/ ИЗ ПРАВИЛНИКА НА УЧИЛИЩЕТО/

Чл. 18. Формите  на обучение в ОУ ”Д-р Петър Берон” – гр. Плевен са:

 1. дневна/присъствена/, която се провежда съгласно установения учебен план;
 2. индивидуална форма;
 3. самостоятелна /неприсъствена/, в която учениците се подготвят само самостоятелно, съгласно училищния учебен план;
 4. комбинирана форма

Чл. 19.  В дневна  форма на обучение учениците се организират в паралелки и групи, обучението в индивидуална и в самостоятелна форма се организира за отделен ученик, обучението в дистанционна форма може да се организира в групи от ученици от един и същи клас или за отделен ученик, обучението в комбинирана форма се организира в паралелки и в групи, а за отделни учебни предмети – за отделен ученик.

Чл. 20. (1) Индивидуалната форма на обучение включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване или изпити за определяне на срочна или годишна оценка.

(2) Индивидуалната форма на обучение се организира за:

 1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не могат да се обучават в дневна или комбинирана форма за повече от 30 последователни учебни дни;
 2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове.
 3. ученици с изявени дарби;
 4. ученици със СОП след препоръка от екипа за подкрепа за личностно развитие.

(3)  Обучението в индивидуална форма се осъществява по индивидуален учебен план.

(4) Индивидуалните учебни часове се провеждат в училище. В случаите по ал.2 т.1, когато ученикът не може да посещава училището, учебните часове се организират в домашни условия, а в случаите по ал.2 т.4 – и в център за подкрепа за личностно развитие.

Чл. 21. (1) Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план.

(2)  Самостоятелната форма на обучение се организира за:

1.ученици в задължителната училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не могат да се обучават в дневна форма на обучение;

 1. ученици в задължителната училищна възраст – по желание на ученика или родителя, след решение на екпертна комисия, създадена към РУО;
 2. ученици с изявени дарби;

4.лица, навършили 16-годишна възраст.

(3)Учениците, желаещи да бъдат обучавани в самостоятелна форма подават заявление за записване в началото на учебната година.

(4)Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявления за явяване на изпити в три изпитни сесии- редовна – от м.януари до м.февруари, първа – м.март и втора – м.май и м.юни. Учениците преминават в следващ клас само ако успешно са положили всички изпити за предходния клас през съответната учебна година. По изключение, когато здравословни или други причини налагат явяване на ученика извън определените сесии, той подава мотивирано искане до директора на училището, който със заповед определя  дати за явяване на изпити.

(5) Ученик, обучаван в самостоятелна форма на обучение, който не се е явил на три поредни сесии, се смята за отписан от училището.

Чл.22. (1) Комбинираната форма на обучение включва обучение при условията и по реда на дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета от училищния или индивидуалния учебен план.

(2) Обучението в комбинирана форма се извършва по училищния учебен план или по индивидуален учебен план – за ученици със СОП и за ученици с изявени дарби.

(3) Комбинираната форма на обучение може да се организира за:

 1. ученик със специални образователни потребности;
 2. ученик с изявени дарби;
 3. ученик в класовете от основната степен на образование, преместен в училище,

в          което не се изучава чуждият език, който ученикът е изучавал преди преместването си,при условие че в населеното място няма училище от същия вид, в което този език да се преподава;

Чл. 23.   Организацията на обучението в дневна, индивидуална, самостоятелна и комбинира форма на обучение, както и условията и редът за преминаване от една форма на обучение в друга се уреждат с ДОС за организацията на дейностите в училищното образование.