ОП – 001 / 08.05.2015 г. – Обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на проекти на ОУ „Д-р Петър Берон“ – Плевен за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по оперативни и донорски програми на Европейския съюз“

ОП- 001 / 08.05.2015 год.

 

  1. Обществена поръчка (публична покана) с предмет: „Изготвяне на проекти на ОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Плевен за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по оперативни и донорски програми на Европейския съюз”

 

  1. Вид на процедурата: публична покана по ЗОП

 

            3.Срок за получаване на оферти: Офертата си участника може да се подаде всеки работен ден от публикуването на публичната покана от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа, в срок до датата посочена в публичната покана, а именно: до 20.05.2015 год. на адрес: гр. Плевен,  ул. „Д-р Петър Берон“ № 2, 302 стая в ОУ „Д-р Петър Берон” – гр. Плевен.

 

  1. Публикувана на Портала за обществени поръчки на АОП под номер: 9041544 на дата 08.05.2015 год.

 

  1. Документация за участие – Dokumentacia za uchastie дата 08.05.2015 год.

 

  1. Дата на отваряне на оферти: 21.05.2015 год. от 10:00 часа в 304 стая в ОУ „Д-р Петър Берон” – гр. Плевен на адрес: гр. Плевен, ул. „Д-р Петър Берон“ № 2.

            Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средства за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

     

Основно училище „Д-р Петър Берон”

 

гр. Плевен  5800, ж.к. „Сторгозия”, ул. „Д-р Петър Берон” № 2, (тел.) 064 850086,

064 850295,

(факс) 064 850027, e-mail: beron_pl@abv.bg, интернет адрес: www.beronpleven.in

 

 

 

З а п о в е д

№ РД 15-272 / 20.05.2015 год.

 

На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета  в качеството си на Възложител съгласно чл. 7, т. 1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и поради необходимост от промяна на първоначално обявените условия в откритата публична покана по реда на глава VIII„а“ от ЗОП с предмет: „Изготвяне на проекти на ОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Плевен за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по оперативни и донорски програми на Европейския съюз

 

 

Р е ш а в а м:

 

  1. Прекратявам публичната покана по реда на глава VIII„а“ от ЗОП с предмет: „Изготвяне на проекти на ОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Плевен за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по оперативни и донорски програми на Европейския съюз” открита със Заповед № РД 15-264 / 08.05.2015 г. на Директора на ОУ „Д-р Петър Берон” гр. Плевен

 

  1. Оттеглям публикуваната публична покана от Портала за обществени поръчки с номер: 9041544 от дата 08.05.2015 г.

 

  1. Информация за прекратяването на публичната покана да се публикува на Профила на купувача

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на комисията назначена със Заповед № РД 15-264 / 08.05.2015 г. на Директора на ОУ „Д-р Петър Берон” гр. Плевен за сведение и изпълнение.

           

 

 

 

 

                                                            ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ДРАЖЕВА

ДИРЕКТОР НА ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” ГР. ПЛЕВЕН