ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” – ПЛЕВЕН

гр. Плевен кв. „Сторгозия” ул.”Д-р Петър Берон” №2 тел.064 / 850086, 850295

УТВЪРЖДАВАМ: ……… / п / ………………

Директор

Ваня Дражева

 

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА

 ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ОУ „Д-р ПЕТЪР БЕРОН“ гр. Плевен

2017-2018 учебна година

 

   Програмата е създадена на основание чл. 263, ал. 1, т. 8 от Закона за предучилищното и училищното образование и е приета от Педагогическия съвет на проведено заседание

Протокол № 12 / 13.09.2017 г..

 

Училищната програма за превенция на отпадането на ученици е изработена в контекста на Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване, на предложената от Европейската Комисия „Стратегия за интелигентен устойчив растеж „Европа 2020“ и на препоръките, направени във връзка с тях по отношение превенцията на социалното изключване и за по-добро образование и грижи в периода на ранното детство, насочени към осигуряване на всички деца на възможности за най-добър старт в живота.

Преждевременното напускане на училище е комплексно явление, което оказва сериозно влияние върху индивидуалните съдби на пряко засегнатите и благосъстоянието на техните семейства, върху възможностите за развитие на техните общности и върху цялостното социално-икономическо развитие на една страна в средносрочен и дългосрочен план.

Причините за преждевременното напускане на училище могат да бъдат класифицирани в няколко основни категории:

А. Икономически причини

Безработицата, ниските доходи, пониженият жизнен стандарт и бедността поставят много деца в условия, водещи до повишен риск от отпадане от училище. В резултат на финансовите и икономически затруднения много деца са принудени да помагат на семействата си, което води до нарушаване на участието им в учебния процес.

Б. Социални причини

Свързват се с родителска незаинтересованост, противоречия, конфликти, напрежение и кризи в семейството, отрицателно въздействие на домашната среда, функционална неграмотност или ниско образование на родителите, непълни семейства, деца и ученици в риск от извършване на противообществени прояви, ученици с поведение, което е трудно или е в конфликт със закона, домашно насилие, незачитане правото на избор на децата, налагането на строги наказания. Съществено влияние, свързано с преждевременно напускане на училище, биха могли да имат и рисковите неформални групи или приятелската среда на децата и младежите.

В. Образователни причини

Обхващат широк кръг проблеми: трудности в усвояването на учебното съдържание, слабости в методиката на преподаване и в организацията на обучението. Образователните причини са свързани и с начина на оценяване, квалификацията на учителите, навиците за учене, негативни нагласи на участниците в образователния процес и липсата на мотивация, качеството на учебниците, влошената дисциплина, насилието и агресията в училище, ниските образователни резултати. Взаимоотношенията в училище, неразвитото кариерно ориентиране и консултиране са също сред важните образователни причини за преждевременното напускане на училище.

Г. Институциални причини

Като такива могат да се квалифицират недостатъчно координираният подход между различните служби и специалисти; недостатъчно ефективният контрол върху управлението и функционирането на политиките за обхващане, задържане и реинтегриране на децата и учениците в образователната система.

Д. Причини, свързани със здравния статус

В контекста на политиките за развитие на приобщаващото образование продължава тенденцията за интегриране на децата, нуждаещи се от допълнителна образователна подкрепа в общообразователните училища. Рисковете за преждевременно напускане на училище са свързани с недостатъчна подготовка на училището за приобщаване на тези деца. Тук се включват и всички фактори на материалната база, образователната среда, човешките и финансовите ресурси, които не отговарят на изискванията за прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Водещи принципи при разработване и изпълнение на Училищната програма за превенция на ранното напускане на училище са:

Законосъобразност – съответствие на целите и предлаганите мерки със законите и подзаконовите нормативни актове.

Кохерентност – осигуряване на координираност и взаимна обвързаност на предлаганите мерки при сътрудничество на всички заинтересовани страни.

Партньорство – активно и координирано участие на институциите за образование и обучение, институциите на властта, гражданското общество и бизнеса в реализацията на политика за намаляване на отпадането от училище.

Прозрачност и популяризиране на мерките и резултатите – значимостта на проблема предполага висока степен на информираност на обществото.

