отчета по бюджета, процедурите за обществени поръчки и др. финансови документи на интернет страницата на институцията; Януари 2017 Директор, главен счетоводител Публикувани на сайта на училището:
11.3.3. Привличане на алтернативни източници за финансиране от работа по проекти и програми, дарения, наеми, спонсорство и др.. При възможност Директор, главен счетоводител, училищни комисии за разработване на проекти Брой договори за привличане на алтернативни източници за финансиране.
По приоритетно направление 12. Оцеляване на училището в извънредни ситуации
12.1. Действия по осигуряване и поддържане в изпрвност на индивидуалните средства за защита По график Комисия Не се изисква Състояние на ИСЗ
12.2. Провеждане на учебни евакуации на училищния състав По график Комисия Не се изисква
12.3. Ежегодна инвентаризация на учережденския архив на училището. Съвместна дейност на Експертната комисия на училището с ДА „Архиви“ – клон Плевен. М. юни Училищна комисия За архивиране на документите – папки, класьори
12.4. Изготвяне на планове за действие на училищната общност при заплаха от тероризъм и набелязване на мерки за предотвратяване на кризисни ситуации. М. септември Комисия Не се изисква
12.5. Актуализиране на училищния план за действие на пребиваващите при бедствия, аварии, катастрофи и пожари.

 

М. септември Комисия Не се изисква