ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” – ПЛЕВЕН

гр. Плевен кв. „Сторгозия” ул.”Д-р Петър Берон” №2 тел.064 / 850086, 850295, e-mail: beron_pl@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ: ………… / п / ……………

ДИРЕКТОР:

ВАНЯ ДРАЖЕВА

ГОДИШЕН ПЛАН

ЗА РАБОТА НА ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“

ГР. ПЛЕВЕН

ЗА  УЧЕБНАТА  2017 /  2018  ГОДИНА

Настоящият план е приет на заседание на педагогическия съвет – Протокол № 12/ 13.09.2017г.

 

Раздел I

Анализ и оценка на състоянието на дейността на училището

    ОУ ”Д-р Петър Берон”  има свой облик и традиции. Като положителен се очертава фактът, че училището e разположено в тих и спокоен квартал. Пътният трафик не е натоварен, което е улеснение както за учениците, така и за родителите им.

         Работата с родителите на учениците се осъществява по време на родителски срещи и индивидуални разговори с тях при възникнали проблеми. Класните ръководители осъществяват постоянна и своевременна връзка с родителите на учениците и до голяма степен са запознати със семейната среда, в която те растат.

         В ОУ ”Д-р Петър Берон” има регистрирано училищно настоятелство, с което училищното ръководство работи  много добре и поддържа непрекъсната връзка.

Училището осъществява постоянно връзки и взаимодействия с институциите, от които пряко зависи финансирането и наблюдението на учебно-възпитателния процес в него:

 • съвместна дейност с община Плевен, МОН, РУО – гр. Плевен;
 • Партньорство с учебни заведения  – Детски градини № 1, 3, 5, 7 в ж.к. „Сторгозия“
 • ЦНСТ – Плевен;
 • взаимодействие с неправителствени организации, специализирани образователни звена, Училищно настоятелство;
 • взаимодействие със синдикални организации.

 

Силни страни

 • дългогодишни традиции и високи резултати в учебната дейност, съобразена със съвременните тендинции в държавната политика и в Община Плевен;
 • високи резултати и постижения на учениците при участието им в извънучилищни дейности (олимпиади, състезания, конкурси, кандидатстване след седми клас);
 • съобразяване с интересите и потребностите на учениците;
 • целенасочена допълнителна работа за развиване заложбите и способностите на учениците;
 • оптимално и ефективно разпределяне на задължения и отговорности, свързани с организацията на извънкласните и извънучилищни дейности;
 • наличие на психолог в училището
 • висока активност на методическите обединения;
 • паралелки с оптимална пълняемост;
 • приемственост детска градина/първи клас;
 • целогодишно осигуряване на условия за ученически отдих и туризъм;
 • взаимоотношения „учител-ученик” – белязани с активност, доверие, подкрепа и добронамерена критика;
 • квалифициран човешки ресурс;
 • наличие на ресурсни учители;
 • качествено преподаване и систематично използване на обратната връзка за оптимизиране на процеса на обучение;
 • отговорно отношение на учителите към работния процес и служебните задължения;
 • разнообразен, взаимно достъпен и използван по предназначение потенциал от знания и способности на всички членове на колегиума;
 • здрави, конструктивни, издържащи на конфликт работни взаимоотношения;
 • ясно регулирани компетентности на органите на управление (педагогически съвет, методически обединения);
 • наличие на регистрирано и активно работещо училищно настоятелство;
 • ефикасни взаимодействия при външни контакти;
 • редовна обмяна на мнения със социалните партньори (родители, служби, социални звена и др.) и поемане на импулса им;
 • конструктивни отношения с родителите;
 • разработена и приета „Политика за закрила на детето”
 • едносменен режим на обучение на учениците в прогимназиален етап и целодневна организация на обучението за учениците от първи до седми клас;
 • популяризиране на училищните празници и ритуали;
 • изрядна документация;
 • благоприятно местоположение;
 • функционална материална база;
 • библиотека;
 • специализирани кабинети по общообразователните дисциплини;
 • мултимедийна зала;
 • сгради и инфраструктура, оптимално пригодени за учебна дейност.
 • Спечелени проекти по НП „Училището-територия на учениците“, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от прогимназиален етап“ и конкурс „Училища на бъдещето“ към Фондация „Америка за България“ за изграждане на Център по природни науки и математика.
 • Обучени учители и закупен образователен софтуер „Envision“.