Приемственост – осигуряване на непрекъснато действие на програмата, независимо от управленски или други социални промени и гарантиране на постоянство в усилията и политиките за изпълнение на приетите цели и целеви показатели.

Устойчивост на резултатите – осигуряване на трайно и дългосрочно въздействие на постигнатите резултати.

Своевременност – осигуряване на навременни адекватни мерки за неутрализиране на рискове от преждевременно напускане на училище.

Отчетност, мониторинг и контрол – постигане на по-висока степен на ефективност.

Иновативност – създаване на нови и интензивни мерки и подходи за пълна интеграция на отпадналите от училище.

Цели на програмата

Обща цел: Създаване на подкрепяща среда за учениците в училище

Подцели:

 1. Изграждане на мотивация за посещение на училище и участие в живота на училищната общност. Индикатор за постигане – намаляване броя на безпричинните отсъствия от учебни часове
 2. Създаване на положителни нагласи към учебния процес. Индикатор за постигане – повишаване успеха на застрашените ученици

Настоящата програма набелязва дейности и мерки в три основни направления, като приоритет за училището ни имат тези, свързани с превенцията на ранното напускане:

 • Превенция на преждевременното напускане на училище;
 • Интервенция срещу преждевременното напускане на училище;
 • Компенсиране на преждевременното напускане на училище.

Превенция, която цели предотвратяване на възникването на предпоставки за преждевременно напускане на училище, както и ограничаване на условията, които го благоприятстват. Политиките и мерките за превенция са насочени към образованието и грижите от ранна детска възраст.

Интервенция, която цели създаването на условия за ограничаване на преждевременното напускане при отчитане на конкретните заплахи на най-ниско равнище.

Компенсиране, което има за цел да подпомогне преждевременно напусналите училище отново да се включат в образованието, като им бъдат предложени разнообразни и достъпни форми за завръщане в системата на образование и обучение.

В ОУ „Д-р Петър Берон“ не се наблюдава голям брой на отпаднали ученици. Причините за допуснатите неизвинени отсъствия са най-често закъснения, занижен родителски контрол, недостатъчна мотивация за учене, трудности в усвояване на учебния материал.

 

Политики за превенция на преждевременно напускане на училище

Осигуряване на позитивна образователна среда – училищен климат, атмосфера на взаимоотношения, управление: Позитивната образователна среда е свързана с ясно дефиниране на правата, задълженията и отговорностите на участниците в образователния процес за осигуряване на условия за образование, благоприятстващо развитието на личността на всяко дете и ученик, както и с подобряване взаимодействието в образователните институции.

Повишаване качеството на образованието като предпоставка за развитие на личността на всяко дете и ученик и предотвратяване на преждевременното напускане на училище: Постигането на по-добри резултати от обучението на децата и учениците спомага за преодоляване на евентуални пречки пред развитието им, за придобивавне на ключовите компетентности и осигурява възможности за личностна и професионална реализация.

В това отношение следва да се постави акцент върху: оценяване, установяващо резултати и осигуряващо обратна връзка, за поддържане и стимулиране на мотивацията за учене, както и мониторинг на качеството на образователния процес; прилагане на съвременни подходи на преподаване, съобразени с индивидуалността на детето и ученика като партньор в образователния процес; задължителна квалификация на педагогическите специалисти, насочена към идентифициране и справяне със случаите на риск от преждевременно напускане на училище; развиване и популяризиране на нови форми на обучение; формиране на нагласа за учене през целия живот от най-ранна възраст.

Достъп до качествено образование за деца и ученици, нуждаещи се от допълнителна образователна подкрепа: Развитие капацитета на учителите от общообразователните училища за работа с ученици, нуждаещи се от допълнителна образователна подкрепа, както и на специалистите, работещи с такива ученици, за прилагане на единна методика за оценяване на образователните им потребности; изграждане на педагогическа и специализирана подкрепяща среда за всяко дете и ученик за осигуряване на приобщаващо образование.

