МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

В ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ – ПЛЕВЕН

 

С тези мерки се цели да се подобряват непрекъснато условията и редът за разработване на ефективна вътрешна училищна система за осигуряване на качеството на образованието.

Мерките са съобразени с принципите и изискванията към институциите за усъвършенстване на процесите за управление на качеството. Също така важно място заемат показателите, условията и редът за измерване на постигнатото качество.

Качеството на образованието се осигурява чрез управление на процеса на развитие на ОУ „Д-р Петър Берон“ – Плевен, основанo на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения.

Качеството на образованието в институциите се осигурява при спазване на следните принципи:

 1. ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите;
 2. автономия и самоуправление;
 3. ангажираност, сътрудничество и социален диалог между всички участници в процеса на образованието и обучението;
 4. удовлетвореност на участниците в процеса на обучението и на другите заинтересовани лица;
 5. приемственост на политиките и постиженията, прилагане на добри педагогически практики;
 6. непрекъснатост, прозрачност и демократичност в процеса за повишаване на качеството в институцията;
 7. ориентираност на образованието и обучението към изискванията и потребностите на пазара на труда;
 8. целенасоченост към постигане на високи резултати в процеса на обучение и образование;
 9. лидерство и разпределяне на отговорности за постигане на целите на институцията.

Управлението на качеството е непрекъснат процес на взаимодействие между факторите и условията, от които зависи качеството на образованието и обучението и резултатите от него. Този процес се осъществява на национално, регионално и институционално равнище.

Измерването на постигнатото качество е съвкупност от действия за определяне на резултатите на институцията по критерии за конкретен период на измерване и съпоставянето им с определените равнища на качеството по всеки критерий.

Измерването на постигнатото качество в ОУ „Д-р Петър Берон“ – Плевен се осъществява ежегодно чрез самооценяване.

 

РАЗРАБОТВАНЕ НА ВЪТРЕШНА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО

 

Вътрешната система за осигуряване на качеството е съвкупност от взаимносвързани действия и мерки за постигане, поддържане и развиване на качеството на провежданото образование и/или обучение в ОУ „Д-р Петър Берон“ – Плевен и резултатите от него в съответствие с държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии и на действащото законодателство.

 

Вътрешната система за осигуряване на качеството включва:

 1. политиката и целите по осигуряване на качеството;
 2. органите за управление на качеството и правомощията им;
 3. правилата за нейното прилагане;
 4. годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяване;
 5. условията и реда за измерване на постигнатото качество чрез самооценяване.

Политиката и целите по осигуряване на качеството се разработват от директора в съответствие със стратегията за развитие на институцията.

Органи за управлението на качеството са:

 • директорът, зам.-директорът;
 • педагогическият съвет.

 

За функционирането на вътрешната система за осигуряване на качеството в ОУ „Д.-р П. Берон“ – Плевен  се определят комисия или комисии за:

 1. разработване на правила за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството и актуализирането им;
 2. разработване на годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяване;
 3. разработване на конкретни процедури по критерии и съответния инструментариум към тях за провеждане на дейностите по самооценяването;
 4. провеждане на самооценяването;
 5. изготвяне на доклад от самооценяването до директора.

 

Броят на членовете, съставът и срокът за изпълнение на работата на комисията или комисиите се определят от директора, в зависимост от вида и обема на възложените задачи.

В състава на комисията или комисиите може да се включват и външни специалисти.

Комисията или комисиите се определят в срок до 5 септември, преди началото на всяка учебна година.

 

Директорът:

 1. Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност по функционирането на
  вътрешната система за управление на качеството;
 2. Разработва политиката и целите по осигуряване на качеството;
 3. Определя отговорника по качеството;
 4. Определя състава на комисията или комисиите;
 5. Утвърждава годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяването след приемането му от съответния орган и коригиращите мерки в хода на изпълнението му;
 6. Утвърждава процедурите по критериите и инструментариума към тях за провеждане на дейностите по самооценяването;
 7. Утвърждава коригиращи мерки и дейности за следващия период на измерване на качеството въз основа на годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване;
 8. Провежда мониторинг на дейностите по осигуряване на качеството в институцията;
 9. Представя годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване на регионалното управление по образованието;
 10. Организира обучение на персонала за осигуряване на качеството в училището.

