ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” – ПЛЕВЕН

гр. Плевен кв. „Сторгозия” ул.”Д-р Петър Берон” №2 тел.064 / 850086, 850295,email: beron_pl@abv.bg

 

УТВЪРЖДАВАМ: ……/ п /………

Директор

Ваня Дражева

ПРОГРАМА ЗА

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА

ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И

УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ

ГРУПИ

В ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“

ГР. ПЛЕВЕН

 

Програмата е създаден на основание чл. 263, ал. 1, т. 9 от Закона за предучилищното и училищното образование  и е приета от Педагогическия съвет на проведено заседание – Протокол № 12 / 13.09.2017 г.


Въведение

Изграждането на училищна програма за равен достъп до образование е подчинено на основните държавни приоритети в посока изграждане на образователна среда за:

 • разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и социализация;
 • по-високо качество и по-добър достъп до образование;
 • ранна превенция на обучителни затруднения;
 • включващо обучение на деца и ученици със специални образователни потребности (СОП);
 • включващо обучение и социално включване на ученици с девиантно поведение;
 • разширяване на обхвата на институциите в предучилищното и училищното образование за осъществяване на включващо обучение и надграждане на досегашния положителен опит в тази област.

Националната програма за равен достъп до образование и личностно развитие цели осигуряване на равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата на предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование на децата и младежите като предпоставка за равноправно социално включване и пълноценна личностна реализация и участие в развитието на местните общности и страната.

НОРМАТИВНА ОСНОВА НА УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА

 •  Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 – 2020)
 • 2000 Европейската социална харта /ревизирана/;
 • 1992 – Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и първия допълнителен протокол към нея;.
 • 1970 – Международния пакт за граждански и политически права и Международния пакт за икономически, социални и културни права;
 • Национална стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008-2015 г.
 • Закон за предучилищното и училищно образование;

 

Настоящата училищна програма има за цел да защити и правата и интересите и да предостави рани възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и ефективното прилагане на училищни политики за подобряване качеството на живот на хората с увреждания, недопускане на дискриминация по признак „увреждане”, осигуряване на равни възможности, пълноценно и активно участие във всички области на училищния живот.

 Анализ на училищната среда

През последните години се създава се една пъстра картина ученици от различни националности, различни вероизповедания, различни традиции и културни норми, както и ученици със специални образователни потребности. Това налага изграждането на един нов комплекс от умения за общуване и познания за другите, за възможните точки на различие и начините за тяхното преодоляване, за толерантност към другите – и понякога към самите себе си. Срещата на хора с различия и на различните култури често е трудна, но с известни усилия тя би могла да бъде особено обогатяваща и ползотворна.

В училището се предприемат политики в областта на:

 • интеркултурното образование,
 • умението за общуване с представители на различни култури,
 • съзнателно изграждане на толерантност.

                    Особено важно се оказва обучението на учителите, които са решаващ фактор при възпитанието на подрастващото поколение.

Създават се условия за достъпна качествена грижа за децата в училищна възраст, така че техните родители да могат да търсят възможности за образование или професионална реализация.

При децата в училищна възраст се обръща особено внимание на семейството като част от образователния процес.

Често се прави паралел между интеркултурното образование и образованието на деца със специални образователни нужди: и в двата случая потенциалните ползи за обществото от преодоляване на пречките пред приобщаването на различните са огромни, а в същото време потенциалните рискове от игнорирането или дискриминирането биха могли да бъдат още по-сериозни.

Ключовата роля на образованието за изграждането на една по-висока култура на толерантност и приобщаване: ранното образование, достъпно за всички независимо от социално-икономическия им статус и интелектуалните им умения и възможности.

Обхващането на всяко дете с увреждане в училищна възраст в образователната система и изграждането на съответната подкрепяща среда за него е основна дейност за достъп до качествено образование. В резултат от изпълнението на дейностите по изграждане на подкрепяща среда в училище нараства броят на интегрираните деца и ученици със специални образователни потребности, ресурсните учители и другите специалисти, които подпомагат интегрираното обучение.

ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОГРАМАТА:

 • Равен достъп и приобщаване на всяко дете
 • Равнопоставеност и недопускане на дискриминация
 • Съхраняване на етнокултурното многообразие

 

С цел продължаване на създаването на подкрепяща среда за обучението и възпитанието на децата със специални образователни потребности в общообразователните училища и детските градини, която да включва:

а/ достъпна архитектурна среда

б/ екипи от специалисти, в зависимост от потребностите на децата

в/ диагностична и консултативна дейност

г/ специални учебно-технически средства и апаратура

д/ индивидуални образователни програми

е/ учебни програми по специалните учебни предмети и други.

Продължава прилагането на политиката за включващо обучение на децата със специални образователни потребности чрез:

 • Единна методика за комплексно педагогическо оценяване и препоръки за децата със специални образователни потребности.
 • Изградени положителни нагласи към включващо обучение в различните общности – учители, ученици, деца и родители.
 • Създадени условия, гарантиращи интеграцията на децата със специални образователни потребности в детските градини и общообразователните училища чрез изграждане на подкрепяща среда.

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

 1. Пълноценна социализация на деца и ученици със специални образователни потребности, ученици с физически и ментални увреждания и ученици от етническите малцинства.
 2. Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците със специални образователни потребности, ученици с физически и ментални увреждания и ученици от етническите малцинства.
 3. Утвърждаване на интеркултурно и подкрепящо образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система.
 4. Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:

 1. Провеждане на информационни кампании сред родители и общественост за разясняване на взаимните ползи от интегрираното обучение на децата и учениците със специални образователни потребности, ученици с физически и ментални увреждания и ученици от етническите малцинства.
 2. Специализирана работа с родителите за по-голяма заинтересованост към образователно-възпитателния процес.
 3. Работа с родителските общности за преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етноси и децата с увреждания.
 4. Диагностициране на децата с необходимост от образователна подкрепа от малцинствени общности и други уязвими групи за успешното им интегриране в училище.
 5. Осигуряване на допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда, включително за преподаване на български език на деца, за които той не е майчин.
 6. Обхващане на децата и учениците от тези групи в целодневната организация на учебния ден и включването им в заниманията по интереси и организирания отдих и спорт.
 7. Изграждане и функциониране на информационна система за проследяване на децата в риск.
 8. Допълнителна работа с ученици със специални образователни потребности и ученици от етническите малцинства, застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на училище.
 9. Създаване на условия за развитие на талантливите деца с увреждания чрез насърчаване на техните творческите изяви, както и съвместна дейност с училищата по изкуствата и творческите съюзи на художници, музиканти, артисти, на музеи, галерии и културни институции при осъществяване на програми с участието на деца с увреждания.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 1. Активно участие в учебния процес и училищния живот;
 2. Преодоляване на различията, основани на етнически произход, способности и социален статус;
 3. Ангажиране на децата с творчески и спортни дейности, възстановяващи нормалното детство и достъп до качествено образование;
 4. Социално включване на децата и учениците в обществения живот;
 5. Пълно обхващане на децата с необходимост от образователна подкрепа и недопускане напускането им от училище.