 

Политики за интервенция на преждевременно напусналите училище

 Повишаване участието и ангажираността на родителите

Родителите и местната общност са участници в процеса на образование. Те са основен фактор за подпомагане на децата и младите хора в риск от преждевременно напускане на училище и трябва да бъдат насърчавани чрез:

 • Популяризиране на добри практики и възможности за участие в мрежи за включване на родителите и местната общност в мерки за предотвратяване на преждевременното напускане на училище;
 • Повишаване отговорността на родителите и тяхната активност за сътрудничество с учителите и училищното ръководство с цел развитието на децата им с фокус върху родители от уязвими групи за насърчаване на редовното посещаване на училище.

Утвърждаване на индивидуалното и групово наставничество

Изграждането на развиващи се училищни общности е предпоставка за ефективна политика за намаляване на преждевременното напускане на училище. Индивидуалното и груповото наставничество се превръща в процес на сътрудничество за изграждане на позитивни и конструктивни взаимоотношения чрез:

 • Разработване на политики за ненасилие и изграждане на силна училищна общност;
 • Развиване на индивидуалното и груповото наставничество за оказване на помощ на деца, ученици, родители и педагогически специалисти с цел преодоляване на трудности в образователен, социален или личен план;
 • Осигуряване на ефективна комуникация за навременното идентифициране и разрешаване на възникнали проблеми;
 • Работа по развитие на класа като екип;
 • Провеждане на консултации и своевременна намеса при поведение, изискващо намеса;
 • Изграждане и прилагане на практиката „ученици-наставници“ за функциониране на сплотена училищна общност, основана на екипна работа, взаимна подкрепа и солидарност;
 • Ангажиране на участниците в ученическото самоуправление с дейности за интервенция при преждевременно напускане на училище.

Кариерно ориентиране и консултиране

Кариерното ориентиране и консултиране подготвя младите хора за информиран избор, за практическата полза от придобитите компетентности. То представя и връзката между по-високото образование и възможността за по-добра реализация. В тази насока е необходимо:

 • Изграждане и прилагане  на система за кариерно ориентиране и консултиране в различните възрастови категории за мотивиране за продължаване на образованието и придобиване на квалификация;
 • Популяризиране на ползата от придобиване на професионална квалификация като възможност за реализация при риск от преждевременно напускане на училище.

Подкрепа за развитието на децата и учениците

За осигуряване на подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията на децата и учениците е необходима и допълнителна подкрепа. Тя се предоставя на деца и ученици: нуждаещи се от допълнителна образователна подкрепа; с хронични заболявания; в риск; с изявени дарби, като ограничава преждевременното напускане на училище и предотвратява социалното изключване, създаване на екипи, които да работят съвместно с родителите, органите за закрила правата на детето и органите за борза срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните; развитие на ученическото самоуправление чрез ученически съвети с подкрепа от училището; въвеждане на съвременни подходи за управление на дисциплината за преодоляване на фрагментарността в това отношение и постигане на последователна политика в областта на възпитанието; работа с психолог, ресурсен учител.

Прилагане на системи за ранно предупреждение

Изработена е Система за регистриране на присъствието на ученици в учебните часове в ОУ „Д-р Петър Берон“ и действията на длъжностни лица по прилагане на Закона за предучилищно и училищно образование, Правилника на училището и други вътрешноучилищни документи (Приложение 1).

След идентифициране на децата и учениците, застрашени от преждевременно напускане на училище и причините за това, следва да се прилагат конкретни мерки за всеки застрашен, като:

 • Работа със семейството му;
 • Насочване за работа с психолог, младежки или социален работник, препоръка за включване в група за целодневна организация на учебния ден и др.;
 • Допълнителни заничания/консултации, насочване към дейности по интереси;
 • Мотивиране за продължаване на образованието в следваща степен или за придобиване на професионална квалификация.

Развитие на занимания по интереси

Заниманията по интереси имат доказан ефект като средство за повишаване удовлетвореността на децата и учениците от живота в училище и ограничаване на преждевременното напускане. Те осмислят свободното време на учениците чрез изява в предпочитана дейност, приобщават и мотивират, включително деца и ученици с идентифицирани потребности от специфична подкрепа, деца и ученици в риск от отпадане и/или с прояви на агресия и/или насилие. Тези занимания повишават мотивацията за участие в образователния процес и допринасят за развиване на знания, умения и компетентности.

