Правилник за дейността на училището

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” – ПЛЕВЕН

гр. Плевен кв. „Сторгозия” ул.”Д-р Петър Берон” №2 тел.064 / 850086, 850295,email: beron_pl@abv.bg

Утвърждавам: ……. / п / …….

Директор:

Ваня Дражева

 

П  Р А В И Л Н И  К

за   дейността на ОУ”Д-р Петър Берон” – Плевен

за учебната 2016/2017 година

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

            Чл. 1. Настоящият правилник е разработен съгласно действащото законодателство и е съобразен с основните документи в системата на образованието – Законът за предучилищното и училищно образование – чл.28, ал.1, т.2 и Стандартите за неговото приложение. Той е съвкупност от установени училищни задължения, свободи и забрани, които уреждат отношенията между всички членове на училищната общност.

Чл. 2.  С този Правилник се определят структурата, функциите и управлението на ОУ„Д-р Петър Берон ”, правата и задълженията на учителите, учениците, родителите и служителите в училището, организацията на процеса на обучение, възпитание и социализация и издаването на документи за завършен клас, етап или степен на образование.

Чл. 3. Правилникът е задължителен за директора, заместник-директора, учителите, служителите, учениците и всички други лица, пребиваващи в учебното заведение.

ГЛАВА ВТОРА

УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ

            Чл. 4. Училището е юридическо лице по смисъла на чл. 29. (1) от ЗПУО, на бюджетна издръжка съгласно ЗДБРБ и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към община Плевен.

Чл. 5.  Официален адрес на училището и телефон за контакти и кореспонденция –

гр. Плевен – 5800, ул. “Д-р Петър Берон” № 2

Директор – 850-086; Зам.-директор – 850-295; Главен счетоводител, ЗАТС – 850-027

Булстат: 000401705

Електронен адрес: beron_pl@abv.bg

Чл. 6. ОУ „Д-р Петър Берон“ – Плевен има обикновен собствен печат и печат с изображение на държавния герб. Печатът на училището е кръгъл с надпис по периферията: „ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Д-р Петър Берон”; в средата с надпис: ПЛЕВЕН

Чл. 7. Знамето на училището е червено на цвят – копринено. От двете страни е бродиран образа на д-р Петър Берон. Със сърма е извезано името на училището.

Чл. 8. ОУ „Д-р Петър Берон“ – Плевен осъществява своята дейност въз основа на принципа на автономията и в съответствие с нормативните актове, като:

1.определя свои политики за развитието си в съответствие със законите на

страната;

2.урежда устройството и дейността си в правилник в съответствие със ЗПУО и подзаконовите актове по прилагането му;

3.избира организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на качествено образование;

4.определя свои символи и ритуали в съответствие с принципите на националната идентичност и култура;

 1. участва в национални и международни програми и проекти, подпомагащи дейности в областта на образованието.

          Чл.9. Статутът на училището е неспециализирано основно училище с дневна форма на организация, като осигурява за учениците от I до VII клас включително:

 1. целодневна организация на учебния ден;
 2. обедно хранене.

Чл.10. Предучилищното образование се осъществява при полудневна, почасова или самостоятелна организация.

Чл.11. Полудневната организация осигурява възпитание,социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 6 последователни астрономически часа на ден преди обяд през учебната година.

          Чл. 12. (1) В подготвителна група постъпват деца на 5 и 6 години. Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето.

Началният час на сутрешния прием  е 7.30,  крайният час на изпращането на децата за деня – 13.30 часа.

(2) Предучилищното образование може да се осъществява и в почасова и самостоятелна организация.

(3) Почасовата организация се осъществява за отделно дете в групата, след писмено заявление от родител, в рамките на 3 часа – от 9.00 до 12.00 часа.

(4) Самостоятелната организация се провежда по заявено желание на родителя за съответната учебна година и след одобрение от експертната комисия в регионалното управление по образование по чл. 67, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Чл. 13. (1)В полудневна организация в учебното време се редуват основна и допълнителни, а в неучебното време – само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, като се осигуряват и:

 1. условия и време за игра и почивка;
 2. условия и време за закуска;
 3. дейности по избор на детето.

(2) Учителят в групата определя редуването на формите на педагогическо взаимодействие и организира деня на детето в предучилищното образование.

Чл.14. (1) За записване в подготвителна група, родителят (настойник) на детето подава заявление, копие от удостоверението за раждане и медицински документ от териториален здравен орган.

(2) За обучението в подготвителна група родителите се освобождават от заплащане на такса.

Чл. 15. (1) Училищното образование започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето.

(2) Училищното образование може да започне и от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 6-годишна възраст на детето по преценка на родителя и при готовност за училище, удостоверена при условия и по ред, определени в ДОС за предучилищното образование

(3) За деца, които следва да постъпят в I клас, но здравословното им състояние не позволява това, училищното обучение се отлага с една учебна година по ред, определен в ДОС за предучилищното образование.

Чл. 16. Училищният план-прием за първи и пети клас се определя преди началото на учебната година от директора при условия и по реда на ДОС за организация на дейностите в училищното образование и при спазване на ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

Чл. 17.  Обучението и възпитанието на децата и учениците в училището се провежда на книжовен български език.

 

ГЛАВА ТРЕТА

УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Чл. 18. Формите  на обучение в ОУ ”Д-р Петър Берон” – гр. Плевен са:

 1. дневна/присъствена/, която се провежда съгласно установения учебен план;
 2. индивидуална форма;
 3. самостоятелна /неприсъствена/, в която учениците се подготвят само самостоятелно, съгласно училищния учебен план;
 4. комбинирана форма

Чл. 19.  В дневна  форма на обучение учениците се организират в паралелки и групи, обучението в индивидуална и в самостоятелна форма се организира за отделен ученик, обучението в дистанционна форма може да се организира в групи от ученици от един и същи клас или за отделен ученик, обучението в комбинирана форма се организира в паралелки и в групи, а за отделни учебни предмети – за отделен ученик.

Чл. 20. (1) Индивидуалната форма на обучение включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване или изпити за определяне на срочна или годишна оценка.

(2) Индивидуалната форма на обучение се организира за:

 1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не могат да се обучават в дневна или комбинирана форма за повече от 30 последователни учебни дни;
 2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове.
 3. ученици с изявени дарби;
 4. ученици със СОП след препоръка от екипа за подкрепа за личностно развитие.

(3)  Обучението в индивидуална форма се осъществява по индивидуален учебен план.

(4) Индивидуалните учебни часове се провеждат в училище. В случаите по ал.2 т.1, когато ученикът не може да посещава училището, учебните часове се организират в домашни условия, а в случаите по ал.2 т.4 – и в център за подкрепа за личностно развитие.

Чл. 21. (1) Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план.

(2)  Самостоятелната форма на обучение се организира за:

1.ученици в задължителната училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не могат да се обучават в дневна форма на обучение;

 1. ученици в задължителната училищна възраст – по желание на ученика или родителя, след решение на екпертна комисия, създадена към РУО;
 2. ученици с изявени дарби;

4.лица, навършили 16-годишна възраст.

(3)Учениците, желаещи да бъдат обучавани в самостоятелна форма подават заявление за записване в началото на учебната година.

(4)Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявления за явяване на изпити в три изпитни сесии- редовна – от м.януари до м.февруари, първа – м.март и втора – м.май и м.юни. Учениците преминават в следващ клас само ако успешно са положили всички изпити за предходния клас през съответната учебна година. По изключение, когато здравословни или други причини налагат явяване на ученика извън определените сесии, той подава мотивирано искане до директора на училището, който със заповед определя  дати за явяване на изпити.

(5) Ученик, обучаван в самостоятелна форма на обучение, който не се е явил на три поредни сесии, се смята за отписан от училището.

Чл.22. (1) Комбинираната форма на обучение включва обучение при условията и по реда на дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета от училищния или индивидуалния учебен план.