Слаби страни

 • недостатъчна дейност на ученическия съвет;
 • недостатъчни финансови средства за провеждане на извънурочни и извънкласни дейности.
 • Недостатъчна мотивация на учениците;
 • Намалява броят на заинтересованите и активни родители.

 

Раздел II

Мисия на училището

            Мисията на ОУ „Д-р Петър Берон” е чрез иновативно, гъвкаво и личностно-ориентирано обучение:

 • учениците да получат пълноценни знания, умения и компетентности;
 • да се изградят като свободни и морални личности, способни да живеят и работят заедно, да общуват помежду си, да поемат отговорности в демократично гражданско общество;
 • да развиват творческите си заложби и способности;
 • да изградят умения и навици за здравословен начин на живот;
 • да се осигури пълен обхват и задържане на децата и учениците.

Училището да се утвърди като конкурентноспособен и привлекателен център за всички деца от района, подлежащи на задължително обучение.

Чрез оптимална защитена училищна среда, усъвършенстващи се учители, партньорство с родителите и поддържане на искрения интерес и уважение към потребностите и интересите на децата ще се формират умения за пълноценен и самостоятелен живот  в социалната среда, с проява на уважение към гражданските права на другите и отговорно собствено поведение.

Визия на училището

Добрите традиции и ясната ни визия за бъдещето дава увереност, че ОУ „Д-р Петър Берон” – Плевен ще бъде:

 • Средище за формиране на автономни личности, уважаващи другите, владеещи полезни компетентности, осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват и прилагат за себе си и в полза на общността;
 • Училище, обучаващо на високо ниво, с използване на иновативни и информационни технологии;
 • Училище, подготвящо учениците за здравословен начин на живот;
 • Реализиращо дейности, насочени към удовлетворяване  на желанията и потребностите на учениците
 • Разполагащо с висококвалифицирани и мотивирани преподаватели, работещи като екип от отговорни и развиващи се личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство;
 • Училище, работещо с талантливи деца, с деца в неравностойно социално положение, с деца с различна етническа принадлежност, осигуряващо подкрепяща среда за обучение и развитие;
 • Училище, осигуряващо уютна и функционална образователна среда и възпитаващо положително отношение към учебния труд

Цели на училището

ГЛОБАЛНА ЦЕЛ

Осигуряване и поддържане на високо качество на обучението чрез личностно-ориентиран подход към ученика като се използват съвременни образователни средства и технологии, съобразени с държавните образователни стандарти.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

 1. Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;
 2. Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;
 3. Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности;
 4. Придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие;
 5. Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на развитието и реализацията им;
 6. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;
 7. Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното гражданско участие;
 8. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;
 9. Формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;
 10. Познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции;
 11. Придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и техните взаимовръзки;
 12. Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз.

Стратегически цели на училището

 • Придобива и непрекъснато усъвършенства знанията и уменията на учениците по общообразователните предмети;
 • Формира обща култура на основата на националните и общочовешки ценности;
 • Формира нов тип поведенчески модели на учениците, в основата на които да залегнат взаимното зачитане и умение да остояват правата си, достойнство и толерантност, национална идентичност и зачитане правата на всеки;
 • Създава условия за перманентно повишаване квалификацията на преподавателите с оглед на новите изисквания, които се поставят пред образованието;
 • Завоюва все по-голямо доверие сред обществеността;
 • Повишава качеството и ефективността на учебно-възпитателната работа;
 • Участва в общински, национални и международни програми и проекти на Европейския съюз и тяхното реализиране на практика;
 • Утвърждава чувството за принадлежност и дълг към училището от всеки ученик и учител.

 

Приоритетни направления

Приоритетно направление 1: Утвърждаване на училището като институция, научно и културно средище.

Приоритетно направление 2: Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и подготовка и въвеждане на система за оценка и самооценка на персонала по ЗПУО.