 

Политики за компенсиране на ефекта от преждевременно напускане на училище

Създаване на подходящи условия за реинтегриране в образователната система на преждевременно напусналите я – популяризиране на възможностите за учене в клубове, библиотеки, читалища, младежки информационно-консултантски центрове, регионални и местни центрове.

 

Индикатори за изпълнение на програмата

 • Брой неизвинени и извинени отсъствия
 • Резултати от национални външни оценявания
 • Дял на учениците, повтарящи класа – общо и по образователни степени и етапи
 • Брой деца, преминали и регистрирани в детска педагогическа стая
 • Брой деца, жертви на престъпления

12. Мерки и дейности за реализиране на програмата

Мерки и дейности Отговорност на Срок Индикатор за изпълнение
1. Осигуряване на позитивна образователна среда – училищен климат, атмосфера на взаимоотношения, управление: Повишаване интереса на учениците към работата в екип чрез участие в училищни кампании, отбелязване на Световния ден на водата, Деня на Земята, състезания и конкурси, Ден на самоуправлението и др. Педагогичски състав, ученически съвет, училищен психолог постоянен Брой инициативи, брой участници
2. Дейности на класния ръководител: разработва при необходимост план за действие относно ученик, допуснал голям брой безпричинни отсъствия, застрашен от отпадане или второгодник; информира периодично родителите за отсъствията и успеха на ученика, за спазване на училищната дисциплина; изисква от родител/настойник да го уведоми своевременно за отсъствия на ученика по здравословни причини и да му представи в срок от 24 часа след вторичния преглед медицинска бележка; предварително получава бележка от спортен клуб или друга институция за участието на ученик в извънучилищно мероприятие; редовно проверява ученическите книжки, като изисква наличието на подпис на родител/настойник срещу вписаните оценки, отсъствия и бележки по поведението. Класни ръководители постоянен Брой отсъствия
3. Повишаване броя на учениците, обхванати в целодневната организация на учебния ден. Учители в ЦОУД При сформиране на групите Брой ученици
4. Анализиране на: резултатите от обучението по отделните учебни предмети спрямо очакваните резултати; резултатите, получени от оценяването на входните и изходните равнища, РВО, НВО и набелязване на мерки за повишаване на успеваемостта. Педагогически състав Начало и край на учебната година  
5. Иновативност при преподаване на материала чрез електронни уроци, интерактивни методи, онагледяване, практическа насоченост. Педагогически състав постоянен  
6. Достъп до качествено образование за деца, нуждаещи се от допълнителна образователна подкрепа: подобряване възможностите за обучение на деца, нуждаещи се от допълнителна образователна подкрепа – осигуряване на допълнителна подкрепа, прилагане на единна методика за оценяване. Педагогически състав постоянен Проведени консултации, разработена единна система за оценяване
7. Повишаване участието и ангажираността на родителите и обществеността: включване на родителската общност за повишаване на активността и сътрудничеството с училищното ръководство – работилница за родители за изработване на изделия за благотворителни базари, отбелязване на традиционни празници, обичаи, обреди, подготовка и провеждане на училищни мероприятия; актуализиране състава на училищното настоятелство; провеждане на Ден на отворените врати. Класни ръководители, училищно ръководство, УН постоянен Брой съвместни дейности, брой подпомогнати дейности
8. Утвърждаване на индивидуалното и групово наставничество: планиране на дейности в плана на класния ръководител, насочени към идентифициране на ученици в риск и индивидуалното им консултиране; инициативи за подпомагане на ученици, които са в риск, от техни съученици. Класни ръководители постоянен Брой съвместни дейности и инициативи
9. Участие и ангажираност на учениците в живота на класа и училището: иницииране създаването на съвет на класа (включване и на ученици в риск); включване на ученици с прояви на агресия, с отсъствия и наложени наказания в провеждането на извънкласни и извънучилищни мероприятия; участие и оформяне на ученическо информационни табло; избор на патрон на всеки клас и поддържане на кът във всяка класна стая; Ден на ученическо самоуправление, в който ролите учител-ученик и административен персонал-ученици се разменят. Ученически съвет, класни ръководители постоянен Брой реализирани дейности