(2) Обучението в комбинирана форма се извършва по училищния учебен план или по индивидуален учебен план – за ученици със СОП и за ученици с изявени дарби.

(3) Комбинираната форма на обучение може да се организира за:

 1. ученик със специални образователни потребности;
 2. ученик с изявени дарби;
 3. ученик в класовете от основната степен на образование, преместен в училище,

в          което не се изучава чуждият език, който ученикът е изучавал преди преместването си,при условие че в населеното място няма училище от същия вид, в което този език да се преподава;

Чл. 23.   Организацията на обучението в дневна, индивидуална, самостоятелна и комбинира форма на обучение, както и условията и редът за преминаване от една форма на обучение в друга се уреждат с ДОС за организацията на дейностите в училищното образование.

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ

Чл.24. (1)Училищното образование се организира в последователни класове, съгласно чл. 98 от ЗПУО.

(2) Класовете се означават с римски цифри във възходящ ред.

(3) Продължителността на обучението в един клас е една учебна година за всички форми на обучение с изключение на случаите, предвидени в ЗПУО за индивидуалната и самостоятелната форма на обучение.

Чл.25 . (1) Учениците, записани за обучение в даден клас в дневна и комбинирана форма  на обучение, в зависимост от броя им се организират в паралелки или групи.

(2) В зависимост от особеностите на учебния предмет или модул паралелката може да се дели на групи или да се организират сборни групи от различни паралелки от един клас или от различни класове.

(3) Когато в един и същ клас са записани ученици с различна етническа принадлежност, не се допуска обособяването им в паралелки въз основа на етническата им принадлежност.

(4) Не се допуска обособяването в паралелки или групи на учениците със специални образователни потребности, които се обучават интегрирано по индивидуален учебен план.

(5) За ученик от паралелка може да се организира и индивидуално обучение по отделен учебен предмет или модул.

Чл. 26  (1) Условията и редът за определяне на броя на паралелките в училището, броя на учениците в тях, деленето на паралелките на групи, както и за организиране на индивидуално обучение на ученик от паралелка се определят с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и в съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

(2)  Разпределението на учениците по паралелки се извършва от директора на училището.

(3)  В началото на учебната година директорът определя със заповед класните ръководители на всички паралелки. Класният ръководител организира и провежда ЧК, извънкласните дейности, води задължителната училищна документация за паралелката.

Чл. 27(1) Желанието за обучение в СИП, ЗИП, избираемите, факултативните часове  и на целодневна форма на обучение се декларира 2 седмици преди завършването на учебната година със заявление от родителя.

(2) Със заявление на родителя в срок до 15.09. се декларира  желанието за целодневна форма на обучение за  І клас.

Чл. 28 . Екскурзиите на учениците се организират съгласно Указание за организиране на   ученическия отдих и туризъм  и Наредба № 2/24.04.1997 г. на МОН .

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

УЧЕБНО ВРЕМЕ

Чл. 29. (1) Училищното обучение се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове.

(2) Ваканциите и неучебните дни се определят съгласно заповед на Министъра на образованието.

Чл. 30. (1) Учебната година започва не по-рано от 15 септември и е с продължителност 12 месеца.

(2) В случай че денят по ал. 1 е почивен, учебната година започва на първия следващ работен ден.

Чл.31. (1) Учебни дни може да се определят за неучебни или неучебни дни – за учебни, със заповед на министъра на образованието и науката.

(2) В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни за учениците, съответно обявените работни дни са учебни, освен когато учениците са във ваканция.

(3) В случай на извънредни или непредвидени обстоятелства или за деня на честване на празника на общината кметът на общината след уведомяване на началника на регионалното управление на образованието може да обявява до три учебни дни за неучебни в една учебна година за училища на територията на общината.

(4) Директорът на училището след решение на педагогическия съвет може да обявява до три учебни дни в една учебна година за неучебни, но присъствени, за което уведомява началника на регионалното управление на образованието.

Чл. 32. (1) Продължителността на учебния час е:

 1. тридесет минути – в подготвителната група;
 2. тридесет и пет минути – в I и II клас;
 3. четиридесет минути – в III и IV клас;
 4. четиридесет минути – в V-VІІІ клас

(2) Учениците от I и II клас се обучават само предобед.

Чл. 33. (1) Началото на учебния час се оповестява с два звънеца, първият е за учениците, вторият за учителите.

(2) Краят на учебния час се оповестява със звънец.

(3) Биенето на звънеца се осъществява от лица, определени от директора на училището

(4) Междучасията между учебните часове са: 10 минути, 25 минути голямо междучасие за  ІІІ и ІV клас, 25 минути голямо междучасие в прогимназиален етап и  30 минути голямо междучасие в І и ІІ клас.

(5) Учениците заемат местата си в класните стаи и кабинетите след първия звънец.

Чл. 34. Учебните занятия започват и завършват по график, утвърден от директора на училището:

Първи срок                                                                   Втори срок

І – ІІ клас  Начало – 8.00 ч. Край – 11.55 ч.          Начало – 8.00 ч. Край – 11.55 ч

ІІІ клас      Начало – 8.00 ч.Край – 13.10 ч.            Начало – 13.30 ч.Край – 17.50 ч.

IV клас      Начало – 13.30ч.Край – 18.35ч.            Начало – 8.00 ч.Край – 13.10 ч

V–VІІІ кл. Начало – 8.00 ч.Край – 13.50 ч.           Начало –  8.00 ч.Край – 13.50 ч.

Чл. 35. (1) Дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се организират в учебни часове с продължителност:

 • тридесет и пет минути – в I и II клас;
 • четиридесет минути – в III и IVклас;
 • четиридесет минути – в V – VIII клас.

Чл. 36   (1) За учениците от І до ІV клас дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се разпределят дневно, както следва:

 • самоподготовка – 2 учебни часа;
 • организиран отдих и физическа активност – 2 учебни часа;
 • заниманията по интереси – 2 учебни часа.

(2) За учениците от V – VII клас дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се разпределят дневно, както следва:

–           самоподготовка – 3 учебни часа;

–           организиран отдих и физическа активност – 1 учебен час;

–           заниманията по интереси – 2 учебни часа.

Чл. 37. (1) Учениците и учителите трябва да бъдат в училището най-малко 10 минути преди започване на учебните занятия.

(2) След биенето на първия звънец учениците трябва да бъдат в класната стая, а след биенето на втория – да са по местата си, готови за работа. Часът завършва точно с биенето на звънеца за излизане.

   Чл.38 . (1) Учебните часове от училищния учебен план се разпределят за всяка отделна паралелка за всеки учебен ден от учебната седмица в седмично разписание.

(2) Седмичното разписание се разработва в съответствие с изискванията на министъра на здравеопазването и се утвърждава със заповед от директора на училището не по-късно от 3 дни преди началото на всеки учебен срок.

(3) В седмичното разписание извън броя на задължителните учебни часове се включва и часа на класа, както и учебният час за спортни дейности съобразно организацията на учебния ден, паралелките или групите и спортната база в училището.

Чл.39. (1) За определен учебен ден директорът на училището може със заповед да определи различно от утвърденото седмичното разписание разпределение на учебните часове при:

 1. разместване на часове за определени дни по указания на министъра на образованието и науката и/или началника на регионалното управление на образованието (РУО) във връзка с провеждане на национални и регионални външни оценявания;
 2. разместване на часове във връзка с осигуряване на заместване на отсъстващи учители;
 3. необходимост от провеждане на два последователни учебни часа по един и същ учебен предмет в рамките на учебния ден, които не са предвидени в седмичното разписание за провеждане на класни работи.

(2) В заповедта по ал. 1 задължително се описват обстоятелствата, наложили определянето на различно от седмичното разписание разпределение на учебните часове в учебния ден.