Приоритетно направление 3: Усъвършенстване системата за квалификация, преквалификация и перманентно обучение

Приоритетно направление 4: Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците. Подобряване на работата с ученици с емоционални и интелектуални затруднения и с необходимост от обща, допълнителна и специална подкрепа.

Приоритетно направление 5: Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на децата и учениците и създаване на условия за тяхната личностна изява, инициатива и творчество.

Приоритетно направление 6: Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата и учениците в училището

Приоритетно направление 7: Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с общественост, неправителствени орзанизации, детските градини, училища от гр. Плевен и региона, центровете за подкрепа на личностното развитие и специализираните обслужващи звена; с Община Плевен и други заинтересовани страни.

Приоритетно направление 8: Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на училището

Приоритетно направление 9: Участие в национални и общински програми и проекти Приоритетно направление 10: Училищна имиджова политика: е-политика, работа с медии и външни звена изграждащи имидж на учебното заведение.

Приоритетно направление 11: Финансова стабилност на училищната институция

Приоритетно направление 12:  Оцеляване на училището в извънредни ситуации.

 

Раздел III.

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

Дейности за постигане на реални резултати от процеса на обучение, възпитание и социализация на децата и учениците

 

 1. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

 

               -> Изготвяне на годишни тематични разпределения на учебния материал и на плановете на класните ръководители.

отг. Учителите                                        срок: 14.09.2017 г.

 

–> Изготвяне на график за провеждане на консултации с учениците.

отг. Зам.-директор                                  срок:м. 15.09.2017 г.

 

–> Изготвяне на Списък ­ Образец № 1 за учебната година.

отг. Директора                                        срок: 19.09.2017 г.

 

–> Преглед на задължителната документация за началото на учебната година.

отг. Директора, зам.-директор, учители   срок:  19.09.2017 г.

 

 

–> Планиране на:

* броя постъпващи първокласници;

отг. Директора                                         срок: м. Март 2018 г.

 

* броя на пенсиониращите се педагогически кадри;

отг. Директора                                        срок:  м. Юни 2018 г.

 

* нуждите от педагогически кадри;

отг. Директора                                        срок: м. януари 2018 г.

 

* необходимата учебна и училищна документация;

отг. Зам.-директор                                  срок: м. Ноември 2017 г.; Април 2018 г.

 

 1. СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

–> Получаване на  разрешение от РЗИ за началото на учебната година.

отг. Директора                                        срок: 15.09. 2017 г.

–>Практическо занятие по защита при бедствия и аварии

Отг. Е. Израелов                                     срок: м. Ноември и м. Март

–>Обучение на учители за оказване на първа помощ

Отг.: Директора                                      срок: м. Ноември

 

–> Превантивна работа с всички ученици за създаване на атмосфера за недопускане рушене и унищожаване на придобитото имущество.

отг. Директора                                        срок: през цялата учебна година

 

–> Определяне на приоритетите при придобиването на материално-техническата база и тяхното йерархическо подреждане.

отг. Директора                                        срок: в края на всяко тримесечие

 

–> Изготвяне на план за хигиенизиране на училищната сграда и дворните площи.

отг. ЗАТС                                                  срок: м. юни 2018 г.

 

–> Планиране на строително-ремонтните работи.

отг. Директора                                        срок: м. Декември 2017 г.

 

 

–> Организиране на отдиха на ученици и учители.

отг. Директор и учители                                    срок: м. Октомври и м. Май, Юни

 

–> Изготвяне на план за работа през зимата и осигуряване на нормален учебен процес.

отг. Директор                                           срок: 03.10. 2017 г.

 

–> Изготвяне на план за професионално ориентиране на учениците.

отг. Л.Петкова                                         срок:  10.10. 2017 г.

 

 1. ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА

 

–> Тържествено откриване на новата учебна година.

отг. Комисия за културна и спортна дейност           срок:  15.09. 2017 г.

 

–> Откриване на Училищен център по природни науки и математика.

Отг. Комисия                                                                   срок: м.10. 2017 г.

 

–> Ден на народните будители.

отг. Д.Милчева и Цв.Конова                                       срок: 28.10. 2017 г.

