ОП – 002 / 22.05.2015 г. – Обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на проекти на ОУ „Д-р Петър Берон“ – Плевен за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по оперативни и донорски програми на Европейския съюз“

ОП- 002 / 22.05.2015 год.

 

  1. Обществена поръчка (публична покана) с предмет: „Изготвяне на проекти на ОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Плевен за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по оперативни и донорски програми на Европейския съюз”

 

  1. Вид на процедурата: публична покана по ЗОП

 

            3.Срок за получаване на оферти: Офертата си участника може да се подаде всеки работен ден от публикуването на публичната покана от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа, в срок до датата посочена в публичната покана, а именно: до 02.06.2015 год. на адрес: гр. Плевен,  ул. „Д-р Петър Берон“ № 2, 302 стая в ОУ „Д-р Петър Берон” – гр. Плевен.

 

  1. Публикувана на Портала за обществени поръчки на АОП под номер: 9042062 на дата 22.05.2015 год.

 

  1. Документация за участие –  документация за участие дата 22.05.2015 год.

 

  1. Дата на отваряне на оферти: 03.06.2015 год. от 10:00 часа в 304 стая в ОУ „Д-р Петър Берон” – гр. Плевен на адрес: гр. Плевен, ул. „Д-р Петър Берон“ № 2.

            Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средства за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.