(3) В случай на отсъствие на учителя от учебни занятия е необходимо същият да извърши преструктуриране на учебния материал до 3 дни след завръщането му на работа.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧИЛИЩНАТА ПОДГОТОВКА

Чл. 40. (1)Основно училище „Д-р Петър Берон“ осигурява общообразователна, разширена и допълнителна подготовка..

(2) Училището работи по утвърден в началото на учебната година от ПС учебен план. Учебният план разпределя учебното време между учебните предмети или модули за придобиване на училищната подготовка.

(3) През настоящата учебна година учениците от II, III, IV, VI, VII, VIII клас ще се обучават по учебния план, по който са започнали обучението си. Структурата на този учебен план обхваща задължителна подготовка /ЗП/, задължително избираема подготовка /ЗИП/ и свободноизбираема подготовка /СИП/.

(4) Структурата на учебния план за I и V клас обхваща три раздела:

 1. раздел А – задължителни учебни часове;
 2. раздел Б – избираеми учебни часове;
 3. раздел В – факултативни учебни часове.

(5) В задължителните учебни часове се осъществява обучение за придобиване на общообразователната подготовка в съответствие с държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка чрез учебните предмети, предвидени за изучаване в съответния клас.

(6) В избираемите учебни часове се осъществява обучение за придобиване на разширената подготовка. В избираемите учебни часове на учебния план може да се осъществява обучение за придобиване на :

 1. разширена подготовка по общообразователни учебни предмети, включени в раздел А;
 2. разширена подготовка по общообразователни учебни предмети, които не се изучават в раздел А в съответния клас, но се изучават в процеса на училищно обучение;
 3. подготовка по учебни предмети от областта на глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането, защитата на родината, населението и околната среда, учебни предмети, които формират национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие в децата и учениците, като разширяват и допълват съдържание, което присъства интегрирано в други учебни предмети.

(7) Във факултативните учебни часове се придобива допълнителна подготовка чрез обучение по предмети, модули и/или дейности, които училището може да предложи според възможностите си и отговарящи на интересите на учениците и подкрепящи развитието на заложбите им, и може да се извършва обучение по майчин език, религия, хореография и по чужд език, различен от посочените в държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка и в държавния образователен стандарт за профилирана подготовка. Във факултативните учебни часове се осъществява обучение за придобиване на допълнителната подготовка.

Чл.41 (1) Училището въз основа на съответния рамков или типов учебен план разработва училищен учебен план за I и V клас съобразно интересите на учениците и възможностите си.

(2) Училищният учебен план съдържа седмичния брой часове по учебни предмети.

(3) Училищният учебен план се утвърждава по паралелки за всяка учебна година освен в случаите, предвидени в държавния образователен стандарт за учебния план.

(4) Училищният учебен план се приема от педагогическия съвет и се утвърждава със заповед на директора, като не може да се променя през учебната година.

Чл.42 . (1) Въз основа на училищния учебен план се разработва индивидуален учебен план за учениците в индивидуална форма на обучение, както и при необходимост за:

 1. учениците със специални образователни потребности, които се обучават в дневна и комбинирана на обучение;
 2. учениците с изявени дарби, които се обучават в комбинирана форма на обучение.

(2) Индивидуалният учебен план по ал. 1 се утвърждава със заповед на директора и изпълнението му се контролира ежемесечно от регионалното управление на образованието.

Чл.43  (1) За учениците, които се обучават по индивидуални учебни планове, се утвърждават индивидуални учебни програми .

(2) Индивидуалните учебни програми се утвърждават от директора по предложение на екипа за подкрепа за личностно развитие.

(3) Структурата, условията и редът за утвърждаване на индивидуалните учебни програми се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

РАЗДЕЛ ПЕТИ

ФОРМИ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА

 Чл. 44  Условията и редът за осъществяване на проверката и оценката на знанията и уменията на учениците се определят съгласно стандарта за оценяване на резултатите от обучението на учениците, за общообразователната подготовка, за учебния план, за приобщаващото образование, утвърдени със съответните Наредби.

Чл. 45 (1)  Оценяване се извършва:

 1. в процеса на обучение;
 2. в края на клас или на етап от степен на образование;
 3. при завършване на степен на образование.

Чл. 46(1) Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити.

(2) Текущите изпитвания се осъществяват в процеса на обучение, като част от тях са въз основа на проекти. Те са инструмент за обратна връзка и за мотивация за учене. В резултат на текущите изпитвания се поставят текущи оценки и брой точки, въз основа на които се формират срочни или годишни оценки.

(3) Оценката е показател за степента, в която компетентностите, постигнати от

учениците в резултат на обучението, съответстват на определените с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка  и/или с учебната програма по съответния учебен предмет или модул за съответния клас.

(4) За учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуална учебна програма, оценката е показател за степента, в която са постигнати компетентностите, заложени в нея.

(5) Не се поставят оценки по учебните предмети, модули или дейности, предвидени за изучаване във факултативните часове от училищния учебен план.

(6) Изпитите са:

 1. приравнителни;
 2. за определяне на срочна или на годишна оценка по учебен предмет;
 3. за промяна на оценката;
 4. за установяване степента на постигане на компетентностите, определени в учебната програма по учебен предмет за определен клас;
 5. за установяване степента на постигане на компетентностите, определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка.

Чл.47   (1) В зависимост от оценяващия оценяването може да е:

 1. вътрешно – когато оценката се поставя от обучаващия учител;
 2. външно – когато оценката се поставя от комисия или от лице, различно от обучаващия учител.

(2) В зависимост от организацията и обхвата си оценяването в процеса на училищното обучение може да е:

 1. национално – обхваща ученици от един клас в цялата страна;
 2. регионално – обхваща ученици от един клас в рамките на една или няколко области;
 3. училищно – обхваща ученици от един клас в рамките на отделно училище;
 4. групово – обхваща част или всички ученици от една или повече паралелки;
 5. индивидуално – за отделен ученик.

(3) В края на ІV и VІIклас се провежда национално външно оценяване за установяване степента на постигане на компетентностите за съответния етап, определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка.

(4) Форматът на националното външно оценяване по ал. 3, учебните предмети, по които то се извършва, както и условията и редът за организацията и провеждането му се определят с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Чл.48  (1)Оценката съдържа качествен и количествен показател.

(2)Оценките, които може да се поставят, са отличен (6), много добър (5), добър (4), среден (3), слаб (2).

(3) Оценките от националното външно оценяване в края на IVи VІІ клас , се изразяват само с количествени показатели – в брой точки, без да се приравняват към оценките по ал. 2.

(4) На учениците, приети през тази учебна година в I клас, от I до III клас включително не  се поставят количествени оценки.

(5) За резултатите от обучението:

 1. в І клас по всички учебни предмети се формира обща годишна оценка с качествен показател.
 2. от II до VIII клас по всеки учебен предмет се формира годишна оценка с качествен и количествен показател / Според Наредба №3 за системата на оценяване, която действа и през настоящата учебна година за всички класове, с изключение на 1-ви и 5-ти/ .

(6)На учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуална учебна програма, се поставят оценки само с качествен показател, които може да са: „постига изискванията“, „справя се“ и „среща затруднения“

(7) Когато се установи, че учениците по ал. 7 са постигнали изискванията на учебната програма по учебен предмет от училищния учебен план, се поставя оценка по ал. 1 и по този учебен предмет и обучението по индивидуална учебна програма по този учебен предмет се преустановява.

Чл.49  Основните  компоненти  на  оценяването,  видовете  и  формите  на оценяване, както и организацията, условията и редът за извършването му се определят с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС

Чл. 50. (1)Ученикът завършва класа,ако има годишни оценки най-малко „среден (3)“ по всички учебни предмети или модули, предвидени в УУП за съответния клас в задължителните и в избираемите учебни часове.

(2)Ученици,които имат годишна оценка слаб (2)по учебни предмети от задължителните или избираемите часове,полагат поправителни изпити по тях,но на не повече от две редовни поправителни сесии през учебната година.