 

 • Седмица на четенето – популярни творби на Елин Пелин

Отг.: детски учител, нач.учители, С. Вакинова   Срок: м. Ноември 2017 г.

 

–>Дейности, свързани с живота и дейността на Мария Кюри

Отг. В. Бенкова, М. Кехайова                                       срок: през годината

 

–>Седмица на родния град – Отбелязване на 140 год. от Освобождението на Плевен

Отг.: Комисия и кл.р-ли                                          Срок: 1-10.12.2017 г.

      

–> Коледно тържество.

отг. Милена Василева, Дианка Първанова                             срок: до 23.12. 2017 г.

 

– Изяви в детските градини

отг. М. Добрева, Р. Енева, Н. Николова           срок: през учебната година

      

–> Обесването на Васил Левски.

отг. Стела Евстатиева                                                               срок: 17.02. 2018 г.

 

–> Трети март ­ 140 години от Освобождението на България

отг. Комисия за културна и спортна дейност                        срок: 02.03. 2017 г.

 

–> Посрещане на първа пролет.

отг. Класните ръководители                                                    срок: 22.03. 2018 г.

 

–> Празник на буквите ­ I клас.

отг. Учители на І клас                                                              срок: м. март2018 г.

 

–> Патронен празник.

отг. Комисия за културна и спортна дейност                          срок: 30.03.2018 г.

 

 –> Ден на Земята – Различни инициативи.

отг. Ст. Евстатиева, Д. Дилкова, Л. Петкова В. Бенкова

Цв.Лукова                                                                        срок: 22.04.2018 г.

 

–>Ден на книгата – посещение на Регионалната библиотека „Хр. Смирненски”.

Отг. Преподавателите по БЕЛ и началните учители      срок: 19. – 21.04.2018 г.

 

 

–>Инициативи и мероприятия във връзка с Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2016-2017 година.

                Отг. Преподавателите по БЕЛ и началните учители

                Срок:през учебната година, съгласно разработен план

 

–>  Крайгодишни тържества – І клас

Отг. Учители – І клас                                            Срок: до 01.06.2018 г.

 

–> Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Празник на българския учител.

отг. Учителите на ІІІ клас                                 срок: 23.05.2018 г.

 

–>  Тържество в ПГ, раздаване на бележниците и удостоверенията за завършен начален етап на І – ІV клас .

Отг. Класни ръководители – І – ІV клас, дет.учител     Срок: 01.06.2018 г.

 

–> Първи юни ­ международен ден за защита на детето – участие в градски мероприятия.

отг. Димка Дилкова, Л.Петкова                                               срок:  01.06.2018 г.

 

–> Ден на Ботев и на загиналите за освобождението на България 2.VI.

отг. Комисия за културна и спортна дейност            срок: 02.06.2018 г.

 

–> Приключване на учебната година.

отг. Комисия за културна и спортна дейност            срок:15.06.2018 г.

 

–>  Раздаване на бележници на прогимназиален етап и свидетелства на VІІ клас

Отг. кл.р-ли                                                                      срок: 19.06.2018 г.

 

 1. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДИ (Олимпиадите (общински, областен и национален кръг) се организират и провеждат съгласно указание за провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2017/2018 година ­ утвърдено от Министерство на образованието и науката и График за провеждане на олимпиадите в средните училища през 2017/2018 г.)

 

 1. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗЛОЖБИ И КОНКУРСИ

–> Ден на народните будители – рисунка и литературна творба.

Отг.: Л. Петкова, Д. Милчева, С.Вакинова

                                                                              срок: 27.10 – 28.10.2017 г.

–> 140 години от рождението на Елин Пелин – изложба

Отг.: С. Вакинова                                                           срок: м. Октомври 2017

–>Национален конкурс по народно приложно изкуство“От Коледа до Васильовден“                                                             срок 16 .12.2017г.

–> Изложба и конкурс на тема „Магията на Коледа“; Коледен базар.

Отг.: Л. Петкова, С.Вакинова, Д. Милчева, учители в ЦДО

срок: 19.12.2017г.

