ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” – ПЛЕВЕН

гр. Плевен кв. „Сторгозия” ул.”Д-р Петър Берон” №2 тел.064 / 850086, 850295,e-mail: beron_pl@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ: ……… / п /………………

ДИРЕКТОР:

ВАНЯ ДРАЖЕВА

 УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за 1. а клас

Учебна година: 2016 / 2017

Форма на обучение: ДНЕВНА

Организация на учебния ден: ЦЕЛОДНЕВНА

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет – протокол № 19  / 08.09.2016 г., и е утвърден със заповед на директора № РД 15 – 304 / 13.09.2016 г.

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

  Начален етап
І „а“ клас
Учебни седмици 32
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети Седмичен брой учебни часове Годишен брой учебни часове
Български език и литература 7 224

 

Математика 4 128

 

Околен свят 1 32

 

Музика 2 64

 

Изобразително изкуство 2 64

 

Технологии и предприемачество 1 32

 

Физическо възпитание и спорт 2 64

 

Общо за раздел А 19 608

 

Раздел Б – избираеми учебни часове  
Общ брой часове за раздел Б 3 96

 

 1. Български език и литература / Математика
1 32
 1. Английски език
1 32
 1. Информационни технологии – сб.гр.
1 32
Общо за раздел А + раздел Б 22 704

 

Раздел В – факултативни учебни часове  
Максимален брой часове за раздел В 4 128

 

1.    
2.    
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 26 832

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт:  ЛЕКА АТЛЕТИКА, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09 – 1111 / 15.08.2016 г.на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” – ПЛЕВЕН

гр. Плевен кв. „Сторгозия” ул.”Д-р Петър Берон” №2 тел.064 / 850086, 850295,e-mail: beron_pl@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ: ……… / п /………………

ДИРЕКТОР:

ВАНЯ ДРАЖЕВА

 УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за 1. б клас

Учебна година: 2016 / 2017

Форма на обучение: ДНЕВНА

Организация на учебния ден: ЦЕЛОДНЕВНА

      Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет – протокол № 19 / 08.09.2016 г. и е утвърден със заповед на директора № РД 15 -305 / 13.09.2016 г.

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

  Начален етап
І „б“ клас
Учебни седмици 32
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети Седмичен брой учебни часове Годишен брой учебни часове
Български език и литература 7 224

 

Математика 4 128

 

Околен свят 1 32

 

Музика 2 64

 

Изобразително изкуство 2 64

 

Технологии и предприемачество 1 32

 

Физическо възпитание и спорт 2 64

 

Общо за раздел А 19 608

 

Раздел Б – избираеми учебни часове  
Общ брой часове за раздел Б 3 96

 

 1. Български език и литература / Математика
1 32
 1. Английски език
1 32
 1. Информационни технологии – сб.гр.
1 32
Общо за раздел А + раздел Б 22 704

 

Раздел В – факултативни учебни часове  
Максимален брой часове за раздел В 4 128

 

1.    
2.    
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 26 832

 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: ЛЕКА АТЛЕТИКА, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09 – 1111 / 15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” – ПЛЕВЕН

гр. Плевен кв. „Сторгозия” ул.”Д-р Петър Берон” №2 тел.064 / 850086, 850295,e-mail: beron_pl@abv.bg

 УТВЪРЖДАВАМ: ……… / п /………………

ДИРЕКТОР:

ВАНЯ ДРАЖЕВА

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за 5. а клас

Учебна година: 2016 / 2017

Форма на обучение: ДНЕВНА

Организация на учебния ден: ЦЕЛОДНЕВНА

    Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет – протокол № 19 / 08.09.2016 г. и е утвърден със заповед на директора № РД 15 – 306 / 13.09.2016 г.

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

  Прогимназиален етап
V „а“ клас
Учебни седмици 34
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети Седмичен брой учебни часове Годишен брой учебни часове
Български език и литература 5 170

 

Чужд език – Английски език 3,5 119

 

Математика 4 136

 

Информационни технологии 1 34

 

История и цивилизации 2 68

 

География и икономика 1,5 51

 

Човекът и природата 2,5 85

 

Музика 2 68

 

Изобразително изкуство 2 68

 

Технологии и предприемачество 1,5 51

 

Физическо възпитание и спорт 2,5 85

 

Общо за раздел А 27,5 935

 

Раздел Б – избираеми учебни часове  
Общ брой часове за раздел Б 2,5 85

 

 1. Български език и литература
1 34
 1. Математика
1 34
 1. Английски език / Човекът и природата
0,5 17
Общо за раздел А + раздел Б 30 1020

 

Раздел В – факултативни учебни часове  
Максимален брой часове за раздел В 4 136

 

 1. Изобразително и приложно изкуство
1 34
 1. Спорт
1 34
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 34 1156

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: БАСКЕТБОЛ, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09 – 1111 / 15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

 

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” – ПЛЕВЕН

гр. Плевен кв. „Сторгозия” ул.”Д-р Петър Берон” №2 тел.064 / 850086, 850295,e-mail: beron_pl@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ: ………… / п / ……………

ДИРЕКТОР:

ВАНЯ ДРАЖЕВА

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за 5. б клас

 

Учебна година: 2016 / 2017

Форма на обучение: ДНЕВНА

Организация на учебния ден: ЦЕЛОДНЕВНА

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет – протокол № 19 / 08.09.2016 г. и е утвърден със заповед на директора № РД 15 – 307 / 13.09.2016 г.