Чл.51 .(1) Поправителни изпити не се полагат от учениците, които се обучават в класовете от I до IV клас в дневна, индивидуална, самостоятелна или комбинирана форма на обучение и възрастта им е съответна за този клас или я надхвърля, но не с повече от три години.

(2) Учениците по ал. 1, чиято възраст надхвърля с повече от три години съответната за този клас възраст,  полагат поправителни изпити.

(3) За учениците по ал. 1, които се обучават в дневна, индивидуална или комбинирана форма и не са усвоили компетентностите, заложени в учебната програма за I, за II,  за III  или за IV клас, се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

(4) Поправителните изпити се полагат върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет или модул за съответния клас и за съответния вид подготовка.

(5) Поправителните изпити се организират в редовни и в допълнителни сесии.

(6) Редовните поправителни сесии са две и се провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия и до две седмици преди началото на учебната година по ред, определен със заповед на директора на училището.

(7) Учениците, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити на редовните сесии, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището, но не по-късно от 10 октомври.

(8) Ученик със специални образователни потребности не повтаря класа.

(9) За обучението на ученик със специални образователни потребности, който има годишна оценка „слаб (2)“ по учебен предмет, по преценка на екипа за подкрепа за личностно развитие в следващия клас може да се разработва индивидуална учебна програма по съответния учебен предмет.

Чл. 52. (1) Учениците от I клас, които не са усвоили учебното съдържание, както и ученици от II до IV клас включително, които имат годишна оценка слаб (2) по един или повече учебни предмети от задължителните и избираемите учебни часове, не повтарят класа.

(2) За учениците по ал. 1 се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището. При необходимост допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна година.

Чл. 53. (1) За ученици, застрашени от отпадане, училището създава допълнителни образователни възможности, като организира и провежда:

 1. индивидуални програми за психологопедагогическо въздействие на ученика;
 2. допълнителна работа с учениците по време на учебните занятия и през ваканциите;
 3. извънкласни и извънучилищни дейности, съобразени с образователните потребности и с интересите на ученика;
 4. консултации и насочване към професионално обучение съобразно възрастта и интересите на ученика.

(2) За ученици, които постъпват в I клас без удостоверение за завършена подготвителна група или подготвителен клас, както и за ученици, за които в удостоверението за завършена подготвителна група или подготвителен клас е посочено, че нямат училищна готовност, училището организира и провежда подходящи форми за допълнителна работа през началния етап на основното образование, включително допълнително обучение за усвояване на книжовния български език.

 РАЗДЕЛ СЕДМИ

ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ

 Чл. 54 (1) Документите в системата на предучилищното и училищното образование се създават, обработват и съхраняват при спазване на Наредба №8/11.08.2016г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Чл. 55(1) Събирането, обработването, използването и съхраняването на информацията в училището се извършва чрез националната електронната информационна система за предучилищното и училищно образование НЕИСПУО

Чл.56 . (1) Първичното събиране и обработване на информацията за модулите се осъществява в училището.

(2) Информацията се подава към НЕИСПУО, подписана с електронен подпис от директора на училището, по график за съответната учебна година, утвърден от министъра на образованието и науката.

Чл.57 . (1) След приключване на учебната година, в училището се архивира информацията за дейността за съответната учебна година и се съхранява на електронен носител.

(2) Училището  съхранява информацията по ал. 1 при спазване на посочените срокове в Приложение № 2 от Наредба №8/11.08.2016г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, при което се прилага съответно Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УЧАСТНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНО – ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

УЧЕНИЦИ

Чл.58 . (1) Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване на клас.

(2) Ученик се отписва от училището, когато:

 1. се премества в друго училище;
 2. се обучава в дневна, или комбинирана форма и не е посещавал училище по неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца;
 3. се обучава в самостоятелна или индивидуална форма и не се е явил да положи съответните изпити в три поредни сесии.

(3) В случаите по ал. 2, т. 2 и 3, когато ученикът е в задължителна училищна възраст, директорът на училището уведомява общинската администрация, регионалното управление на образованието и органите за закрила на детето.

Чл.59 . (1) Учениците имат следните права:

 1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;
 2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;
 3. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;
 4. да получават библиотечно-информационно обслужване;
 5. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;
 6. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
 7. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или професия;
 8. да участват в проектни дейности;
 9. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове;
 10. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план;
 11. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;
 12. да ползват безплатно училищната материално-техническа база по ред, определен от директора на училището, в учебно и в неучебно време за развитие на интересите и способностите си;
 13. да получават консултации от учителите;
 14. да участват в работата на ПС при обсъждане на резултатите от обучението, награждаване и наказване на ученици;
 15. да участват, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи техни права и интереси;
 16. при възникване на конфликтна ситуация, обучителни проблеми, по препоръка на класния ръководител или учител да бъдат консултирани от специалисти.
 17. да бъдат освободени от училище до 3 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на писмена молба от родителя и до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на решение на педагогическия съвет;
 18. да бъдат поощрявани с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си за развитието на училищната общност;

–  похвала от класния ръководител пред класа или вписване в бележника;

–  похвала от директора;

– похвални грамоти и материални награди /по възможностите на училището/

Чл.60 . (1) Учениците имат следните задължения:

 1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;
 2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;
 3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;
 4. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества;
 5. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
 6. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;
 7. да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти ученическата си книжка и бележника за кореспонденция;
 8. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;
 9. да се явяват на училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави. Не се допуска екстравагантно и предизвикателно облекло;
 10. да спазват правилника за дейността на училището;
 11. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;
 12. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове. При проблем преподавателят изземва устройството, съхранява го и го връща само на родителя /настойника/;.
 13. да опазват материално-техническата база и чистотата на територията на училището;

(2) Ученикът изпълнява учебните си задължения и спазва реда и дисциплината в училището. Ученикът трябва да:

 1. съхранява и развива училищните традиции;
 2. опазва училищното имущество и възстановява нанесените щети;
 3. изпълнява задълженията си като дежурен в клас;
 4. участва в почистването на района на училището;
 5. влиза в час с необходимите учебници, тетрадки и помагала; използваните от ученика пособия трябва да отговарят на възрастовите особености и да не съдържат агресивни послания.
 6. да заемат мястото си в кабинета и да се подготвят за работа след биенето на първия звънец; закъснение от 10 до 15 минути за първия учебен час се отбелязва с 1/3 неизвинено отсъствие в предвидената за това графа на дневника на класа;

7.да не подсказват и преписват по време на учебния процес;

 1. да не внасят в учебните помещения храни и напитки (алкохолни и безалкохолни);
 2. да спазва правилата за безопасно движение и поведение в училище, по време на екскурзии и походи;

9.да не излизат от и на места в училищната сграда, застрашаващи живота и здравето им;

 1. да посреща влизането на учителите в клас със ставане на крака;
 2. да носи винаги своята ученическа книжка (бележник) и да я предоставя при поискване; да възстанови изгубен или унищожен бележник в двуседмичен срок.
 3. след приключването на учебните занятия за съответната учебна година, да върне учебниците и учебните помагала, получени от училището, за които е определен срок на ползване, по-дълъг от една година.
 4. да възстанови стойността на учебник, когато при връщането му се установи, че поради неполагане на грижи от негова страна, учебникът е негоден за ползване.
 5. да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето;
 6. да не напуска класната стая при отсъствие на учител, докато дежурният ученик не получи указание от директора ;
 7. да е със спортно облекло в часовете по физическо възпитание и спорт;
 8. учениците, освободени от часовете по физическо възпитание и спорт, присъстват в часа;
 9. да посещава редовно занятията в ЦГОД и СИП.
 10. ученикът няма право да поправя учебна документация- ученическа книжка, дневник и др.
 11. Ученикът няма право да уврежда, присвоява и унищожава чужди вещи.

(3)  Неизпълнението на задълженията, предвидени в този правилник, е нарушение на училищната дисциплина.