–>Национален конкурс по гражданско образование “Хората –еднакви и      различни“

Отг.Стела Евстатиева

–>Национален конкурс “Моите детски мечти“  

  отг.Л. Петкова                                                                          срок 24.02.2018г

             –> Баба Марта

отг.  Д. Дилкова, учители ЦДО                                    срок: 28.02.2017 г.

 

–> Посветена на 3-ти март

отг.Л. Петкова,Ст. Евстатиева                                     срок: 29.02.2018 г.

 

–>Национален конкурс “Водата-извор на живот“-“Чиста вода – чиста планета“

Отг.В. Бенкова,  Д.Милчева,С.Вакинова,Л.Петкова и Т. Цветанова

                                                                                 срок:22.03.2018г.

 

–> Изложба, посветена на Патронния празник

отг. Л. Петкова,Комисия за културна и спортна дейност    срок:  м. март 2018г.

 

–> Ден на Земята – постери и проекти «Аз обичам Земята»

отг. М.Ковалска, К.Кръстева                                                    срок: 20.04.2018г.

 

–>Национален конкурс за детска рисунка “Под дъгата на детството“

 отг.Л.Петкова                                                                                срок: 30.04.2018г.

 

–> Изложба-конкурс на предмети, изработени в часовете по СИП

отг. Л.Петкова                                                                    срок: през уч.год.

      

–> «Напред! Науката е слънце!» – посветена на 24.05.

Отг. Д.Дилкова, Л.Петкова                                            срок: 17.05.2018г.

 

–> Участие в общински, областни, национални конкурси.

отг. Класните ръководители  и преподаватели            срок: през учебната година

 

 

 

 1. ПОСЕЩЕНИЯ

–> Посещение на театрални постановки и концерти  – начален етап

Отг. Начални учители    срок: по едно представление и един  концерт на срок

 

–> Посещение на театрални постановки и концерти – прогимазиален етап

Отг. Учители по БЕЛ и преподавателят по музика  

срок: по едно представление и един концерт на срок

 

–> Посещение на Историческия музей и Панорамата.

Отг. Кл. ръководители        срок: през учебната година                  

 

 

 1. ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ (Състезанията се провеждат съгласно График за провеждане на националните състезания в средните училища през 2017/2018 година.)

–> Коледни математически състезания

отг. Нач.учители и учители по математика  .

 

–> „Знам и мога“

отг. Учителите на ІV клас

 

–> Европейско математическо състезание „Кенгуру“

отг. Нач.учители и учители по математика 

 

–>  Великденско математическо състезание

отг. Начални учители и учители по математика                   

 

 

УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР
 
СПОРТНА ДЕЙНОСТ СРОК ОРГАНИ- МЯСТО НА КОНТРО-
    ЗИРА ПРОВЕЖ- ЛИРА
      ДАНЕ  
1 2 3 4 5
УЧИЛИЩНИ СПОРТНИ ПРАЗНИЦИ
Есенен спортен празник

– Европейски ден на спорта в училище

29.09.2017г. Учители по ФВС Училищен двор Директор
Пролетен спортен празник  м. май  Учители по ФВС  Училищен двор  Директор
УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ
ВЪТРЕШНИ ПЪРВЕНСТВА        
Баскетбол – турнир м. ноември Константин Згуровски Физкултурен салон, училищен двор Директор
Футбол – турнир м.октомври и

м. април

  Физкултурен салон, училищен двор Директор
ОБЩИНСКИ ПЪРВЕНСТВА        
Турнир “Данониада“ по футбол м.04, м.06 2018г. Емил Израелов По Указания Директор
Футбол – турнир за 10.ХІІ. – ІV клас 10.12.2017 г. Емил Израелов По Указания Директор
Баскетбол М. II 2018г. Константин Згуровски      По Указания       Директор
Футбол – V – VІІ клас М. март 2018 Константин Згуровски По Указания Директор
ЕКСКУРЗИИ
Провеждане на екскурзии по М. 10 Учители    Директор
класове, съгласно график  М. 05. и 06.  Учители    Директор

 

 

 

Квалификационна дейност

 1. Темите за квалификационна дейност са включени в План за квалификация на педагогическите специалисти.

 

 1. Форми:

Самообразование; семинари; открити уроци; практикуми; тренинги; лектории; уеб семинари /уебинари/; други.