 

Педагогическият съвет приема:

 1. мерките за повишаване на качеството на образованието;
 2. правилата за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството и актуализацията им като част от правилника за дейността на обучаващата институция;
 3. годишния план-график за провеждане на дейностите по самооценяване;
 4. годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване.

 

Директорът на училището отговаря за функционирането на вътрешната система за осигуряване на качеството, като със заповеди:

 1. организира изпълнението на следните дейности:
 • анализ на резултатите от изпълнението на целите на институцията;
 • анализ на силните и слабите страни, на възможностите и рисковете за развитието на институцията;
 • посочване на индивидуалния напредък на всеки ученик по отношение на неговите образователни резултати;
 • посочване на специфичните за институцията ключови фактори, които влияят на качеството на предоставяното образование;
 • планиране на ежегодните дейности за постигане на целите от стратегията за развитие на училището;
 • изпълнение на планираните дейности от плана за действие към стратегията за развитие на училището и реализиране на заложените в нея цели;
 1. определя комисията, която извършва самооценяването – нейния състав, задачите и сроковете за изпълнение;
 2. определя начина на участие на лицата, включени в процеса на самооценяване: ученици, учители, директор и родители;
 3. утвърждава определените на подготвителния етап дейности, процедури, критерии, показатели и инструментите за самооценяване;
 4. утвърждава преди края на учебната година доклада от самооценяването, който съдържа:
 • информация за вътрешната и външната среда, в която функционира институцията през периода на самооценяването;
 • данни за използваните инструменти при самооценяването;
 • данни за резултатите от самооценяването, сравнени с резултатите от предходното самооценяване;
 • анализ на резултатите от самооценяването;
 • предложения за мерки за внасяне на подобрения в работата на институцията с цел повишаване на качеството на предоставяното образование, както и за срокове за тяхното изпълнение.

 

Докладът от самооценяването е част от ежегодния отчет за изпълнението на плана за действие към стратегията за развитието на училището.

Правилата за прилагането на вътрешната система за осигуряване на качеството се разработват от комисията и се приемат от органа като част от правилника за дейността на обучаващата институция. Те включват:

 1. правомощията на участниците във вътрешната система за осигуряване на качеството;
 2. реда за организиране и провеждане на самооценяването;
 3. реда и начина за съхранение на доказателствените материали за проведеното самооценяване;
 4. взаимодействието на институцията със социалните партньори и другите заинтересовани страни за осигуряване на качеството;
 5. начина за информиране на обществеността за получените резултати от проведеното самооценяване в обучаващата институция.

Годишният план-график съдържа дейностите по самооценяването, групирани по критериите за качество, като задължително се посочват видът на инструментариума към тях и сроковете и отговорните лица за изпълнението им.

План-графикът се утвърждава от директора на училището, съответно от ръководителя на институцията в началото на всяка учебна година.

При необходимост се предлагат на директора, съответно на ръководителя на институцията коригиращи мерки за изпълнение на годишния план-график. След утвърждаване на мерките се организира и координира изпълнението им.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО

Измерването на постигнатото качество на образованието и обучението се осъществява от институциите чрез прилагането на процедури по критерии и съответния инструментариум към тях за провеждане на дейностите по самооценяването.

Самооценяването е процес на изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование чрез дейности, процедури и критерии, определени от училището.

Периодът за самооценяване за училищата е една учебна година.

Самооценяването се извършва от една комисия или от няколко комисии.

Самооценяването в училището се извършва по предварително определени критерии и показатели към тях.

Самооценяването се провежда по процедури, утвърдени от директора.

 ФИНАНСИРАНЕ

Дейностите за изграждане и функциониране на вътрешна система за осигуряване на качеството на образованието и обучението се финансират със средства от субсидия по формула и от собствени приходи;

Училището може да ползва и други източници на финансиране – спонсорство, национални и международни програми и проекти и др.