Чл. 61 (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини:

 1. При представяне на медицинска бележка, подписана от родителя и заверена от медицинското лице, или документ от спортния клуб или творческия състав, в който членува;
 2. До 3 дни в една учебна година с писмено заявление до директора от родителя;
 3. До 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището, след решение на педагогическия съвет и въз основа на писмено заявление от родителя;

(2) 1. Отсъствията на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие

 1. Закъснение до 15 минути за учебен час е 1/3 неизвинено отсъствие
 2. Закъснение до 15 минути за три учебни часа без уважителни причини се счита за един учебен час неизвинено отсъствие.

(3)  За ученик , чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна или годишно оценка по един или няколко предмета /ЗП, ЗИП, избираеми часове/, директорът, по предложение на ПС  определя със заповед условията и реда за завършване на учебния срок или година.

 1. Изпити за определяне на срочната оценка се полагат от ученици обучавани в дневна форма, чиито отсъствия от учебни занятия не позволяват формиране на срочна оценка по съответния учебен предмет.

(4) Броят на отсъствията по уважителна причина на учениците със СОП не се отразява на формирането на срочна оценка.

(5)  Ученик, който поради неизвинени отсъствия няма оформена оценка, повтаря класа.

(6)  Броят на отсъствията на ученика се отбелязва ежедневно в дневника  и веднъж на два месеца в ученическата книжка .

(7) Ученик, отсъствал по уважителни причини повече от 30 учебни дни, завършва учебния срок или година по ред, определен със заповед на директора, по предложение на ПС.

БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД

Чл. 62. (1) Учениците са длъжни:

 1. да изслушат началния и периодичния инструктаж за правилата за безопасност и хигиена и противопожарна охрана;
 2. да се разписват в специална тетрадка за инструктажа, с което удостоверяват, че са им известни правилата за безопасни условия за обучение, възпитание и труд и се задължават да ги спазват;
 3. да спазват правилата за безопасност и култура при пътуване в обществения транспорт;
 4. да спазват строго учебното време, както и разпоредбите по безопасност на труда и правилата за вътрешния ред и дисциплината в училището, като изпълняват стриктно дадените им указания в това направление;
 5. да знаят основните правила за оказване на първа помощ при злополуки;
 6. да не ползват под никакъв предлог без необходимост противопожарните съоръжения;
 7. да не сядат по первазите на прозорците, да не излизат по площите пред прозорците на общежитието.

(2) Учениците са длъжни да спазват следните правила за безопасна работа в мрежата:

 1. училищната мрежа и интернет се използват само за образователни цели;
 2. учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за своите родители;
 3. не се разрешава изпращането или публикуването на снимки на ученици или на техни близки без предварително съгласие на родителите;
 4. учениците са длъжни да информират незабавно лицето, под чието наблюдение и контрол работят, когато попаднат на материали, които ги карат да се чувстват неудобно, или на материали с вредно или незаконно съдържание, като порнография, проповядване на насилие и тероризъм, етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.;
 5. учениците не трябва да отварят електронна поща, получена от непознат подател;
 6. забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на училищната компютърна мрежа или атакува други системи;
 7. при работа в мрежата учениците трябва да уважават правата на другите и да пазят доброто име на училището.

(3) Учителите по биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, труд и техника, специалните предмети и ФВС да разработят инструктаж и да запознаят учениците в часовете си.

Инструктажите се съхраняват от заместник-директора по административните въпроси.

ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Чл.63 . (1) На  учениците в системата на училищното образование се предоставя подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им.

(2) Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко  на всеки ученик.

(3) За реализиране на общата и допълнителната подкрепа в училището работят психолог  и ресурсен учител.

Чл.64 . (1) Подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна.

Чл.65 . (1) Общата подкрепа за личностно развитие включва:

 1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;
 2. допълнително обучение по учебните предмети;
 3. допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове;
 4. консултации по учебни предмети;
 5. кариерно ориентиране на учениците;
 6. занимания по интереси;
 7. библиотечно-информационно обслужване;
 8. грижа за здравето;
 9. поощряване с морални и материални награди;
 10. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;
 11. ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения;

(2) Общата подкрепа се осигурява от училището и центровете за подкрепа за личностно развитие.

Чл.66 . (1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва:

 1. работа с дете и ученик по конкретен случай;
 2. осигуряване на достъпна подкрепяща среда, дидактически материали, методики и специалисти;
 3. ресурсно подпомагане.

(2) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на  ученици:

 1. със специални образователни потребности
 2. в риск;
 3. с изявени дарби;
 4. с хронични заболявания.

Чл.67 . (1) Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката на индивидуалните потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие  в училището.

(2) Екипът за подкрепа за личностно развитие се създава със заповед на директора за определен  ученик по чл. 187, ал. 2 от ЗПУО.

Чл.68 . Екипът за подкрепа за личностно развитие  в училището:

 1. идентифицира силните страни на ученика, затрудненията, свързани с развитието, обучението и поведението му, както и причините за тяхното възникване;
 2. извършва оценка на индивидуалните потребности на ученика;
 3. изготвя и реализира план за подкрепа;
 4. извършва наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай;
 5. изпълнява и други функции, предвидени в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Чл.69 . (1) Училището не може да отказва прием на  ученици със специални образователни потребности.

(2) В една  паралелка в училище може да се обучават до трима ученици със специални образователни потребности.

(3) При увеличаване на броя на учениците в  паралелка се назначава помощник-учител по предложение на екипите за подкрепа за личностното развитие. Изискванията към помощника на учителя и функциите му се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Чл.70 . (1) В  училището обучението на ученици със специални образователни потребности задължително се подпомага от ресурсен учител съобразно потребността на  ученика.

Чл.71 . (1) Условията и редът за осигуряване на общата и на допълнителната подкрепа се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ

Чл.72 . При неспазване на изискванията на Закона за предучилищно и училищното образование, настоящия правилник или при допускане на неизвинени отсъствия на учениците се налагат следните санкции:

 1. „Забележка“ – за:

а. 5 неизвинени отсъствия;

б. внасяне на вещи, опасни за здравето и живота на учениците, учителите и служителите;

в. системно явяване без учебни помагала и домашни работи;

г. регистрирани над 3 забележки в дневника относно несериозно поведение и отношение в процеса на обучение;

д. противообществени прояви и други нарушения на правно-етичните норми;

е. поведение, което е нарушение на установения ред при провеждане на екскурзии с учебна цел;

ж. пързаляне по парапети, надвесване от прозорци, опасни игри със снежни топки, хазарт, игри и прояви, застрашаващи живота и здравето на учениците в района на училището.

 1. „Преместване в друга паралелка в същото училище“ – за:

а. 7 неизвинени отсъствия;

б. възпрепятстване на учебния процес;

в. употреба на алкохол.

3 „Предупреждение за преместване в друго училище“ – за:

а. 10 неизвинени отсъствия;

б. увреждане на училищната материално-техническа база и на учебната документация;

в. системно и съзнателно нарушаване на дисциплината в процеса на обучение;

г. умишлени действия, застрашаващи живота и здравето на ученици, учители и служители в училището;

д. употреба на алкохол и други упойващи вещества в прилежащия район на училището;

е. прояви на физическо и психическо насилие;

и. установяване на фалшифициране на документ – ученическа книжка,  дневник, документ за извиняване на отсъствие– за първо провинение;

 1. „Преместване в друго училище до края на учебната година“ – за:

а. повече от 15 неизвинени отсъствия;

б. системно нарушаване на Правилника за дейността в училището;

в. употреба на алкохол и наркотични вещества в сградата и двора на училището;

г. упражняване на физическо или психическо насилие;

д. унищожаване на училищно имущество;

е. установяване на фалшифициране на документ – ученическа книжка,  дневник, документ за извиняване на отсъствие– за второ провинение;

5 „Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“ на ученик, навършил 16-годишна възраст – за:

а. повече от 15 неизвинени отсъствия;

б. други тежки нарушения.