 1. Дейности:

Дейностите за реализиране на основните задачи на квалификационната дейност са включени в плана за квалификационна дейност, който е неразделна част от годишния план на училището. Към него са приложени плановете на методическите обединения.

 

Контролна дейност

 1. Обект и предмет на контролната дейност:
 • Дейността на учителите/ приоритет са новоназначени учители/ във връзка с процеса на обучение, възпитание и социализация в училището, прилагането и спазването на ДОС и на други нормативни актове в системата на училищното образование; дейността на педагогическите специалисти за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, за подобряване на професионалните умения, както и за прилагане на усъвършенстваната професионална компетентност в практиката и подобряване на качеството на преподаване и учене.
 • Дейността на заместник-директора, на административния и помощния персонал;
 • Спазването на Правилника за вътрешния трудов ред от работещите в училището;
 • Спазването на изискванията на трудовата дисциплина и седмичното разписание;
 • Правилното водене на училищната документация от определените длъжностни лица
 1. МЕТОДИ НА КОНТРОЛ
 2. Методи на ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ контрол:
 • Наблюдение и анализ на педагогическата дейност
 • Проверка на документация – годишно тематично разпределение, тематично и урочно планиране, тетрадки на учениците, техни писмени или други разработки по време на обучението.
 • социологически методи – анкетиране, беседа, интервю и др.
 • оценяване на дейността на учителя посредством измерване постиженията на учениците .
 1. Методи на АДМИНИСТРАТИВЕН контрол
 • проучване и проверяване на документация
 • обсъждане с проверените лица.
 1. Срокове:

Контролната дейност в училище се осъществява на базата на изготвеният план за контролна дейност на директора, където са упоменати конкретните срокове.

 

Теми и график на заседанията на педагогическия съвет

             м. СЕПТЕМВРИ 2017

 

 1. Заседание на ПС
 • Приемане формите на обучение.
 • Приемане на училищния учебен план.
 • Приемане Годишния план на училището.
 • Приемане плановете на комисиите към ПС и плановете на МО
 • Приемане на Актуализации на Стратегията за развитие на училището и на Правилник за дейността на училището на училището.

 

 1. Заседание на ПС
 • Приемане на мерки за повишаване качеството на образованието
 • Приемане на програма за превенция на ранното напускане на училище
 • Приемане на програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.
 • Приемане на Етичен кодекс на общността.
 • Предложение за разкриване на занимания по интереси
 • План за контролната дейност на директора и зам.директора.

                                                                                                                            

М.ОКТОМВРИ

 • Анализ на резултатите от проведените входни нива.Обсъждане на нивото на усвояване на компетентности от учениците и набелязване на мерки за подобряване на образователните резултати.

 

       М. НОЕМВРИ

ТЕМАТИЧЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ

 Доклад на класните ръководители с анализ на причините за допуснати голям брой неизвинени отсъствия и набелязване на конкретни мерки за намаляване на трайно непосещаващите училище.

отг. Кл. р-ли                                      срок: м. ноември 2017 г.

                                                                             

 

м. ЯНУАРИ

ТЕМАТИЧЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ

Резултати от предприетите мерки за намаляване броя на неизвинените отсъствия.Работа със заинтересованите страни по проблема с обхващане и задържане на учениците в училище.

отг. Кл. р-ли                                           срок: м. януари 2018 г.

 

м. ФЕВРУАРИ

 • Отчет на резултатите от процеса на обучение, възпитание и социализация през първия учебен срок и на дейността на постоянните комисии и методически обединения.
 • Доклад на директора за резултатите от контролната дейност през първия учебен срок.
 • Обсъждане на нивото на усвояване на компетентности от учениците и набелязване на мерки за подобряване на образователните резултати.
 • Приемане на училищен критерий за прием в І клас.
 • Запознаване с бюджета на училището.

 

 

м. МАРТ

 • Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет.
 • Определяне на комисии за провеждане на кампания за реализиране на план-прием за учебната 2018/2019 г
 • Приемане на план за честване на Празника на ОУ „Д-р Петър Берон».
 • Предложения за налагане на санкции и мерки за личностна подкрепа на ученици.
 • Доклад на класните ръководители за готовността на учениците от IV-ти и VII-ми клас  за външното оценяване.