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

  Прогимназиален етап
V „б“ клас
Учебни седмици 34
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети Седмичен брой учебни часове Годишен брой учебни часове
Български език и литература 5 170

 

Чужд език – Английски език 3,5 119

 

Математика 4 136

 

Информационни технологии 1 34

 

История и цивилизации 2 68

 

География и икономика 1,5 51

 

Човекът и природата 2,5 85

 

Музика 2 68

 

Изобразително изкуство 2 68

 

Технологии и предприемачество 1,5 51

 

Физическо възпитание и спорт 2,5 85

 

Общо за раздел А 27,5 935

 

Раздел Б – избираеми учебни часове  
Общ брой часове за раздел Б 2,5 85

 

 1. Български език и литература
1 34
 1. Математика
1 34
 1. Английски език / Човекът и природата
0,5 17
Общо за раздел А + раздел Б 30 1020

 

Раздел В – факултативни учебни часове  
Максимален брой часове за раздел В 4 136

 

 1. Изобразително и приложно изкуство
1 34
 1. Спорт
1 34
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 34 1156

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: БАСКЕТБОЛ, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09 – 1111 / 15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

 

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” – ПЛЕВЕН

гр. Плевен кв. „Сторгозия” ул.”Д-р Петър Берон” №2 тел.064 / 850086, 850295,email: beron_pl@abv.bg

 

ОДОБРЯВАМ: / п /                                                                       УТВЪРЖДАВАМ: / п /

АЛБЕНА ТОТЕВА                                                                                  ДИРЕКТОР:

НАЧАЛНИК                                                                                              ВАНЯ ДРАЖЕВА

НА РУО – ПЛЕВЕН

                                   

П Р И Л О Ж Е Н И Е

КЪМ

У Ч И Л И Щ Е Н   У Ч Е Б Е Н     П Л А Н  2014/15 учебна година

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ- ДНЕВНА

ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ- ПРОГИМНАЗИАЛЕН

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА – КЛАС


УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ КЛАСОВЕ/ учебна година
V

2014/2015

2015/2016

VІІ

2016/2017

  Всичко

учебни часове за етапа

БРОЙ УЧЕБНИ СЕДМИЦИ/ СЕДМИЧЕН БРОЙ ЧАСОВЕ
I-срок II-срок I-срок II-срок I-срок II-срок      
Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (ЗИП) 18 16 18  16 18 16     102
1. Български език и литература

2. Математика

3. Английски език / География и икономика

4. География и икономика

1

1

1

 

1

1

1

 

1

1

1

 

1

1

1

 

1

1

 

1

1

1

 

1

     


  Приложението е прието на ПС с протокол № 19 / 08.09.2016 Г.

   Забележка: В VІІ клас, поради влизане в сила на ЗПУО, не се сформира група за ЗИП „Английски език“, а часовете се предоставят на „География и икономика“ за осъществяване на плавен преход между различните етапи и степени на образование и за компенсиране на учебното съдържание.

     

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” – ПЛЕВЕН

гр. Плевен кв. „Сторгозия” ул.”Д-р Петър Берон” №2 тел.064 / 850086, 850295,email: beron_pl@abv.bg

 

 ОДОБРЯВАМ: / п /                                                                       УТВЪРЖДАВАМ: / п /

АЛБЕНА ТОТЕВА                                                                      ДИРЕКТОР:

НАЧАЛНИК НА РИО                                                                 ВАНЯ ДРАЖЕВА             

ПЛЕВЕН

 

П Р И Л О Ж Е Н И Е

КЪМ

У Ч И Л И Щ Е Н   У Ч Е Б Е Н     П Л А Н

2013/2014 учебна година

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ- ДНЕВНА

ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ- ПРОГИМНАЗИАЛЕН

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА – КЛАС

                               

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ КЛАСОВЕ/ учебна година
V

2013/2014

2014/2015

VІІ

2015/2016

VІІІ

2016/2017

Всичко

учебни часове за етапа

БРОЙ УЧЕБНИ СЕДМИЦИ
I-срок II-срок I-срок II-срок I-срок II-срок I-срок II-срок  
Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (ЗИП) 18 16 18 16 18 16 18 16 136
1.      Български език и литература

2.      Математика

3.      Английски език / география и икономика

5. БЗО

6. ХООС

1

 

1

1

 

1

 

1

1

 

1

 

1

1

 

1

 

1

1

 

1

 

1

1

 

1

 

1

1

 

1

 

 

1

1

1

 

 

1

1

 


Приложението е прието на ПС с протокол № 19 / 08.09.2016 г.


Забележка: Поради преместване на ученици след осъществен прием след завършен

VІІ клас, не се сформират групи ЗИП „Математика“, ЗИП „География и икономика“

и ЗИП „Английски език“ в VІІІ клас. След подадени заявления, са сформирани

групи по БЗО и ХООС.