Чл. 73. Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го отстрани до края на учебния час.

Чл. 74. Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на ПДУ, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадането на основанието за отстраняването му.

Чл. 75. (1) Класният ръководител писмено уведомява родителя за причината за отстраняване на ученика от учебни часове с уведомително писмо.

(2) За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на проблемното поведение.

Чл. 76. Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните особености на ученика.

Чл. 77. (1) Санкциите са срочни.

(2) Срокът на санкциите е до края на учебната година.

Чл. 78. Санкциите „Забележка“ и „Преместване в друга паралелка в същото училище“ се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител, а всички останали санкции – със заповед на директора по предложение на ПС.

Чл. 79. За откриване на процедура за налагане на санкции директорът задължително уведомява родителя, а в случаите по чл. 199, ал. 1, т. 3 – 5 от Закона за предучилищното и училищното образование – и съответните структури за закрила на детето.

Чл. 80. Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан или писмено да обясни обстоятелствата и фактите, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на психолог.

Чл. 81. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението на класния ръководител или от решението на ПС.

(2) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването ѝ на ученика и родителя му, а заповедта за налагане на санкцията „Преместване в друго училище“ – и на началника на РУО

(3) Заповедта може да се обжалва пред началника на РУО и при условията и реда на АПК.

Чл. 82. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка и в бележника за кореспонденция на ученика.

(3) При налагане на мярката „Отстраняване от час“ ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си.

Чл. 83. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.

(2) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка на ученика.

Раздел втори

РОДИТЕЛИ

Чл.84 . (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на  ученика го прави необходимо.

(2) Средство за постоянна връзка между училището и родителя е бележникът за кореспонденция.

(3) Средство за връзка със семейството на ученика може да бъде и електронната поща на един от родителите.

Чл.85 . Родителите имат следните права:

 1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в училището и за приобщаването им към общността;
 2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 3. да се запознаят с училищния учебен план
 4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;
 5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с личностното развитие на децата им;
 6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на училището;
 7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището.
 8. да получават служебни бележки в тридневен срок от поискването.

Чл.86 . (1) Родителите имат следните задължения:

 1. да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват своевременно училището в случаите на отсъствие на ученика;
 2. да запишат при условията на чл. 12 от ЗПУО детето в първи клас или ученика в училище в случаите на преместване в друго населено място или училище;
 3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищната среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;
 4. да спазват правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от страна на ученика;
 5. да възстановяват нанесените от ученика материални щети в тридневен срок от известяването от класния ръководител.
 6. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;
 7. да участват в родителските срещи;8
 8. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време.
 9. да зачитат предвидените в Закона за закрила на детето мерки и да съдействат при осъществяването на дейности по закрила на детето.

(2) Родители, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение, са длъжни да гарантират постигането на целите по чл. 5 от ЗПУО.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

 УЧИТЕЛИ  И ДРУГИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Чл.87 . (1) Учителите, директорът и  заместник-директорът, които изпълняват норма преподавателска работа, са педагогически специалисти. Педагогически специалисти са и психологът и ресурсният учител.

(2) Педагогическите специалисти изпълняват функции свързани с обучението, възпитанието и със социализацията, както и с подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в училище.

Чл.88 . (1) Длъжностите на педагогическите специалисти се заемат от български граждани, придобили висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност.

Чл. 89. (1) Педагогическите специалисти имат следните права:

 1. да бъдат зачитани правата и достойнството им;
 2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно принципите и целите, определени в ЗПУО;
 3. да участват във формирането на политиките за развитие на училището;
 4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения;
 5. да повишават квалификацията си;
 6. да им бъде осигурена безопасна и здравословна среда на работа.
 7. да бъдат поощрявани и награждавани – за високи постижения в ОВР, за издигане авторитета на училището, за принос в развитието на училището и неговата МТБ. Учители и служители имат право да бъдат материално и морално стимулирани с:
 8. похвала от директора на училището;
 9. похвална грамота;
 10. предметна награда.

(2) Педагогическите специалисти имат следните задължения:

 1. да осъществяват обучение и възпитание на децата и учениците в съответствие с държавните образователни стандарти;
 2. да опазват живота и здравето на децата и учениците по време на образователния процес и на други дейности, организирани от институцията;
 3. да зачитат правата и достойнството на децата, учениците и другите участници в предучилищното и училищното образование и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни;
 4. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за организационно развитие на съответната институция и специфичните потребности на децата и учениците, с които работят с цел подобряване качеството на образованието им.
 5. Да изпълняват нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени в длъжностната характеристика.
 6. Да преподават учебния предмет на книжовен български език с изключение на учебния предемет “чужд език”.
 7. Да уведомяват своевременно директора, когато се налага да отсъстват от учебни часове, за осигуряване на заместник.
 8. Да изпълняват предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол.
 9. Да нанасят преподадения учебен материал в дневника на класа.
 10. Да не пушат и да не употребяват алкохол в училище, както и извън него – при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват ученици.
 11. Да се явяват на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави.
 12. Да не внасят в училище предмети, които са източник на повишена опасност.
 13. Да не ползват мобилен телефон по време на час.

14.Учителят е длъжен да присъства на ПС, съвещания, учителски срещи и други училищни мероприятия.

 1. Да идва 15 мин. преди започване на учебните занятия.
 2. Да участва в дежурството по график, утвърден от Директора.
 3. Да не използват в работно време социалните мрежи /Facebook, Twitter и др./

(3)  Учител, който е и класен ръководител, има следните допълнителни задължения:

 1. да следи за успеха и развитието на учениците от паралелката;
 2. да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците си и да предприема превантивни мерки за справяне с тях;
 3. да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката;
 4. своевременно да уведомява родителите за отсъствията на ученика, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание;
 5. да консултира родителите за формите за допълнителна работа с ученика, както и за възможностите за оказване на подкрепа от специалист, когато това се налага;
 6. да изготвя и да предоставя на родителя характеристика за всеки ученик;

–  в края на всяка учебна година за всеки ученик от паралелката и я предоставя  на родителя срещу подпис.

–  при завършване на основно образование – цялостна характеристика за развитието на ученика, която е неразделна част от свидетелството за основно образование.

–  в случаите на преместване на ученици в друго училище

– на деца със СОП , характеристиката се изготвя съвместно с ресурсния учител

 1. да организира и да провежда родителски срещи
 2. да запознава срещу подпис учениците и родителите с този правилник и с училищния учебен план;
 3. периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката;
 4. да участва в процедурите за налагане на санкции по отношение на учениците от паралелката;
 5. да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката и се информира за успеха и развитието на учениците;
 6. да осъществява връзка с останалите класни ръководители с оглед на намиране на нови форми на общуване с учениците и родителите;
 7. да осъществява връзка и да подпомага специалистите, които работят с ученици от паралелката;
 8. да води редовно и да съхранява учебната документация за паралелката.
 9. Класният ръководител, освободил ученик с бележка от настойника до 3 дни за 1 учебна година да вписва в дневника /на стр. – бележки на кл. р-л/ името на ученика, датата и часовете, за които е освободен.

15.В края на всеки месец класният ръководител подава информация за броя на отсъствията, извинени от директора, класния ръководител или с медицинска бележка.

 1. Да инструктира учениците за безопасно поведение в и извън училище. В края на учебната година класният ръководител инструктира учениците срещу подпис за безопасно поведение през ваканционния период.
 2. По време на родителските срещи се обсъждат и вземат решения по основни въпроси. Класният ръководител не може да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните ученици.
 3. На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя на родителите информация за графика на консултациите на учителите в училището.

19.На родителска среща се води протокол по предварително зададен дневен ред. Прилага се списък с имената и подписите на присъстващите родители.

20.Класният ръководител подава информация за проведените консултации с родителите и индивидуалните родителски срещи при поискване от директора.