 

м. АПРИЛ

 • Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици и изявени учители по случай 24 май.
 • Приемане на план на комисията за реализиране на план-прием за уч. 2018/2019 г.
 • Приемане на училищната програма по Гражданско и здравно образование за часовете, които не се водят от учители специалисти по време на заместване на отсъстващи учители, във връзка с НП „Без свободен час в училище“.
 • Избор на спортни дейности за учебната 2018/2019 г.
 • . Избор на знаменна група
 • Предложения за налагане на санкции и мерки за личностна подкрепа на ученици.

 

м. МАЙ

 • Приемане докладите на кл. ръководители в начален етап.
 • Определяне на учениците за допълнителна работа.
 • Обсъждане на нивото на усвояване на компетентности от учениците и набелязване на мерки за подобряване на образователните резултати.
 • Приемане плана за приключване на учебната година и подготовката на новата учебна година.
 • Определяне на групите за избираеми и факултативни часове – І и V клас за следващата учебна година и групите за целодневна организация на учебния ден.

 

м. ЮНИ

 1. Заседание на ПС:
 • Приемане докладите на класните ръководители от V-VІІ клас.
 • Приемане график за поправителните изпити за юнска сесия.

 

 1. Заседание на ПС:
 • Доклад за резултатите от процеса на обучение, възпитание и социализация през учебната година.
 • Обобщен доклад за състоянието на процеса на приобщаващото образование в училището.
 • Отчет на дейността на училищните комисии и методически обединения.
 • Приемане резултатите от юнската поправителна сесия.
 • Приемане на летописната книга.
 • Отчети на Комисиите към ПС.
 • Запознаване с проект на училищен учебен план за учебната 2018/2019 година.

 

м. СЕПТЕМВРИ 2018

 

Съвет за организиране на учебната 2018/2019 година

 1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет.
 2. Избор на комисии за актуализиране на училищните правилници.
 3. Избор на временни комисии за изготвяне на училищни планове и подготовка за началото на учебната 2018/2019 г.
 4. Избор на постоянни училищни комисии за учебната 2018/2019 г.
 5. Определяне на Методическите обединения и техния състав за учебната 2018/2019 г.
 6. Приемане на формата на обучение и дневен режим на училището за учебната 2018/2019 г.
 7. Определяне на ден за празник на ОУ „Д-р Петър Берон».
 8. Избор на комисия за изготвяне на показателите за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти за учебната 2018/2019 г.

 

Основни приоритети във взаимодействията с факторите от социалната среда

 

А. Интеграционни връзки

 1. Връзки с други учебни заведения и ЦНСТ – Плевен.

Отг. Директора                                                   Срок: през учебната година

 1. Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел ефективно подпомагане на многообразното училищно въздействие върху подрастващите.

Отг. Директора                                                   Срок: през учебната година

 1. Развитие на връзките с други образователни институции и частни образователни и издателски фирми, които биха били полезни на училището.

Отг. Директора, учители                                               Срок: през учебната година

 1. Участие в регионални, национални и международни проекти и програми за обмен на практически опит и идеи между учители и специалисти.

Отг. Директора и квалиф.комисия                   Срок: през учебната година

 1. Установяване на по-тесни контакти с частни фирми за съвместни дейности с цел подобряване на материалната база в училище.

Отг. Директор, Гл.счетоводител, учители       Срок: през учебната година

6 Актуализиране на връзките със следните институции:

–> Център за гражданска защита – отг. Е. Израелов

–> Противопожарна охрана – отг. Е. Израелов

–> Детска педагогическа стая – отг. Виолета Василева

–> Център за работа с деца – отг. Димка  Дилкова

–> Исторически музей – отг. Стела Евстатиева

–> медии –  В.Василева

–> Драматичен театър – Плевен – Силвия Вакинова

–> Регионална библиотека – чуждоезиков отдел – учители по чужд език

–> читалища и библиотеки – Силвия Вакинова

 1. Съвместна дейност с:

–> полиция, съдебна власт и прокуратура;

–> здравеопазване;

–> фолклорни дружества;

–> общинска администрация;

–> РУО гр.Плевен;

–> училищно настоятелство;

–> спортни клубове и дружества;

–> частни образователни фирми;

–> социално-педагогически кабинет за превантивна работа с деца с отклонения в поведението;

–>  педагогически издателства;

–> охранителни фирми и агенции.