(3) На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците, родителите, административните органи и обществеността.

Чл.90 . (1) Освен в случаите, определени в ЗПУО , педагогически специалист не

може да извършва срещу заплащане обучение или подкрепа по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПУО на  ученици, с които работи   в училището, ако това заплащане е от името и за сметка на  учениците, включително със средства от училищното настоятелство.

(2) В едномесечен срок от началото на всяка учебна година педагогическият специалист подава пред работодателя си писмена декларация относно обстоятелството дали срещу заплащане от името и за сметка на  учениците през предходната учебна година е извършвал обучение или подкрепа по смисъла чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПУО на  ученици и че това не са били  ученици, с които педагогическият специалист е работил в  училището в същия период.

(3) При установяване нарушение на ал. 1 и 2, както и в случаите на неподаване на декларацията по ал. 3 или при подаване на декларация с невярно съдържание педагогическите специалисти носят дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда.

Чл.91. (1) При организирането на екскурзии, летни лагери и зелени училища,  писмено иска разрешение от директора, най-малко 3 седмици преди провеждането, и най-късно 10 дни преди провеждането представя цялата писмена документация съгласно Наредба № 2 на МОН за организирания отдих на учениците.

(2) При участие на учениците в регионални, национални и други състезания, учителят, придружаващ училищния отбор, е длъжен да подготви следните документи: списък на отбора с отбелязан клас на обучение и ЕГН на състезателите, подписан от учителя-водач и директора на училището и заверен с училищния печат; акт за раждане; лична ученическа карта; ксерокопие на личните ученически карти, заверено от директора на училището /подпис и печат/; документ за предсъстезателен медицински преглед с вписани дата и място на прегледа, името и печата на лекаря, както и състезанието, за което е извършен прегледът; застрахователна полица “Злополука”, отборна по вид  спорт, осигуряваща застрахователна защита на отбора.

Чл. 92.  Психологът:

 1. осъществява диагностична и корекционна дейност с ученици;
 2. консултира ученици, учители, родители;
 3. участва при реализирането на възпитателните мерки, определени с този правилник;
 4. подпомагат учители и класни ръководители във възпитателната им работа.
 5. член е на екипа за подкрепа за личностно развитие.

Чл.93. Дежурството на учителите  се извършва по график изготвен от заместник-директора и утвърден от директора.

Чл.94. (1) Дежурните учители са длъжни:

 1. Да идват на училище 30 минути преди започване на учебните занимания.
 2. Да осигуряват пропускателния режим и приемат учениците от съответната смяна, като изискват приличен вид и  ученическа книжка.
 3. Да следят за опазване на хигиената и реда в коридорите и класните стаи на етажа, за които отговарят, и уведомяват училищното ръководство за нередности или похабяване на училищното имущество.
 4. Да докладват за възникнали проблеми на зам.директора и директора и да получават съдействие при необходимост.
 5. Да извеждат учениците през голямото междучасие до биене на първия звънец.
 6. Други задължения, произтичащи от характера на изпълняваната дейност.
 1. Дежурството приключва с края на смяната и напускане на етажа от учениците.

 

ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Чл.95 . (1) Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие.

(2) Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си с цел подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на подготовка на децата и учениците.

(3) Директорът на училището е длъжен да осигури необходимите условия за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.

(4) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се измерва чрез система от квалификационни кредити и се удостоверява с документ. Системата от квалификационни кредити се определя с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

(5) Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си по програми на организациите в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране /16 часа годишно/.

Чл.96 . (1) Въз основа на достигнатото равнище на квалификация педагогическите специалисти може да придобиват професионално-квалификационни степени.

(2) По-високото равнище на квалификация е основа за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен.

Чл.97 . (1) Постигнатите компетентности се отразяват в професионално портфолио на педагогическия специалист. Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и включва разработени материали, които доказват активното му участие в реализирането на политиката на училището, професионалните му изяви, професионалното му усъвършенстване и кариерното му израстване, както и постигнатите резултати с учениците.

(2) Професионалното портфолио подпомага атестирането и самооценяването на педагогическия специалист.

(3) Целите, функциите и съдържанието на професионалното портфолио се определят с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Чл.98 . (1) Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности при последователно заемане на учителски длъжности или при придобиване на степени с цел повишаване качеството и ефективността на образованието.

(2) Учителските  длъжности са:

 1. учител;
 2. старши учител;
 3. главен учител;

(3) Основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са учителският стаж, получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен, както и резултатите от атестирането им.

(4) По-големият брой квалификационни кредити и по-високата професионално-квалификационна степен са основание за по-бързо кариерно развитие на педагогическите специалисти, независимо от учителския стаж.

(5) Условията и редът за заемане на учителските длъжности по ал. 2, както и за по-бързото кариерно развитие на педагогическите специалисти се определят с държавния образователен стандарт за статута и развитието на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Чл. 99. (1) Атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността на учителите, директорите и другите педагогически специалисти с професионалния им профил, с изискванията за изпълнение на длъжността, както и със стратегията за развитие на училището, а за директорите – и на управленската им компетентност.

(2) Атестирането на учителите, директорите и другите педагогически специалисти се извършва на всеки 4 години от атестационна комисия, определена от работодателя, съгласувано с педагогическия съвет.

(3) Състава на комисията, редът на назначаването й,  скалата на оценяване, критериите и процедурата за атестиране се определят в държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

(4) Оценката от атестирането освен за кариерното развитие може да служи и за насочване за повишаване на квалификацията и поощряване на атестирания педагогически специалист.

 

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

РАЗДЕЛ I

ДИРЕКТОР

Чл.100 . (1) Орган за управление и контрол на училището е директорът.

(2) Директорът организира и контролира цялостната дейност и представлява институцията в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Чл.101 . (1) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди.

(2) Административните актове на директорите на институциите в системата на предучилищното и училищното образование могат да се оспорват по административен  пред началника на регионалното управление на образованието.

Чл.102 . (1) При отсъствие на директора на училището за срок, по-малък от 60 календарни дни, той се замества от определен със заповед на директора педагогически специалист от институцията.

(2) При отсъствие на директора за срок, по-дълъг от срока по ал. 1, съответният орган по чл. 217, ал. 1 – 4 от ЗПУО сключва трудов договор с друго лице за временно изпълняване на длъжността „директор“.

Чл.103.(1) Директорът организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на училището като:

 1. осъществява държавната политика в областта на образованието;
 2. представя училището пред органи, организации и лица;
 3. осъществява вътрешен контрол в съответствие с пълномощията, предоставени му с нормативни актове;
 4. разпорежда се с бюджета и извънбюджетните постъпления, като се отчита пред колективния орган за управление – ПС и УН;
 5. сключва договори с физически и юридически лица;
 6. сключва трудови договори с учителите и служителите по реда на КТ;
 7. награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с КТ, ЗПУО, ДОС и този правилник;
 8. организира приемането на ученици, обучението и възпитанието им в съответствие с държавните и образователни стандарти;
 9. решава всички въпроси по приема, преместване и отписване на учениците;
 10. определя класните ръководители на паралелките;
 11. подписва документи за завършен клас и образователна степен, съхранява печата с държавния герб на училището;
 12. контролира правилното водене на училищната документация и нейното съхраняване;
 13. осигурява условия за здравословно-профилактична дейност в училище;
 14. председател е на ПС и осигурява изпълнение на решенията му;
 15. обявява свободните места в бюрата по труда и в РУО в 3-дневен срок от овакантяването им;
 16. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати.
 17. познава и прилага Закона за защита срещу дискриминацията и предприема мерки за предотвратяване на форми на дискриминация в училището
 18. взема решения при конфликтни ситуации, като не допуска дискриминация, основана на пол, народност, етническа принадлежност и религия
 19. не допуска обособяването на паралелки с ученици от едно етническо малцинство и ги разпределя равномерно.

Чл.104.Заместник-директорът подпомага директора при организиранто и контрола на учебната дейност на училището, в съответствие с нармативните документи на МОН и длъжностната характеристика.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ

Чл.105. (1) Педагогическият съвет на училището е специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси

(2) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти.

(3) Директорът е председател на педагогическия съвет.

(4) В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват представители на обществения съвет, настоятелството, медицинското лице, което обслужва училището.

(5) Директорът, в качеството си на председател на педагогическия съвет, кани писмено представителите на обществения съвет и на настоятелството на заседанията на педагогическия съвет, като им предоставя възможно най-пълна информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани.

Чл.106 . (1) Педагогическият съвет в училището:

 1. приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към нея план за действие и финансиране;
 2. приема правилник за дейността на училището;
 3. приема училищния учебен план;
 4. приема формите на обучение;
 5. приема годишния план за дейността на училището;
 6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;
 7. приема мерки за повишаване качеството на образованието;
 8. приема програма за превенция на ранното напускане на училище;
 9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;
 10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси;
 11. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на съответните санкции в предвидените в този закон случаи;
 12. определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци;
 13. определя ученически униформи;
 14. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност;
 15. запознава се с бюджета на училището, както и с отчетите за неговото изпълнение;
 16. периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати;
 17. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.

(2) Документите по ал. 1, т. 1 – 5 и т. 7 – 9 се публикуват на интернет страницата на училището.

Чл.107 (1) ПС приема механизма за противодействие на училищния тормоз, който се изработва с цел:

 1. Своевременно диагностициране на прояви на тормоз /разговори, анкети с учениците/.
 2. Подобряване на системата за съобщаване на случаи на тормоз.
 3. Включване на експерти, родители и ученици в процеса на реализиране на интервенции.
 4. Специализирани тренинги на педагогическия персонал за справяне с тормоза в училище.
 5. Подобряване на системата от дежурства на определени рискови места.
 6. Осигуряване на реални партньорства с външни на училището служби /дирекция „Социално подпомагане”, Агенция закрила на детето, МВР, ОбКБППМН и др/.
 7. Създаване на единен регистър на училището, в който да се описват ситуациите на тормоз и предприетите мерки.
 8. Отчитане на резултатите от координираните действия между училището и другите институции.

(2) ПС избира Координационен съвет в състав: председател и членове.

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

ЧЛ.108 Ученическият съвет (УС) е организация на учениците от училището, която е сформирана на основата на доброволческия принцип от ученици от V – VІІ клас.

(2) Целите на УС са:

 1. Обединяването на учениците в училището около идеята за ученическо самоуправление, като се съобразяват със спецификата на стратегията за развитие на училището.
 2. Да съдейства за организирането на училищните дейности в съответствие с потребностите на учениците.
 3. Да дава идеи, предложения и свободно и достойно да участва в управлението на училището.

(3) В състава на ученическия съвет влизат отговорниците на паралелките.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Чл.109 . (1) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението им.

Чл.110  (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на  ученици от училището.

(2) Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от директора  на училището. На събранието се определя броят на представителите на родителите и се избират и резервни членове на обществения съвет.

(3) Председателят на обществения съвет се избира от членовете му.

(4) Членовете на обществения съвет се определят за срок не по-дълъг от три години.

Чл.111 . (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.

(2) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училищата е  и представител на настоятелството.

(3) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на институцията, на регионалното управление на образованието, експерти, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица.

Чл.112 . (1) Директорът на училището има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.

(2) Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя всички сведения и документи, необходими за дейността му.

(3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на обществения съвет за свикването му.

Чл.113 . (1) Общественият съвет в  училището:

 1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;
 2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите по чл. 263, ал. 1, т. 8 и 9 от ЗПУО
 3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване и инспектирането на училището;
 4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението.
 5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;
 6. съгласува училищния учебен план;
 7. участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 8. съгласува избора от учителите в училището по чл. 164, ал. 2 от ЗПУО на учебниците и учебните комплекти;
 9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
 10. дава становище по училищния план-прием по чл. 143, ал. 1 от ЗПУО ;
 11. участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност.

(2) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.

Чл.114 . Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет се уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката.

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

Чл.115 . (1) УН е независимо доброволно сдружение за подпомагане дейността на образователната институция.

(2) Настоятелството е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и организира дейността си при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на ЗПУО, на устава или на учредителния си акт.

Чл.116 . (1) Органи на настоятелството са общото събрание и съветът на настоятелите.

Чл.117 (1). За постигане на целите си настоятелството:

 1. съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището и контролира целесъобразното им разходване;
 2. подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база на училището.
 3. съдейства при организиране на ученическото хранене, за осигуряване на транспорт и при решаването на други социално-битови проблеми на децата, учениците, учителите от училището;
 4. съдейства за реализирането на програми по проблемите на децата и учениците, за заниманията по интереси, организирания отдих, туризъм и спорт с учениците;
 5. организира и подпомага обучения на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца;
 6. организира обществеността за подпомагане на училището
 7. сигнализира компетентните органи при извършени нарушения.

ГЛАВА ОСМА

ФИНАНСИРАНЕ

Чл.118 (1) Дейностите в  училището се финансират от:

 1. средства по бюджета, разпределени от кмета на Община Плевен по формула, утвърдена от Общински съвет;
 2. собствени приходи.

Чл.119 (1) Училището публикува на интернет страницата си утвърдения си бюджет и отчета за изпълнението му.

Чл.120 (1) Директорът представя на обществения съвет и пред общото събрание на работниците и служителите тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на училището в срок до края на месеца, следващ съответното тримесечие.

Чл.121 (1) Собствените приходи на  училището са:

 1. приходите от наем на недвижими имоти;
 2. приходите от дарения ;
 3. средства, предоставени от УН;

(2) Средствата, предоставени от дарители се приемат, завеждат и отчитат по специален ред, установен за дейността на постоянно действаща  Комисия по даренията и УН.

Без такса се издават дубликати на документи, справки за трудов стаж и при пенсиониране, в 14 – дневен срок от подаване на заявление.

(3) В случай, че училището има просрочени задължения,които надвишат 20 на сто от утвърдените разходи в годишен размер на бюджета за съответната година, директорът носи дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. (1) Учениците, които през учебната 2016 – 2017 г. постъпват в І и в V клас, се обучават по училищни учебни планове и учебни програми, утвърдени при условията и по реда на ЗПУО.

(2) През учебните години по ал. 1 учениците, извън посочените в ал. 1, се обучават и завършват обучението по училищни учебни планове и учебни програми, утвърдени при условията и по реда на отменените Закон за народната просвета и Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

(3) Учениците по ал. 2 придобиват основно образование след успешно завършен VІІ клас. Съдържанието на свидетелството за основно образование, което получават тези ученици, се определя в държавния образователен стандарт за информацията и документите.

(4) Учениците, които през учебната 2016 – 2017 г. са в VІІІ клас, придобиват основно образование при условията на отменения Закон за народната просвета и получават свидетелство за основно образование в съответствие с държавното образователно изискване по чл. 16, т. 10 от същия закон.

 • 2. Одобрените до влизането в сила на ЗПУО учебници и учебни помагала продължават да се използват в системата на предучилищното и училищното образование до одобряването на нови познавателни книжки, учебници и учебни комплекти въз основа на учебни програми, утвърдени при условията и по реда на този закон.
 • 3. До влизането в сила на подзаконовите актове, предвидени в ЗПУО, се прилагат действащите в системата на народната просвета подзаконови нормативни актове, доколкото не му противоречат.
 • 4. До влизането в сила на ДОС за финансирането в системата на предучилищното и училищното образование се прилагат съответно разпоредбите на отменения Закон за народната просвета.
 • 5. Настоящият правилник подлежи на актуализация през цялата учебна година след утвърждаване на нормативни актове и ДОС, които регулират дейността на ЗПУО.