 

Б. Взаимодействие с родителите

 1. Осъществяване на взаимодействие с родителската общественост чрез съвместна дейност с училищното настоятелство.
 2. Ангажиране на училищното настоятелство при решаване на проблеми по прибирането и задържането на ученици, подлежащи на задължително обучение и при решаване на въпроси, свързани с подобряване на материалната база.
 3. Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове за постигане на синхрон между семейното и училищното възпитание.
 4. Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия.
 5. Изготвяне на анкетни карти за попълване от родителите, относно училищни проблеми, както и такива за родителите на бъдещите първокласници.
 6. Изготвяне на график за срещи на родителите с учителите.
 7. Изнасяне на табло информация за родителите.

 

 1. Провеждане на родителски срещи:

м. септември

Запознаване на родителите с Правилника за дейността на училището и училищния учебен план.

 

м. ноември

Ден на «отворени врати» с родителите на бъдещите първокласници.

 

м. декември

Готовност на учениците за приключване на I учебен срок.

 

м. май

Информационна кампания по прием на ученници след завършен 7 клас.

Готовност за приключване на учебната година и обсъждане на летния отдих на учениците.

 

 1. Работа за повишаване ангажираността на родителите с цел недопускане на противообществени прояви и намаляване броя на отсъствията.

 

Задачи и форми за работа на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

 

 1. Задачи:
 • Намаляване на условията, пораждащи извършването на негативни прояви в училището.
 • Системно провеждане на индивидуална работа с ученици, извършители на противообществени прояви и поддържане връзка с техните родители.
 • Системен контрол на поведението на застрашените ученици от извършване на противообществени прояви.
 • Провеждане на спортни празници, екскурзии, културни мероприятия и други с цел гражданско възпитание и образование на учениците.
 • Координиране дейността на комисията с държавните и обществени органи и организации, имащи пряко отношение към борбата с противообществените прояви сред малолетните и непълнолетните.
 1. Форми на работа:
 • провеждане на индивидуални разговори;
 • провеждане на психологически изследвания;
 • проучване на социални контакти;
 • работа чрез методите на психодрамата.
 1. Дейностите за реализиране на основните задачи са включени в плана за работа на комисията.

 

Задачи и форми за работа на комисията по безопасност на движението

 1. Задачи:

* Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната адаптация към условията на движението по пътя.

* Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности, способи за тяхното предотвратяване и защита на човека от въздайствия с опасен характер, предизвикани от уличното движение.

* Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на безотговорността и неумението правилно да се определи собственото поведение при екстремни ситуации на пътя.

* Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците от училище към дома им.

 1. Форми:

* Теоретични занятия

* Практически занятия

* Петминутка

 1. Дейностите за постигане на целите и реализиране на задачите са включени в плана на училищната комисия.

Задачи и форми за работа на групата по условия на труд

 1. Задачи:

* Спазване изискванията и правилата за безопасност и здравословно провеждане на обучението, възпитанието и трудовата дейност.

* Инструктаж и обучение по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

* Спазване изискванията за противопожарна безопасност

 1. Форми

* теоретическо и практическо обучение

* превантивна работа.

 1. Дейностите за постигане на целите и реализиране на задачите са включени в плана на училищната комисия.

Задачии и форми за работа на комисията по защита при бедствия, аварии, катастрофи и първа помощ

 

 1. Задачи:

* формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната адаптация към живота;

* прецизиране конкретните особености на училището и авариите, които могат да възникнат в и около него;

* формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение при бедствия, отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на практически умения за оказване на първа помощ.

 1. Форми на работа:

* теоретическо и практическо обучение на учениците и учителите;

* превантивна работа.

 1. Дейностите за постигане на целите и реализиране на задачите са включени в плана на училищната комисия.